P R O T O C O L U L

celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale româno-ucrainene

pe problemele asigurării drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale

 

În perioada 17-18 mai 2001, a avut loc, la Bucureşti, cea de a treia sesiune plenară a Comisiei mixte interguvernamentale româno-ucrainene pe problemele asigurării drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale (denumită în continuare Comisia). Delegaţia română a fost condusă de doamna Carmen Podgorean, director general în Ministerul Afacerilor Externe al României, iar delegaţia ucraineană a fost condusă de domnul Grigorii Sereda, şeful Departamentului de Stat pentru Naţionalităţi şi Migraţie, din cadrul Ministerul Justiţiei al Ucrainei.

În scopul finalizării textului Protocolului sesiunii,. în perioada 21-24 noiembrie 2001, a avut loc, la Kiev, întâlnirea, la nivel de experţi, a celor două părţi. Delegaţia română a fost condusă de domnul ambasador dr. Ion Diaconu, secretar general  al Ministerului Afacerilor Externe al României, iar delegaţia ucraineană, de domnul Grigorii Sereda, şeful Departamentului de Stat pentru Naţionalităţi şi Migraţie, din cadrul Ministerul Justiţiei al Ucrainei. În perioada 10-11 octombrie 2002, a avut loc, la Bucureşti, o nouă reuniune, la nivel de experţi, a celor două Părţi, delegaţia română fiind condusă de domnul ambasador dr. Ion Diaconu, secretar general  al Ministerului Afacerilor Externe al României, iar delegaţia ucraineană, de domnul Gennadii Altuhov, însărcinat cu afaceri a.i. al Ucrainei în România.

            Listele membrilor delegaţiilor română şi ucraineană prezenţi la cele trei reuniuni se anexează.

 

            I. În cadrul sesiunii Comisiei au fost examinate următoarele:

            1. Informările co-preşedinţilor Comisiei în legătură cu stadiul îndeplinirii prevederilor Protocoalelor sesiunilor precedente ale Comisiei.

            2. Evaluarea îndeplinirii de către Părţi a angajamentelor asumate prin legislaţia naţională şi internaţională, privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina şi minorităţii ucrainene din România.

 

            II. În cadrul lucrărilor Comisiei, desfăşurate în şedinţe plenare şi la nivel de experţi, au fost abordate teme referitoare la necesitatea asigurării efective de către Părţi a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina şi minorităţii ucrainene din România în domeniile învăţământului, culturii, religiei, informaţiilor, precum şi probleme privind acordarea ajutoarelor umanitare şi a donaţiilor, punerea la dispoziţie a unor bunuri imobiliare şi îngrijirea reciprocă a cimitirelor şi a locurilor de înhumare militare.

III. Părţile au luat ca bază prevederile Tratatului privind relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina, semnat la 2 iunie 1997, şi ale Convenţiei-Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, adoptată  în cadrul Consiliului Europei, la 1 februarie 1995.

 

IV. Privind temele în discuţie, Părţile au convenit:

            1. Să reconfirme că prevederile Protocoalelor sesiunilor precedente ale Comisiei rămân în vigoare.

2. Să pună în aplicare prevederile legislaţiilor în vigoare din România şi Ucraina, cu privire la păstrarea şi dezvoltarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina şi minorităţii ucrainene din România.

3.  Să continue activitatea grupurilor de lucru însărcinate cu monitorizarea situaţiei reale a comunităţii române din Ucraina şi a comunităţii ucrainene din România, precum şi a asigurării de către Părţi a exercitării drepturilor acestora, conform prevederilor din Protocolul primei sesiuni a Comisiei. Pe baza rezultatele monitorizării, se va redacta un document comun, la care vor putea fi adăugate opiniile separate ale părţilor şi care va fi prezentat în cursul viitoarei sesiuni a Comisiei.

4. Să sprijine introducerea liniilor de predare în limba română la Universitatea Naţională din Cernăuţi “Iurii Fedcovici” şi, respectiv, în limba ucraineană la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, a ştiinţelor exacte (matematică, fizică, biologie, chimie etc.) şi a ştiinţelor socio-umane (sociologie, filozofie, istorie, economie etc.), în scopul pregătirii de cadre didactice.

