Kurdi Krisztina

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális helyzete

Készült a József Attila Alapítvány felkérésére. Szerkesztette: Agárdi Péter

Budapest, 2001. november 17.

Az alábbi összeállítás nem foglalkozik a nemzetiségi hovatartozás elvi és statisztikai

kérdéseivel; a rendelkezésre álló hivatalos állami és szakértői dokumentumokat, továbbá a

kisebbségi szervezetek által publikált adatokat tekinti alapvető forrásnak. A 2001-es

népszámlálás „végleges” számai még nem nyilvánosak s így nem idézhettük őket.

Mindazonáltal jelezzük: a nemzetiségi, etnikai önmeghatározás (identitás-vállalás), az

anyanyelv megnevezése és a ma is beszélt nemzetiségi nyelv három eltérő szempontja alapján

jelentősen különbözhetnek a nemzetiségi létszámok – kulturális vonatkozásban ugyanakkor a

civil szervezetekhez való tartozás és az iskolai aktivitás is döntő.

Bolgárok

Az 1990-es népszámlálás adatai szerint 1370 fő vallotta magát bolgár anyanyelvűnek,

saját szervezeteik adatai szerint azonban a hazai bolgár kisebbség lélekszáma meghaladja az

ötezret. A magyarországi bolgárok szétszórtan élnek az ország mintegy 170 településén de

Budapesten és környékén él kétharmaduk, elsősorban a Csepel-szigeti Halásztelken,

Szigetszentmiklóson, de nagyobb számban élnek Miskolc környékén és Pécsen. A viszonylag

kis létszám és a szétszórt elhelyezkedés ellenére a hazai bolgárok megőrizték a századok

folyamán etnikai identitásukat és nyelvüket. Ennek valószínűleg az az oka, hogy mindenütt

etnikailag zárt tömbben és meghatározott foglalkozást űztek (az ún. bolgá rkertészek). A

bolgárkertészek általában nagyvárosok szélén helyezkedtek el, ahol a kertet egy-egy család

üzemszerűen művelte, alkalmazva a modern zöldség- és gyümölcstermesztés fortélyait. Ezek

a bolgár kertészcsapatok néprajzilag egységesek voltak, Magyarországra elsősorban két

községből, Polikraistéből és Draganovóból érkeztek.

2

Civil szervezetek

A magyarországi bolgárok intézményeiket önfenntartóként üzemeltetik, a támogatásokat

adományokból gyűjtik össze és a bolgár állam is segít az intézmények fenntartásában. Mivel

anyagilag ilyenformán nem függnek a magyar államtól, sikerült megőrizni politikai

függetlenségüket és autonómiájukat. Jelenleg az országban 5 bolgár kisebbségi önkormányzat

működik, Budapesten kettő, emellett Pécsett, Miskolcon, Halásztelken.

1996-ban a Bolgár Országos Önkormányzat létrehozta a Magyarországi Bolgárok

Kutató Intézetét, de az intézet munkája költségvetési támogatás hiányában jelenleg

meglehetősen bizonytalan.

1914-ben alakult a Magyarországi Bolgárok Egyesülete, amelynek Pécsett és

Miskolcon is vannak szervezetei. A szervezet jogfolytonosan, megszakítás nélkül a mai napig

működik. 1957-ben épült fel az egyesületi székház, a Bolgár Kultúra Háza, ahol működik egy

bolgár nyelvű könyvtár is, amely azonban évek óta anyagi gondokkal küzd, ezért

könyvállományát nem tudja gyarapítani.

Oktatás

1910-ben alapították meg a bolgár iskolát, amely ma 12 évfolyamos iskola formájában

működik és 1992- ig teljesen a bolgár állam finanszírozta. 1992-től a magyar fél a tanulónkénti

normatív támogatást és a nemzetiségi kiegészítő támogatást adja. 1997-ben elkészült egy

bolgár diákotthon terve is, amelyhez akkor a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 5

millió forint támogatást is nyújtott, de a kivitelezés a kormányváltás után történt meg.

