CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

 

 

HOTĂRÂREA NR

Din 17.01.2006

 

 

                                      Colegiul Director

                                     

 

1. ASZTALOS CSABA FERENC Preşedinte

2. GERGELY DEZIDERIU –Membru

3. IONIŢĂ GHEORGHE – Membru

4. MACOVEANU CORINA NICOLETA –Membru

                  5. ROSU MADALINA RALUCA – Membru

6. TRUINEA PAULA ROXANA – Membru

7. VASILE ANA MONICA – Membru  

 

 

         

 

 

Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în data de 17.01.2006, a dezbătut autosesizarea constituită în dosarul nr.64A/2005 în conexiune cu petiţia nr. 7545 din 20.09.2005 formulată de European Roma Rights Center (Centrul European pentru Drepturile Romilor) şi transmisă iniţial către Primul Ministru al României, dl. Călin Popescu Tăriceanu, Ministrul Justiţiei, d-na Monica Macovei, Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, d-na Beatrice Ramaşcanu. Prin adresa cu nr.7545 din 20.09.2005, Cabinetul Primului Minstru a transmis Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării petiţia formulată de European Roma Rights Center, în vederea analizării aspectelor semnalate, iniţierii eventualelor acţiuni în legătură cu acestea şi comunicarea unui raspuns către expeditorii petiţiei.  

Petiţia formulată de European Roma Rights Center supune atenţiei declaraţiile făcute de către domnul Corneliu Vadim Tudor, preşedintele partidului „România Mare”, în cadrul unei emisiuni la Radio România din data de 12 august 2005, declaraţii publicate în ziarul „România Mare” şi disponibile publicului pe pagina de internet a publicaţiei la adresa www.romare.ro  

 

În fapt, în data de 12 august 2005, la Radio România Actualităţi, în cadrul emisiunii Antena Partidelor Parlamentare, „domnul Corneliu Vadim Tudor, preşedintele partidului „România Mare” a scris un comentariu special pentru emisiune”, aşa cum rezultă din precizările prezentatoarei radio, din cadrul emisiunii, doamna Silvia Ilieş.

În cadrul comentariului realizat de domnul Corneliu Vadim Tudor, în cea de-a doua parte se precizează: „În sfârşit, pe noi, cei de la PRM, ne mai deranjează ceva, mai cu seamă în aceste zile: abuzurile grave pe care le fac Ministerul Justiţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor împotriva românilor din comuna Hădăreni, judeţul Mureş. În 1993, mai multi ţigani l-au omorât, cu cuţitele, pe tânărul Crăciun Cheţan. Paharul răbdării românilor s-a umplut, aşa că a urmat un conflict, care a dus la incendierea unor case ţigăneşti. Acum, Monica Macovei – care provine din asa-zisa „societate civilă” – a dictat executarea silită a unei hotarari a Curţii de Apel Tg. Mures din 24 februarie 2004, obligându-i pe români să plece din casele lor. Şi nu numai atât, dar ţiganii ameninţă: „Acum le dam noi foc românilor!” Prin urmare, dacă nişte români şi-au apărat onoarea şi nu s-au lăsat măcelăriţi de nişte fiare cu chip de om, care tot timpul i-au jefuit şi batjocorit, trebuie, tot ei, să plece din vatra satului, unde au trăit moşii şi strămoşii lor! Ruşine executorilor judecătoreşti, poliţiştilor şi jandarmilor, gorilelor mascate de la DIAS, care nu numai că n-au fost capabili să-i apere pe locuitorii paşnici de furia sângeroasă a unor brute, dar îi tratează, tot pe ei, că pe ultimii răufăcători. Ceea ce ne mai deranjează, ba chiar înfurie la culme, este faptul că autorităţile mint, cu neruşinare, că s-ar aplica, vezi, Doamne, o decizie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, de la Strasbourg. Am efectuat, împreună cu deputatul şi avocatul Lucian Bolcaş, verificările de rigoare şi am constatat că nici pomeneală de aşa ceva. Acea decizie CEDO priveşte Statul şi se poate aplica abia peste 3 luni, nefiind definitivă. Noi suntem împreună împotriva oricărei forme de violenţă, dar aici e vorba de altceva: cine îi apară pe oamenii cu frică de Dumnezeu de nişte bestii care, una-două, pun mâna pe cuţit, topor sau sabie ninja?”