Pentru asigurarea procesului de predare, să realizeze schimburi de cadre didactice în funcţie de necesităţile de studiu a disciplinelor menţionate.

5. Să finalizeze negocierile privind Protocolul de colaborare între Ministerul Culturii şi Cultelor din România şi Ministerul Culturii şi Artelor din Ucraina, în vederea semnării acestuia până la sfârşitul anului 2002.

6. Să depună eforturi pentru semnarea, în cursul anului 2002, a unui Acord interguvernamental privind îngrijirea reciprocă a cimitirelor şi a locurilor de înhumare militare.

7. Să inaugureze monumentul hatmanului Ivan Mazepa în oraşul Galaţi (România) cu finanţare de către Partea română, ţinând cont că, în anul 2000, cu finanţare de către Partea ucraineană, a fost inaugurat monumentul lui M. Eminescu în oraşul Cernăuţi. După aceasta, Părţile, pe bază de reciprocitate, vor lua măsuri pentru ridicarea altor monumente, enunţate în anexe.

 8. Să recomande Direcţiei de Cultură a Administraţiei Regionale de Cultură şi Artă din Cernăuţi (Ucraina) deschiderea unei biblioteci şi a unei librării de carte românească la Cernăuţi (Ucraina), respectiv Inspectoratului de Cultură, Culte şi Patrimoniu al Judeţului Suceava (România) deschiderea unei biblioteci şi a unei librării de carte ucraineană la Suceava (România).

9. Să propună autorităţilor legislative şi executive din cele două ţări ca, începând cu anul 2003, activităţile societăţilor culturale româneşti din Ucraina, respectiv ale societăţilor culturale ucrainene din România, să fie finanţate de la bugetele de stat.

10. Să asigure sprijin financiar, în conformitate cu legislaţia naţională, proporţional cu numărul persoanelor care aparţin minorităţii române din Ucraina, respectiv minorităţii ucrainene în România, pe bază de cereri, pentru mijloacele de informare scrisă româneşti din Ucraina, respectiv pentru mijloacele de informare scrisă ucrainene din România.

11. Să sprijine înfiinţarea de licee cu predare în limba română în localităţile Novoselivka, raionul Sărata, regiunea Odessa, şi Crasnoilsc, raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi, în Ucraina şi, respectiv, reînfiinţarea liceelor cu predare în limba ucraineană în localităţile Siret, judeţul Suceava, şi Tulcea, judeţul Tulcea, în România.

12. Să solicite organelor locale punerea la dispoziţia societăţilor culturale româneşti din Ucraina, respectiv a societăţilor culturale ucrainene din România, a imobilelor care le-au aparţinut în trecut, până la soluţionarea, în plan legislativ, a problemei restituirii acestora.

13. Să înfiinţeze o Comisie mixtă de experţi pe probleme de pregătire a manualelor de limbă şi literatură, istorie, geografie, cultură şi civilizaţie, formată din câte trei experţi din fiecare parte, ale cărei întâlniri vor avea loc nu mai puţin de două ori pe an, alternativ, în oraşele Bucureşti şi Kiev, pe perioade de 3 până la 5 zile. Să contribuie la finanţarea de le bugetele celor două ministere de resort şi a altor surse pentru elaborarea şi publicarea manualelor pentru disciplinele sus-menţionate, pentru instituţiile de învăţământ cu limba de predare română în Ucraina, respectiv, ucraineană în România.

14. Să asigure îndeplinirea prevederilor legislaţiei naţionale privind dreptul la folosirea nestingherită a simbolisticii naţionale de către minoritatea română din Ucraina şi minoritatea ucraineană din România, în paralel cu cea a statului ai cărui cetăţeni sunt.

15. Să confirme dreptul etnicilor români în Ucraina şi al etnicilor ucraineni în România la înscrierea în actele de stare civilă şi de identitate a numelor de familie şi prenumelor lor aşa cum se pronunţă în limba maternă, şi să asigure respectarea acestui drept.

16. Să contribuie la instituirea unui regim simplificat privind acordarea ajutoarelor umanitare şi a donaţiilor care sunt transmise minorităţii române din Ucraina şi minorităţii ucrainene din România.