Az egyház közösségformáló tevékenysége is jelentős, már 1932-ben a Vágóhíd

utcában felépült a bolgár templom és van egy kápolnájuk Pécsett is. Napjainkban a bolgár

ortodox egyháznak fontos szerepe van a kisebbség ünnepeinek megtartásában, ill.

hagyományaik őrzésében. A legjelentősebb bolgár ünnep a május 24-e, amely a bolgár kultúra

és a szláv írásbeliség napja, ezt a Széchenyi-hegyen zenés táncos mulatsággal ünneplik.

Szintén jelentős nap a hazai bolgárok életében február 1, Szent Trifon napja: a kertészek,

szőlészek védőszentjének napja.

3

Média

1992-től jelenik meg a Haemus c. kétnyelvű folyóirat és 1996-tól a Balgarszki vesztnik,

amely a Bolgár Országos Önkormányzat havi lapja. Az Országos Önkormányzat könyvkiadói

tevékenységet is folytat és évente kalendáriumot ad ki. 1996-ban Malko Teatro néven alakult

meg az első bolgár színtársulat.

A televízió M1 csatornáján önálló bolgár nemzetiségi műsor nincs, de a csatorna

Rondó című műsorának keretein belül havi rendszerességgel fél órás bolgár nyelvű

információs adást sugároznak. A kereskedelmi csatornákon nincsen semmilyen nemzetiségi

műsor. A Magyar Rádióban 1998-tól heti 30 perc bolgár nyelvű adás hallható.

Cigányok, illetve romák

Magyarország legnagyobb lélekszámú kisebbsége a cigányság. Életmódjukat,

problémáikat tekintve nem összehasonlíthatók egyetlen más magyarországi kisebbséggel sem.

Ugyanakkor egészében roppant nehéz helyzetük, illetve a velük kapcsolatos előítéletek és

diszkriminációk – amelyeknek vannak kulturális vonatkozásaik is – ma hazánk egyik

legsúlyosabb társadalmi és nemzeti problémája, konfliktusgóca.

A cigány kisebbség létszámára vonatkozó adatok meglehetősen nagy eltéréseket

mutatnak. Az 1990-es népszámláláskor 142.683 személy vallotta magát cigány

nemzetiségűnek, szakértői becslések szerint azonban számuk ma közel fél millió lehet, de

vannak olyan szervezetek is, amelyek számukat 7-800 ezerre teszik. Bizonyos prognózisok

szerint 2035-re – feltéve, ha a nem cigány lakosság számának csökkenési üteme is fennmarad

– a roma lakosság létszáma akár az összlakosság 10%-t is elérheti.

A magyarországi cigányság területi eloszlása nem egyenletes, bár mindenütt élnek az

ország területén. A legtöbben a keleti régióban Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében, a

budapesti régióban és a dél-dunántúli régióban, Baranya, Somogy, Tolna megyében. Az

országban mindenütt megfigyelhető a cigányság városba áramlása és az ezzel együtt járó

gettósodás.

A hazai cigányság nem alkot egységes népcsoportot, három nyelvileg, sőt

életmódjukat tekintve is eltérő csoportból állnak. A legnépesebb a magyarul beszélő

romungróké, akik a hazai cigányság 77%-t alkotják. Soraikban nagyfokú differenciálódás

ment végbe, közülük kerülnek ki az ún. muzsikus cigányok, akik erősen polgárosult, városi

4

életmódot folytatnak Többségük azonban ma is vályogvetéssel, mezőgazdasági és ipari

segédmunkákkal foglalkozik. A szocializmus éveiben nagy számban költöztek be Miskolcra,

Ózdra, Salgótarjánba, Tatabányára és Budapestre, ennek következtében a nagyipar

összeomlásával helyzetük rendkívüli mértékben romlott, szinte mindegyikük munkanélkülivé

vált.

A magyarországi cigányok kb. 11%-t alkotják a magyarul és egyúttal az ún. romani

nyelvet beszélő oláh cigányok. Ők sem folytatnak vándorló életmódot, de nagy rokoni, baráti

kapcsolatokat tartanak fenn szerte az országban, de anyanyelvük révén szerte Európában is.

Elsősorban kereskedéssel (régiség, használt autó) foglalkoznak és gyakran sikeres családi

vállalkozásokat hoztak létre. De éppen ennek következtében ebben a csoportban a legnagyobb

a vagyoni differenciálódás.