În revista „Romania Mare” nr.788/Vineri 19 august 2005, în articolul intitulat „Ciuma Portocalie”, este redat ad literam comentariul prezentat de către domnul Corneliu Vadim Tudor în cadrul emisiunii Antenta Partidelor Parlamentare din 12 august 2005 cu unele modificări. Astfel, după ultimul paragraf al prezentării din cadrul emisiunii radio, respectiv „Noi suntem împreună împotriva oricarei forme de violenţă, dar aici e vorba de altceva: cine îi apară pe oamenii cu frică de Dumnezeu de nişte bestii care, una-două, pun mâna pe cuţit, topor sau sabie ninja?” urmează un nou paragraf cu urmatorul conţinut: „Români, apăraţi-i pe fraţii voştri din inima rănită a Transilvaniei româneşti! Apăraţi-i atât împotriva atacurilor şi raidurilor ţigăneşti, cât şi împotriva abuzurilor unui regim politic dispus să calce pe cadavre în speranţa că va fi lăudat de nişte şmecheri, care taie frunză la câini într-o Europă unde tot din pricina acestui regim putred de corupt nu vom fi acceptaţi...” Textul este semnat „Dr. Corneliu Vadim Tudor, Vicepreşedintele Senatului Romaniei, Preşedintele Partidului România Mare (Textul a fost citit la Radio România, vineri, 12 august 2005)”

Cu privire la declaraţiile de mai sus, European Roma Rights Center, precizeză că acestea au fost făcute în contextul creşterii ostilităţii faţă de Romi pe fondul recentelor evenimente din Hădăreni prezentate de către media locală (n.n. din România) într-un mod părtinitor şi derogatoriu de către un număr de publicaţii, contribuind la crearea unui climat de adversitate periculos împotriva romilor, în general, din România. De asemenea, sunt invocate prevederile Articolului 30 alin.7 din Constituţia României care stabileşte că: „Sunt interzise de lege (...) îndemnul la ură naţională, rasială, de clasă, religioasă, incitarea la discriminare, (...) la violenţă publică, (...)”

Sunt invocate prevederile articolului 317 din Codul Penal al României privind incitarea la ură rasială subliniindu-se că rasismul este un subiect de preocupare internaţională care a determinat adoptarea unei convenţii internaţionale în materie, în speţă Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite şi la care România este parte.  

 

Urmare analizării petiţiei, Colegiul Director, prin adresa nr.7835 din 07.10.2005 a solicitat domnului Corneliu Vadim Tudor să comunice punctul său de vedere cu privire la declaraţiile făcute în cadrul emisiunii, din 12 august 2005 de la Radio România Actualităţi precum şi publicate în revista „România Mare”, nr.788/19 august 2005.

De asemenea, cu privire la aceste aspecte, prin adresa nr.7856 din 10.10.2005 a fost solicitat punctul de vedere al Consiliului Naţional al Audiovizualului precum şi înregistrarea audio a interviului si informaţii suplimentare cu privire la emisiunea difuzată de Radio România.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu numarul 7930 din 13.10.2005, domnul Corneliu Vadim Tudor a comunicat punctul său de vedere precizând că: „(...) referitor la esenţa acelei declaraţii, în ansamblul ei, (...) ea exprimă o opinie politică, formulată în calitate de senator-calitate în care a prezentat şi semnat materialul respectiv”. În continuare, domnul Corneliu Vadim Tudor precizează: „în aceste condiţii, întrucât prin aşa zisa auto-sesizare deduc că se urmăreşte posibila mea sancţionare contravenţională, ca formă a răspunderii juridice, vă fac cunoscut că în conformitate cu Art.72 alin.1 din Constituţia României, „deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere politică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului”, text pe care vă solicit să îl respectaţi”. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării nr.8135 din 26.10.2006, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat solicitarea Colegiului Director şi a transmis textul care a fost citit de domnul Corneliu Vadim Tudor la Radio România, în ziua de 12 august 2005, precum şi o copie a înregistrării audio.

   

În drept, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului în articolul 7 prevede că: „Toţi oamenii sunt egali în faţa legii fără deosebire la o protecţie egală a legii. Toţi oamenii au dreptul la protecţie egală împotrivă oricărei discriminări care ar încalcă prezenta Declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare”.

Articolul 2 prevede că: ”Fiecare se poate prevala de toate drepturile şi de toate libertăţile proclamate în (...).Declaraţie, fără nici o deosebire, în special de... rasă, de culoare, (...) de origine naţională sau socială (...) sau decurgând din orice altă situaţie”.  

În acelaşi sens, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de România la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr.212, publicat în „Buletinul Oficial al României”, partea I, nr.146 din 20 noiembrie 1974, prevede în articolul 20 alin. 2 că: Orice îndemn la ură naţională, rasială (...) care constituie o incitare la discriminare, la ostilitate sau la violenţă este interzis prin lege.” Articolul 26 prevede ca:”Toate persoanele sunt egale în faţa legii si au, fără discriminare, dreptul la ocrotire egală din partea legii. În acestă privinţă legea trebuie să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricărei discriminări, în special de rasă, culoare,(...) orignie naţională sau socială (...) sau întemeiată pe orice altă împrejurare”. 

Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, ratificată de România prin Decretul nr.345 din 14 iulie 1970, publicat în „Buletinul Oficial al României”, partea I, nr.92 din 28 iulie 1970, prevede în articolul 2 „Statele părţi condamnă discriminarea rasială şi se angajează să urmeze, prin toate mijloacele potrivite şi fără întârziere, o politică menită să elimine orice formă de discriminare rasială, să favorizeze întelegerea între toate rasele şi în acest scop:(...)b) fiecare stat parte se angajează să nu încurajeze, să nu apere şi să nu sprijine discriminarea rasială practicată de vreo persoană sau organizaţie, oricare ar fi ea;

Articolul 4 din Convenţie prevede că „Statele părţi condamnă orice propagandă şi orice organizaţii care se inspiră din idei sau teorii bazate pe superioritatea unei rase sau unui grup de persoane de o anumită culoare sau de o anumită origine etnică, sau care pretind să justifice sau să încurajeze orice formă de ură şi de discirminare rasială şi se angajează să adopte de îndată măsuri pozitive menite să elimine orice incitare la o astfel de discriminare sau orice acte de discriminare (...)”

Constituţia României prevede în Articolul 30 alin.7 că: „Sunt interzise de lege (...) îndemnul la ură naţională, rasială, de clasă, religioasă, incitarea la discriminare, (...) la violenţă publică, (...)”

De asemenea, în articolul 16 privind Egalitatea în Drepturi, la alin.1, Constituţia României prevede că: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”.

Potrivit art. 2, alin 1 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi aprobările ulterioare, ...”prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţa, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectarea HIV ori apartenenţa la o categorie defavorizată care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”.

Art 2 alin 3 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi aprobările ulterioare,... „Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe…”

Art. 19 din acelaşi act normativ prevede că “Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia.

 

Pe de altă parte la analizarea petiţiei şi a probelor din dosar trebuie avut în vedere art. 30 referitor la Libertatea de exprimare alin. (1) şi (6) din Constituţia României republicată care prevede că “(1)Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

În aceeaşi argumentaţie trebuie subliniat faptul că Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice - ratificat de România la 9.XII.1974 – prevede în art. 19 paragraful 3. că “exercitarea drepturilor prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol (dreptul la libertatea de exprimare) comportă îndatoriri şi răspunderi speciale. În consecinţă, ea poate fi supusă anumitor limitări care trebuie însă stabilite în mod expres prin lege şi care sunt necesare: a) respectării drepturilor sau reputaţiei altora; b) apărării securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii sau moralităţii publice ”. Astfel, se poate concluziona faptul că dreptul la liberă exprimare nu este un drept absolut şi că exercitarea lui trebuie realizată în anumite condiţii, de altfel stabilite în considerarea şi pentru protejarea demintăţii persoanei.

În cadrul sistemului instituţional regional de protecţie a drepturilor omului, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ratificată de Romania prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, prevede în Art.10 că: “orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare” însă precizează în mod expres limitele acestui drept în aliniatul 2 al aceluiaşi articol: “exercitarea acestor libertăti, (n.n. libertatea de exprimare, de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi, poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru ... protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora.”

 

Colegiul Director reţine că dintre toate drepturile şi libertăţile garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi de Protocoalele sale adiţionale, numai cu privire la libertatea de exprimare art.10 parag.1 dispune că exercitarea ei comportă îndatoriri şi responsabilităţi.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului reafirmă prin jurisprudenţa sa că “libertatea de exprimare, garantată de art.10 parag.1, constituie unul din fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice şi una din cerinţele prioritare ale progresului societăţii şi împlinirilor personale. Sub rezerva pragrafului 2 al art.10, ea acoperă nu numai informaţiile şi ideile primite favorabil sau cu indiferenţă ori considerate inofensive, dar şi pe acelea care ofensează, şochează sau deranjează. Acestea sunt cerinţele pluralismului, toleranţei şi spiritului deschis fără de care nu există, o societate democratică. (Hotârârea Curţii Europene în cauza Oberschlick vs. Austria, para. 57). În acceaşi ordine de idei, Curtea Europeană afirmă că “limitele criticii acceptabile sunt mai largi cu privire la politicieni decît în raport cu indivizii obişnuiţi. Spre deosebire de cei din urmă, politicienii trebuie să accepte în mod inevitabil şi conştient verificarea strictă a fiecărui cuvânt şi faptă atat din partea ziariştilor cât şi a marelui public şi, în consecinţă, trebuie să dovedească un grad mai mare de toleranţă, îndeosebi atunci când ei inşişi fac afirmaţii publice susceptibile de a fi criticate.

Politicianul este şi el îndreptăţit la protecţia reputaţiei sale, chiar şi atunci când acţionează în calitate oficială, dar cerinţa acestei protecţii trebuie cântărită în raport cu interesul dezbaterii libere a chestiunilor politice”.(Hotărârea Curţii Europene în cauza Oberschlick vs. Austria, para. 59).