17. Să recomande instituţiilor abilitate accelerarea adoptării deciziei privind construcţia podului între localităţile Sighetu Marmaţiei (România) şi Bila Ţerkva (Ucraina).

18. Să întreprindă măsurile necesare pentru efectuarea serviciului religios în limba română în bisericile din zonele unde locuiesc persoane care aparţin minorităţii române din Ucraina, respectiv în limba ucraineană în bisericile din zonele unde locuiesc persoane care aparţin minorităţii ucrainene din România.

În acest scop, să sprijine învăţământul teologic în limba română din Ucraina, respectiv în limba ucraineană din România.

Să recomande instituţiilor religioase abilitate deschiderea Vicariatelor Ortodoxe româneşti în regiunile Trascarpatia şi Cernăuţi (Ucraina) şi a unui Protopopiat al Vicariatului Ortodox ucrainean în Suceava (România).

19. Să permită şi să favorizeze folosirea plăcuţelor bilingve cu caracter administrativ în localităţile din Ucraina în care locuiesc în număr substanţial persoane care aparţin minorităţii române, , respectiv în localităţile din România în care locuiesc în număr substanţial persoane care aparţin minorităţii ucrainene.

20. Să informeze instituţiile din ţările lor, care, conform competenţei pe care o au, desfăşoară activităţi legate de protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor, cu privire la prevederile prezentului Protocol, în scopul asigurării aplicării acestora.

21. Să se întâlnească pentru consultări, la cererea oricăreia dintre Părţi, pentru examinarea îndeplinirii prevederilor prezentului Protocol.

 

V. Părţile au convenit ca alte probleme, inclusiv cele care au fost abordate în cursul sesiunii Comisiei, precum şi cele care vor rezulta din monitorizarea comună, vor face obiectul discuţiilor la următoarele sesiuni ale Comisiei. Unele din aceste probleme sunt enunţate de către Părţi în anexele la prezentul Protocol.

În conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Comisiei (art. 3), partea ucraineană va găzdui cea de-a patra sesiune a Comisiei mixte, la Kiev, în anul 2002.

Semnat la Cernăuţi, la 4 decembrie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.

 

   PENTRU PARTEA ROMÂNĂ,                             PENTRU PARTEA UCRAINEANĂ,

ION DIACONU                       GHENNADII MOSKAL

 

 

 

 

 

 

ANEXA

 

Delegaţia română

 la cea de-a treia sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale

 româno-ucrainene, de colaborare în problemele minorităţilor

 

 

1.      Ion Diaconu – secretar general al Ministerul Afacerilor Externe – preşedintele Părţii române;

2.      Carmen Podgorean – director general în Ministerul Afacerilor Externe – fost preşedinte al Părţii române;

3.      Lilian Zamfiroiu – director general, Direcţia Generală Comunicare şi Imaginea României, Ministerul Afacerilor Externe;

4.      Elena Zamfir – director general, Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

5.      Ilie Ivan – consul general, Consulatul României la Cernăuţi;

6.      Călin I. Tesio - director general adjunct, Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

7.      Vasile Soare – director, Direcţia Răsăriteană, Ministerul Afacerilor Externe;

8.      Iustinian Focşa – director, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Informaţiilor Publice;

9.      Carol Konig – director, Direcţia Minorităţi Naţionale, Ministerul Culturii şi Cultelor;

10.  Octavian Stamate – director adjunct, Direcţia Consiliului Europei şi Drepturile Omului, Ministerul Afacerilor Externe;

