Az Európa Tanács kedvezménytörvénnyel kapcsolatos határozata 

Szerdán Strasbourg-ban az Európa Tanács parlamenti közgyűlése elfogadta a magyar kedvezménytörvénnyel kapcsolatos határozatot.  

HATÁROZAT  

1. A közgyűlés kedvezően fogadja, hogy az anyaállamok más államokban élő kisebbségeiknek kulturális, etnikai, nyelvi önazonosságuk megőrzéséhez segítséget nyújtsanak. Ugyanakkor a közgyűlés hangsúlyozni kívánja, hogy az anyaállamoknak ügyelniük kell arra, hogy azon államok is elfogadják a segítség nyújtását, mind formájában, mind tartalmában, amelyek területén a kisebbségek élnek, s amelyekre a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményben foglalt alapvető szabályok érvényesek.  

2. A közgyűlés úgy ítéli meg, hogy a kisebbségek védelme elsősorban annak az államnak a feladata, ahol élnek. A közgyűlés kimondja, hogy a kisebbségvédelem területén meglévő két- és többoldalú keretek, ideértve az európai normákat is, elsődlegesnek tekintendőek. Az anyaországok úgy is játszhatnak fontos szerepet kisebbségeik védelmében és megtartásában, hogy gondot fordítanak a valódi nyelvi és kulturális kapcsolat fenntartására. Új és korábban nem ismert, az anyaország által nyújtott kisebbségvédelmi formák megjelenése pozitív irányt képvisel, amennyiben hozzájárul e célkitűzések megvalósításához a nemzetközi együttműködés keretein belül.  

3. A 2001. június 19-én a magyar Országgyűlés által elfogadott törvény célja az volt, hogy megadja a segítséget, jelen esetben azoknak a magyar identitású személyeknek, akik a szomszédos államok polgárai, és akik a magyar "nemzeti" nyelvi és kulturális közösség tagjainak tekintik magukat.  

4. A törvény azoknak a magyar "nemzetiségű" polgároknak nyújt kedvezményeket, akik a következő szomszédos államok területén élnek: Horvát Köztársaság, Szerbia és Montenegró, Románia, Szlovén Köztársaság, Szlovák Köztársaság és Ukrajna. A törvény az Ausztriában élő magyarokra nem vonatkozik.  

5. Az ET több fent említett tagállama már elfogadott olyan törvényt, amely az anyaország által a nemzeti kisebbségek számára nyújtott kedvezményes bánásmód elvén alapul.  

6. A Velencei Bizottságnak az anyaország által a nemzeti kisebbségek számára nyújtott kedvezményekről készült jelentése alapján 2001. december 22-én "egyetértési nyilatkozatot" írt alá a Magyar Köztársaság kormánya és Románia kormánya, amely egyebek mellett kiterjeszti a magyarországi foglalkoztatásra vonatkozó feltételeket és elbánást bármilyen "nemzeti" identitású román állampolgárra.  

7. A Velencei Bizottság véleménye alapján kedvezményeket kizárólag a magyar közigazgatási szerv által kibocsátott igazolvány alapján lehet nyújtani.  

8. A közgyűlés a Velencei Bizottság idézett jelentésére támaszkodva megállapítja, hogy külföldön, szomszédos országban vagy másutt élő etnikai kisebbségek védelmében az államok egyoldalú lépéseinek és minden ilyen jellegű törvénykezésnek a következő alapelvek tiszteletben tartásán kell alapulnia: az államok területi szuverenitásán, a pacta sunt servanda szabályán, a baráti és jószomszédi kapcsolatokon és az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásán, ideértve a hátrányos megkülönböztetés tilalmát is.  

9. A közgyűlés megállapítja, hogy a törvény néhány szomszédos ország részéről bírálatokat váltott ki a fenti elvek figyelmen kívül hagyása miatt. A legfőbb kifogás a követett eljárás egyoldalú jellegére vonatkozott.  

10. Fennáll továbbá, hogy a "nemzet" fogalma, ahogy a törvény bevezetőjében szerepel, bizonyos körülmények között olyan érzéseket kelt és úgy értelmezhető az érintett országokban - bár ez téves értelmezés -, mintha a törvény nem fogadná el a "nemzet" tagjait elválasztó államhatárokat, noha Magyarország több olyan két- és többoldalú dokumentumot ratifikált, amely elismeri az államok területi integritásának elvét, nevezetesen a Magyarország és Románia valamint Szlovákia között hatályos alapszerződéseket. A közgyűlés megállapítja, hogy mindezidáig nem létezik Európában a "nemzet" fogalmának közös jogi definíciója.  

11. A közgyűlés meg van győződve arról, hogy a többi olyan pont, amely problémát vet fel, mint a nem magyar identitású családtagoknak a törvény hatályába vonása, a szomszéd államok többi állampolgárának kizárása a gazdasági és szociális jellegű előnyökből valamint a kisebbségi szervezetek bevonása a törvény végrehajtásába, talán elfogadható vagy módosítható lett volna, ha előzetes megbeszélés és olyan kétoldalú egyezmény tárgyát képezték volna, mint a Magyarország és Románia közötti Egyetértési Nyilatkozat.  

12.A. A közgyűlés hivatkozik továbbá az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosának 2001. október 26-i nyilatkozatára, melyben a főbiztos kinyilvánítja aggodalmát olyan törvények miatt, mint a magyar, mert ezek megkérdőjelezik a kisebbségvédelem terén elért eredményeket, és az illető országban élő többséggel szemben hátrányos megkülönböztetést vezetnek be. Az ilyen helyzetnek katasztrofális hatása lehet magára a kisebbségre nézve, és az európai államok egymás közötti viszonyára. A közgyűlés örvendetesnek tartja, hogy a magyar kormány és az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosa között ismételten konzultációk folytak.  

12.B. A közgyűlés tudomásul veszi és üdvözli, hogy a magyar Országgyűlés 2003. június 23-án módosította a szomszédos országokban élő magyarokról szóló törvényt számos olyan ponton, amely korábban bírálat tárgyát képezte. Ez a módosítás azonban nem kétoldalú tárgyalások alapján jött létre.  

13. A Közgyűlés ezért nyomatékosan kéri Magyarország kormányát és parlamentjét, hogy találjon módot a 2001. június 19-i, a kisebbségeknek biztosított kedvezményes bánásmódról szóló törvény további módosítására olyan formában, hogy az a szomszédos országokkal történő tárgyalásokon és kétoldalú egyezményeken alapuljon, megfeleljen a Velencei Bizottság javaslatainak, valamint az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosa és a közgyűlés által a jelenleg érvényben lévő törvényről kifejtett bírálatoknak. Ezen túlmenően a közgyűlés felhív minden érintett kormányt arra, hogy kezdjen érdemi tárgyalásokat, vagy folytassa azokat.  

MTI  2003. június 26., csütörtök

 

Jogok és feltételek | Adatvédelem | Impresszum