În jurisprudenta sa, Curtea a subliniat că “impactul potenţial al mijlocului de comunicare este un element important şi este de notorietate că mijloacele de comunicare audio-vizuale, au, de regulă, efecte imediate şi puternice într-o măsură mai mare decât presa scrisă (vezi Hotărârea Curţii Europene în cauza Purcell şi altii vs. Irlanda). Mijloacele audio-vizuale au posibilitatea exprimării în imagini a unor întelesuri pe care presa scrisă nu este capabilă să le răspândească. (Hotărârea Curţii Europene în cauza Jersild v. Danemarca)

În lumina prevederilor Art.10 parag.2 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, analizând petiţia şi având în vedere legislaţia română privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, ne aflăm în situaţia de a analiza dacă dreptul la libera exprimare al domnului Corneliu Vadim Tudor este supus unor condiţii, restrăngeri sau sancţiuni prevăzute de lege, măsuri care sunt necesare, într-o societate democratică, pentru protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora.”  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, legat de articolul 14 privind interzicerea discriminării, a apreciat că diferenţa de tratament devine discriminare, în sensul articolului 14 din Convenţie, atunci când se induc distincţii între situaţii analoage şi comparabile fără ca acestea să se bazeze pe o justificare rezonabilă şi obiectivă. Instanţa europeană a decis în mod constant că pentru ca o asemenea încălcare să se producă „trebuie stabilit că persoane plasate în situaţii analoage sau comparabile, în materie, beneficiază de un tratament preferenţial şi că această distincţie nu-si găseste nici o justificare obiectivă sau rezonabilă. Astfel, Curtea a apreciat prin jurisprudenţa sa, că statele contractante dispun de o anumită marjă de apreciere pentru a determina dacă şi în ce măsură diferenţele între situaţii analoage sau comparabile sunt de natură să justifice distincţiile de tratament juridic aplicate.  (vezi CEDH, 18 februarie 1991, Fredin c/Suede, parag.60, 23 iunie 1993, Hoffman c/Autriche, parag.31, 28 septembrie 1995, Spadea et Scalambrino c/Italie, 22 octombrie 1996 Stubbings et autres c/Royaume-Uni, parag.75

Astfel cum statuează şi Curtea Constituţională a Romaniei, „principiile nediscriminării sunt cele cuprinse în articolul 4 alin.2 din Constituţie, însă acestea pot fi extinse potrivit prevederilor art.20 din Constituţie, care permit corelarea dispoziţiilor constituţionale cu tratatele şi pactele internaţionale la care România este parte. Aceste principii sunt extinse prin art.7 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art.26 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, ratificat de România prin Decretul nr.212/1974, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr.146 din 20 noimebrie 1974 şi prin art.2 alin.2 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale ratificat de România prin acelaşi decret şi publicat în Buletinul Oficial cu acelaşi număr şi din aceeaşi dată.” (Decizia nr.54/2000, M.Of. nr.310/2000, DH 2000, p.511)

 

Pentru a ne situa în domeniul de aplicare al art.2, alin.1 al O.G. nr.137/2000 deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa trebuie să aibă la bază unul dintre criteriile prevăzute de către art. 2, alin. 1, şi trebuie să se refere la persoane aflate în situaţii comparabile dar care sunt tratate în mod diferit datorită apartenenţei lor la una dintre categoriile prevăzute în textul de lege menţionat anterior. Aşa cum reiese din motivaţia invocată mai devreme pentru a ne gasi în situaţia unei fapte de discriminare trebuie să avem două situaţii comparabile la care tratamentul aplicat să fi fost diferit.

Analizand declaraţiile făcute de către domnul Corneliu Vadim Tudor se reţine faptul că se fac referiri la persoane în care se face o deosebire bazată pe criteriul originii etnice. Modul de apreciere, de abordare şi prezentare a situaţiei persoanelor este diametral opus sub aspectul comparabilităţii, reţinându-se că „mai mulţi ţigani l-au omorât, cu cuţitele, pe tânarul Crăciun Cheţan. Paharul răbdării românilor s-a umplut, aşa că a urmat un conflict, care a dus la incendierea unor case ţigăneşti”. În acelaşi sens se reţin afirmaţiile „ţiganii hoţi şi violatori ameninţă”, „dacă nişte români şi-au apărat onoarea şi nu s-au lăsat măcelăriţi de nişte fiare cu chip de om, care tot timpul i-au jefuit şi batjocorit, trebuie, tot ei, să plece din vatra satului, unde au trăit moşii şi strămoşii lor”, precum şi afirmaţiile „n-au fost capabili să-i apere pe locuitorii paşnici de furia sângeroasă a unor brute”, „cine îi apară pe oamenii cu frica de Dumnezeu de nişte bestii care, una-două, pun mâna pe cuţit, topor sau sabie ninja”. În aceeaşi ordine de idei este relevant modul în care se finalizează articolul din revista „România Mare”, respectiv „Români, apăraţi-i pe fraţii vostri din inima ranită a Transilvaniei romanesti! Apăraţi-i atât împotriva atacurilor şi raidurilor tiganesti...” 