11.  Daniel Bala – şef serviciu, Direcţia Românii din Vecinătate, Ministerul Afacerilor Externe;

12.  Vasile Surdu-Bob – şef serviciu, Departamentul pentru Culte, Ministerul Culturii şi Cultelor;

13.  Alexandru Costa – şef serviciu, Serviciul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

14.  Radu Baltasiu – şef serviciu, Serviciul Imagine şi Programe, Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

15.  N. Kleininger – şef serviciu, Serviciul Acorduri Bilaterale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

16.  Nicolae Pahonea – consilier, Direcţia Răsăriteană, Ministerul Afacerilor Externe;

17.  Violeta Teodorescu – consilier, Direcţia Programe şi Relaţii Internaţionale, Ministerul Culturii Cultelor;

18.  Viorel Moşanu – secretar I, Direcţia Răsăriteană, Ministerul Afacerilor Externe;

19.  Constantin Apostol - secretar III, Direcţia Românii din Vecinătate, Ministerul Afacerilor Externe;

20.  Adina Roxana Stoleru - ataşat, Direcţia Consiliul Europei şi Drepturile Omului, Ministerul Afacerilor Externe;

21.  Mihaela Lică - ataşat, Direcţia Consiliul Europei şi Drepturile Omului, Ministerul Afacerilor Externe;

22.  Sorin Moldovan - ataşat, Direcţia Răsăriteană, Ministerul Afacerilor Externe.

23.  Tamara Filimon – expert, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Ministerul Informaţiilor ;

24.  Iaroslava Colotelo – expert, Direcţia Minorităţi Naţionale, Ministerul Culturii Cultelor;

25.  Ştefan Tkaciuk – deputat, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România;

26.  Corneliu Reguş – secretar general, Uniunea Ucrainenilor din România.

 


ANEXA

Delegaţia ucraineană

la cea de a treia sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale

româno-ucrainene, de colaborare în problemele minorităţilor

 

 

 

 

 

1.      Sereda Grigorii Porfirievici – director, Departamentul de Stat pentru problemele naţionalităţilor şi migraţiei din cadrul Ministerului Justiţiei – preşedintele părţii ucrainene;

2.      Abitov Vitalii Grigorievici – director adjunct, Comitetul de Stat pentru politica informativă, televiziune şi radiodifuziune;

3.      Reznicenko Svetlana Nicolaevna – director adjunct, Direcţia pentru asigurarea legislativă a dezvoltării naţionalităţilor şi etnopoliticii din cadrul Departamentului de Stat pentru problemele naţionalităţilor şi migraţiei – secretara părţii ucrainene;

4.      Antoniuk Tatiana Romanovna – specialist principal, Direcţia de dezvoltare umanitară a Cabinetului de Miniştri al Ucrainei;

5.      Buteiko Anton Denisovici – ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Ucrainei în România;

6.      Siik Vasile Petrovici – consilier al ministrului în problemele internaţionale şi de drept, Ministerul învăţământului şi ştiinţei;

7.      Boliubaş Iaroslav Ivanovici – prim adjunct, Departamentul pentru studii superioare din Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei;

8.      Gennadii Altuhov – însărcinat cu afaceri a.i. al Ucrainei în România;

9.      Konstantinovici Aurel  Vasilievici – preşedinte, Asociaţia pan-ucraineană ştiinţifico-pedagogică «Aron Pumnul», Cernăuţi;

10.  Popescu Ivan Vasilievici – deputat al poporului, preşedintele subcomitetului pentru relaţii interetnice ale minorităţilor naţionale şi între naţionalităţi al Radei Supreme al Ucrainei;

11.  Polusmiak Alexandr Nicolaevici – director adjunct, Direcţia pentru relaţii externe, Ministerul Culturii şi Artelor;

12.  Palvarodnii Ivan Vasilievici -  director, Secţia pentru problemele naţionalităţilor şi migraţiei din cadrul Administraţiei de stat Cernăuţi;

13.  Svitlana Reznicenko, secretar responsabil al Comisiei, şef-adjunct al Direcţiei de analiză, asigurare informaţională şi juridică a Comitetului de Stat pe problemele minorităţilor naţionale al Ucrainei;

14.  Sevcenko Marco Alexandrovici – prim-secretar, Compartimentul Ţările Europei Centrale şi de Est, Direcţia teritorială III, MAE;

15.  Vasilii Fedurţia – consilier, Ambasada Ucrainei la Bucureşti;

16.  Vitalii Timiş, secretar I al Ambasadei Ucrainei în România;

17.  Păun Rogovei – secretar II, Ambasada Ucrainei la Bucureşti;

18.  Sergii Popik, vice-consul al Consulatului General al Ucrainei la Suceava.