Subsecvent, tratamentul diferenţiat trebuie să urmarească sau să aibă ca efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare prevede în Articolul 1 că „În România, stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, (...), libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate lege”.

Referindu-ne la afirmaţiile prezentate mai sus, astfel cum Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii a statuat în jurisprudenţa sa, utilizarea unor sintagme precum „Ţigani”, „romi”, „homosexuali” etc. referitoare la anumite categorii de persoane trebuie analizate contextual raportate la întreg, având în vedere declaraţiile, articolele, publicaţiile per se, titlul articolelor cât şi conţinutul acestora, punctele de vedere ale celor care le-au scris sau prezentat, modul şi contextul în care au fost făcute precum şi impactul acestora.     

Colegiul Director reţine că tratarea diferenţiată a persoanelor care fac obiectul declaraţiei domnului Corneliu Vadim Tudor, astfel cum sunt redate prin aspectele reţinute anterior, sub aspectul efectului creat, aduc atingere demnităţii persoanelor de etnie romă care sunt catalogate „ţigani”, „ţigani hoţi şi violatori”, „fiare cu chip de om”, „furia sângeroasă a unor brute”, „bestii”, „atacuri şi raiduri ţigăneşti”, „case ţigăneşti” etc în comparaţie cu modul de exprimare faţă de alte persoane, respectiv: „paharul răbdării românilor”, „obligându-i pe români să plece din casele lor”, „dacă nişte români şi-au apărat onoarea (...) tot ei trebuie să plece”, „locuitorii paşnici”, „oamenii cu frica lui Dumnezeu”, „Români, apăraţi-i pe fraţii voştrii din inima rănită a Transilvaniei româneşti”.

În ceea ce priveste contextul declaraţiei, Colegiul Director remarcă faptul că sunt invocate hotărâri ale Curţii de Apel Tg. Mures şi Curţii Europene a Drepturilor Omului. În acest sens, trebuie să reţinem că prin Hotararea nr.1 din 5 iulie 2005 pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a fost solutionată amiabil cauza Moldovan şi alţii împotriva României în ceea ce priveste 18 reclamanţi de etnie romă, hotărârea fiind publicată în Monitorul Oficial nr.796 din 1 septembrie 2005. Prin întelegerea amiabilă, Statul român se „oferă sa plătească ex gratia către reclamanţi suma totală de 262.000 euro în vederea soluţionării amiabile a cererilor acestora. 2. Guvernul regretă sincer faptul că ancheta penală nu a reuşit sa clarifice toate împrejurările care au condus la distrugerea caselor şi bunurilor reclamanţilor şi i-au obligat sa locuiască în condiţii improprii, forţându-i astfel pe unii dintre ei să-şi părăsească satul şi a făcut dificilă posibilitatea introducerii, de către reclamanţi, a unei acţiuni civile. Regretă, de asemenea, durata procesului civil care s-a aflat pe rolul instanţelor civile, precum şi anumite remarci făcute de unele autorităţi cu privire la originea romă a reclamanţilor. Se acceptă faptul că astfel de evenimente ridică probleme sub aspectul respectării art. 3 (interzicerea torturii, rele tratamente, tratamente degradante), 6 (dreptul la un proces echitabil) şi 8 (dreptul la viaţă intimă, familială şi privată) din Convenţie şi, având în vedere consecinţele distrugerii caselor şi suferinta emotională decurgând din aceasta, probleme excepţionale pot să apară sub aspectul respectării art. 3 din Convenţie, precum şi a art. 14 (interzicerea discriminării).”  

De asemenea, trebuie precizat că prin Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului nr.2 din 12 iulie 2005 rămasă definitivă la 30 noiembrie 2005, în cauza Moldovan şi altii, cu privire la şapte reclamanţi care nu au agreat înţelegerea amiabilă, Curtea a stabilit acordarea reclamantilor a unor daune în valoare de 230 000 euro; că discriminarea rasială la care au fost supuşi reclamanţii în mod public prin modul în care li s-au soluţionat plângerile de către diferite autorităţi şi condiţiile de viaţă ale acestora constituie o interferenţă cu demnitatea umană care, în circumstanţele speciale ale acestui caz, constituie „tratament degradant”, în sensul articolului 3 din Convenţie. Prin urmare, articolul 3 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului a fost încalcat.(vezi parag. 114)

Curtea Europeană a considerat că atitudinea generală a autorităţilor – procurori, instanţe penale şi civile, guvern şi autorităţi locale – care a perpetuat sentimentele reclamanţilor de nesiguranţă după 1994 şi a constituit în sine o interferenţă în respectarea drepturilor aplicanţilor la viaţă privată şi de familie, şi la domiciliu, determină Curtea să concluzioneze că acesta interferenţă şi eşecul repetat al autorităţilor de a pune capăt încălcărilor drepturilor reclamanţilor reprezintă o încălcare gravă a articolului 8 din Convenţie, fiind de natură continuă. (vezi parag. 108-109)

Curtea Europeană a considerat că durata foarte lunga a procedurilor civile în faţa instanţelor de judecată iniţiate de aplicanţi eşuează în satisfacerea cerinţele duratei rezonabile astfel cum este stabilită prin articolul 6.para.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. (vezi parag.130-131).

De asemenea, Curtea Europeană a considerat că remarcile discriminatorii făcute de autorităţi pe tot parcursul procesului în ceea ce priveşte drepturile menţionate în art.8 al Convenţiei, refuzând cererile pentru bunuri sau mobile, precum şi refuzul până în 2004 pentru a acorda daune pentru distrugerea caselor, nejustificarea tratamentului diferenţiat aplicat victimelor, conduc la concluzia că a fost o violare a art.14 al Convenţiei împreuna cu art.6 si 8 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. (vezi parag. 140)

Aceste hotărâri stabilesc repararea drepturilor încălcate ale reclamanţilor, inclusiv discriminarea la care au fost supuşi, fiind aceleaşi persoane despre care face referire domnul Corneliu Vadim Tudor în declaraţia sa. În acelaşi sens prin hotararea Curţii de Apel Târgu-Mureş din 24 februarie 2004 instanţa reţine că “Prin comportamentul lor, acuzaţii (n.n. persoanele implicate în distrugerile caselor persoanelor de etnie romă) au încalcat dreptul la proprietate al reclamanţilor pentru care s-au acordat deja daune materiale; totuşi, câtorva dintre parţile civile ar fi trebuit să li se acorde şi daune morale, fiind private emoţional, ca rezultat al pagubelor suferite, al siguranţei pe care o simţeau în casele distruse, al confortului pe care îl aveau prin facilităţile casei, cu toate bunurile obţinute prin munca lor, care le garanta un standard normal de viata”.

Având în vedere toate motivele expuse mai sus, Colegiul Director constată că se întrunesc cumulativ elementele constitutive prevăzute în definiţia discriminării astfel cum este reglementată de articolul 2 alin.1 din O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

În continuare sub aspectul art.2 alin. (3) din O.G. 137/2000 cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia domnului Corneliu Vadim Tudor referitoare la persoanele de etnie romă, făcută în cadrul  emisiunii la Radio România din data de 12 august 2005, şi publicată în ziarul „România Mare”, disponibilă publicului pe pagina de internet a publicaţiei la adresa www.romare.ro, constituie un comportament activ. Prezentarea acestei declaraţii, prin conţinutul ei, în ceea ce priveşte persoanele de etnie romă, supune unui tratament injust comunitatea persoanelor aparţinând minorităţii etnice a romilor faţă de celălalte persoane, în speţă români.     

Sub aspectul Art. 19 din O.G. nr. 137/2000 cu modificările şi completările ulterioare se reţine acelaşi comportament activ manifestat în public prin prezentarea declaraţiilor mai sus menţionate în data de 12 august 2005, la Radio România Actualităţi, în cadrul emisiunii Antena Partidelor Parlamentare şi publicate ulterior în revista „România Mare”. Asa cum subliniază şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului “impactul potenţial al mijlocului de comunicare este un element important şi este de notorietate că mijloacele de comunicare audio-vizuale, au, de regulă, efecte imediate şi puternice într-o măsură mai mare decât presa scrisă iar mijloacele audio-vizuale au posibilitatea exprimării în imagini a unor întelesuri pe care presa scrisă nu este capabilă să le răspândească. (Hotărârea Curţii Europene în cauza Jersild v. Danemarca) Mai mult, având în vedere faptul că domnul Corneliu Vadim Tudor este liderul unui partid politic, aşa cum reiterează şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, politicienii trebuie să accepte în mod inevitabil şi conştient verificarea strictă a fiecarui cuvânt şi faptă şi, în consecinţă, trebuie să dovedească un grad mai mare de toleranţă, îndeosebi atunci cand ei înşişi fac afirmaţii publice susceptibile de a fi criticate. (Hotărârea Curţii Europene în cauza Oberschlick vs. Austria, para. 59).

Având în vedere motivele de mai sus se poate reţine un comportament prin care se aduce atingere demnităţii ori crearea unei atmosfere umilitoare îndreptat împotriva unui grup de persoane sau comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită etnie, în speţă cea a romilor.  

 

Pe de altă parte, având în vedere punctul de vedere exprimat de domnul Corneliu Vadim Tudor, Colegiul Director reţine că: „(...) referitor la esenţa acelei declaraţii, în ansamblul ei, (...) ea exprimă o opinie politică, formulată în calitate de senator-calitate în care a prezentat şi semnat materialul respectiv”. De asemenea, domnul Corneliu Vadim Tudor invocă prevederile Art.72 alin.1 din Constituţia României, potrivit căruia: „deputaţii şi senatorii nu pot fi trasi la răspundere politică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului”.

Întrucat are ca scop garantarea independentei opiniilor, lipsa răspunderii juridice, prevazută de articolul 72 din Constituţie, constă din interdicţia de tragere la răspundere juridică a deputaţilor şi senatorilor pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului lor. Interdicţia priveste actele intrinseci mandatului nu şi cele extrinseci exerciţiului acestuia, urmărind să apere libertatea de expresie şi de decizie a parlamentarului. Ceea ce excede, însă, exercitiului mandatului nu intră sub incidenţa acestei imunităţi. Parlamentarul nu este peste lege. Articolul 16 alin.2 din Constituţie prevede că „Nimeni nu este mai presus de lege.”. De aceea, actele parlamentarului ce nu sunt în exerciţiul funcţiei sale pot atrage răspunderea juridică, în astfel de situaţii aplicându-se dreptul comun. (vezi Drept Parlamentar Românesc, Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Editura All Beck, 2005, pag.331)

Pe de altă parte, garantarea opiniilor în confruntarea politică din Parlament nu-i un privilegiu, astfel încat nu se poate legaliza un abuz. De aceea, iresponsabilitatea juridică pentru votul şi opiniile exprimate nu exclude răspunderea disciplinară pentru încălcarea regulamentelor, răspunderea politică a parlamentarului şi nici răspunderea sa penală sau civilă pentru săvârşirea unor fapte străine mandatului pe care îl exercită. În schimb, ea priveşte actele săvârşite de paralamentar în incinta Parlamentului cât şi în afara ei, dar în exerciţiul unei însărcinări stabilite de Camere. (vezi idem pag.332)

Analizând probele aflate la dosar, înregistrarea audio a declaraţiei, copia textului declaraţiei publicat în revista „Romania Mare” şi postată pe web la adresa www.romare.ro, Colegiul Director constată că declaraţia a fost prezentată în cadrul unei emisiuni radio cu caracter politic, la postul public Radio România, respectiv, Antena Partidelor Parlamentare, unde domnul Corneliu Vadim Tudor, în calitate de senator şi de preşedinte al partidului „România Mare” a prezentat-o precum şi a semnat-o cu precizarea  „Dr. Corneliu Vadim Tudor, Vicepreşedintele Senatului României, Preşedintele Partidului România Mare. În acest sens nu se poate reţine aplicarea unei sancţiuni contravenţionale.

 

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) lit g), art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (8) şi art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, în temeiul art. 2 alin. (1) şi art. 6 lit.d) din O.G. nr. 137/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu majoritate de voturi, a membrilor prezenţi

 

 

COLEGIUL DIRECTOR

HOTĂRĂŞTE:

 

 

1. Faptele prezentate constituie acte de discriminare conform art. 2 alin. (1), art.2 alin.(3) şi art. 19 din Ordonanţa de Guvern nr.137/2000, cu modificările şi completările ulterioare (5 voturi pentru si 2 impotriva) 

 

Opinie separată a membrilor în Colegiul Director, Corina Macoveanu şi Ioniţă Gheorghe 

 

          Consider că faptele prezentate nu constituie fapte de discriminare deoarece afirmaţiile dlui CV Tudor reprezintă o  opinie politică, aşa cum chiar acesta a arătat prin adresa nr. 7930/13.10.2005, formulată în calitate de senator. Parlamentarii au dreptul la libertate de exprimare ca orice alt cetăţean, cu atât mai mult cu cât dl C.V. Tudor este o persoană de pe scena publică. Dl. C.V. Tudor şi-a asumat rolul său de om politic, considerând necesar să informeze opinia publică referitor la opinia sa despre hotărârile judecătoreşti pronunţate în cazul Hădăreni, precum şi la efectele aplicării acestor hotărâri. Într-o societate democratică, cetăţenii trebuie să primească mai multe „mesaje”, să aleagă între ele şi să-şi formeze opinii pe baza unor „exprimări multiple”. Limita libertăţii de exprimare se întinde până acolo unde aduce atingere unui alt drept, fie dreptul la demnitate personală, fie altul. În situaţia de faţă, consider că prin declaraţia parlamentarului, preluată de mass-media, acesta nu a creat o atmosferă ostilă, degradantă sau umilitoare cu privire la comunitatea romă, chiar dacă a fost făcută în contextul creşterii ostilităţii faţă de Romi pe fondul evenimentelor din Hădăreni prezentate de către media locală din România în moduri diferite. Declaraţia nu a contribuit la crearea unui climat de adversitate periculos împotriva romilor, în general, din România, ci doar a exprimat o opinie referitoare la situaţia din Hădăreni şi la hotărârile judecătoreşti menţionate. 

          Jurisprudenţa Curţii Europeane a Drepturilor Omului arată că “libertatea de exprimare, garantată de art.10 parag.1, constituie unul din fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice şi una din cerinţele prioritare ale progresului societăţii şi împlinirilor personale. Sub rezerva pragrafului 2 al art.10, ea acoperă nu numai informaţiile şi ideile primite favorabil sau cu indiferenţă ori considerate inofensive, dar şi pe acelea care ofensează, şochează sau deranjează. Acestea sunt cerinţele pluralismului, toleranţei şi spiritului deschis fără de care nu există, o societate democratică. (Hotârârea Curţii Europene în cauza Oberschlick vs. Austria, para. 57). În acceaşi ordine de idei, Curtea Europeană afirmă că “limitele criticii acceptabile sunt mai largi cu privire la politicieni decît în raport cu indivizii obişnuiţi. Spre deosebire de cei din urmă, politicienii trebuie să accepte în mod inevitabil şi conştient verificarea strictă a fiecărui cuvânt şi faptă atat din partea ziariştilor cât şi a marelui public şi, în consecinţă, trebuie să dovedească un grad mai mare de toleranţă, îndeosebi atunci când ei inşişi fac afirmaţii publice susceptibile de a fi criticate.

          Politicianul este şi el îndreptăţit la protecţia reputaţiei sale, chiar şi atunci când acţionează în calitate oficială, dar cerinţa acestei protecţii trebuie cântărită în raport cu interesul dezbaterii libere a chestiunilor politice” (Hotărârea Curţii Europene în cauza Oberschlick vs. Austria, para. 59).

          Exercitarea libertăţii de exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi, dar parlamentarii, pe lângă exercitarea acestei libertăţi, au dreptul să comunice şi să dezbată informaţii şi idei asupra chestiunilor de interes public.  Libertatea de exprimare cuprinde, în sine, libertatea de opinie, iar critica trebuie tolerată şi acceptată.

 

Opinie concurentă a mebrului in Colegiul Director, Ioniţă Gheorghe

 

Achiesez la opinia formulată de Corina Macoveanu cu urmatoarele precizări:

      1.Aplicaţia dispoziţiilor art.72 din Constituţia României referitoare la imunitatea parlamentară trebuie privită şi interpretată, totodata, şi ca o expresie a libertăţii de exprimare, ca o garanţie a exercitării liniştite a mandatului. Cazul Hădareni fiind intens mediatizat a produs o anumită stare în rândul opiniei publice. Exprimarea opiniei faţă de modul in care au fost soluţionate problemele acestui caz, chiar dacă limbajul utilizat nu a fost cel mai potrivit, nu poate fi scoasă din contextul neangajării răspunderii juridice a deputaţilor şi senatorilor.

      2. Prevederile cuprinse în articolul precitat stabilesc, în mod indubitabil, exonerarea de răspundere juridică a parlamentarilor pentru ...şi opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Ori, din analiza afirmaţiilor şi a contextului în care au fost făcute, rezultă, fără dubiu, faptul că dl. Corneliu Vadim Tudor se încadrează în aceste prevederi. Astfel, dânsul, a participat la o emisiune cu caracter declarat politic şi a fost invitat în calitate de om politic, ca senator şi ca preşedinte al unui partid politic. 

      3. Parlamentarilor li se poate angaja raspunderea juridică, inclusiv în domeniul discriminării, însă numai pentru acele opinii care nu au legatură cu mandatul primit.

 

2. O copie a hotărârii se va trimite spre analiză Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din cadrul Senatului României

3. Se va răspunde European Roma Rights Center în sensul celor hotărâte, potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind soluţionarea petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002;

4. O copie a hotărârii se va comunica Guvernului Romaniei- Cabinetul Primului Ministru 

 

 

 

COLEGIUL DIRECTOR                                                    

                       

                       

 

 

1. ASZTALOS CSABA FERENC

 

 

 

2.GERGELY DEZIDERIU

 

 

 

3. IONIŢĂ GHEORGHE

 

 

 

4.MACOVEANU CORINA NICOLETA

 

 

 

5. ROSU MADALINA RALUCA

 

 

 

6. TRUINEA ROXANA PAULA

 

 

 

7.     VASILE ANA MONICA

 

Data redactării hotărârii

18.01.2006