A harmadik, a románul és magyarul beszélő csoport a beások, akik a Dél-Dunántúl

falvaiban élnek. Ők a földrajzilag a legkevésbé mobil csoport. A szocializmus éveiben a

Dunántúl mezőgazdasági és ipari nagyüzemeiben dolgoztak, így azok megszűnésével az ő

helyzetük is rendkívül megromlott, de mégsem annyira kiszolgáltatott, mint az országos

mércével mérve is elmaradott Szabolcs–Szatmár megyei régióban.

Oktatás

Ma már közhelynek számít, hogy az oktatás mennyire fontos a cigányság helyzetének

javításában. A különböző kormányok által hozott intézkedések, ösztöndíjak, pályázatok

azonban még mindig csak a cigányság egy vékony rétegéhez jutnak el. Pozitív jelenségnek

mondható, hogy némi elmozdulás tapasztalható a cigányság körében az iskolázottság

megítélése tekintetében. Egyre többek számára válik nyilvánvalóvá, hogy magasabb

iskolázottság nélkül nincs esélyük a társadalomba való beilleszkedésre, a feljebbjutásra.

Úgy tűnik, hogy a cigány tanulók beilleszkedését szolgáló kollégiumi rendszer

beválik, és hosszú távon is érdemes erre alapozni. A már működő kollégiumok közül

példaértékű a pécsi Gandhi Gimnázium és Kollégium, amelyet a Gandhi Közalapítvány tart

fenn, és teljes beiskolázás esetén 350 fiatal oktatását tudja vállalni. A Gandhi Gimnázium

céljának tekinti, hogy kulturális sokféleségre nevelő intézetté váljon és kinevelje a cigányság

ügye iránt fogékony értelmiségi elitet. Az intézményben beás és romani nyelve t is oktatnak.

Hasonlóan sikeres vállalkozás a Collegium Martineum, amelyben középiskolás cigány

fiatalok élnek, és elsősorban a dél- magyarországi cigány fiatalok számára biztosít tanulási

lehetőséget. Ebben az intézményben is van mód beás és romani nyelv tanulására.

5

További típusa a kollégiumoknak az, amely általános iskolások elhelyezésére szolgál.

Ilyen a nyírteleki Általános Iskola mellett működő „Kedves Ház”, az edelényi Alapítványi

Munkaiskola Kollégiuma, a csapi Általános Iskola Kollégiuma és a szolnoki Roma Esély

Alapítványi Szakiskola Kollégiuma.

Speciális, a cigányság számára kialakított oktatatási programmal rendelkeznek az

alábbi iskolák: a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Iskola, amely a 8 osztályt végzett roma

fiataloknak ad szakképesítést, a Józsefvárosi Tanoda, amely a VIII. kerületi roma gyerekek

továbbtanulását segíti, a szolnoki Roma Esély Alternatív Alapítványi Szakiskola és az

edelényi Alapítványi Munkaiskola.

Civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok

Az 1994-es önkormányzati választások következtében 477 helyi cigány kisebbségi

önkormányzat jött létre. Budapesten a kerületek kisebbségi önkormányzatai közvetett

választások révén létrehozták a Fővárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzatot. Az 1998-as

választások után 764 helyi cigány kisebbségi önkormányzat alakult.

1999-ben alakult meg az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a jelölések

során a Lungo Drom Választási Szövetség, a Roma Parlament, a Roma Társadalmi

Összefogás és a Függetlenek állítottak jelölteket. A választások után kiderült, hogy a teljes

testület és az elnök is /Farkas Flórián/ a Lungo Drom Választási Szövetségből került ki.

Többek között emiatt is állandóan meglévő konfliktusok vannak a különböző roma

szervezetek között, amelynek alapja részben a különböző magyarorszá gi cigány csoportok

közötti ellentétek lehet. Mint az elején is utaltunk rá: 3 jól megkülönböztethető csoport él

Magyarországon, és ezek nem tekintik egyenrangúnak egymást (pl. az oláh cigányok a

leginkább „megvetett”), ami egyes kutatók szerint ez indiai kasztrendszerből átöröklött

hierarchia továbbélése. Erről az összefüggésről viszonylag keveset lehet – különösen

kívülállónak – tudni, de megléte jelentősen nehezíti a magyarországi cigánykérdés

megoldását.

Az első alternatív cigány szerveződések 1989-ben jelentek meg; az első, nyíltan

politikai célokat szolgáló szerveződés a „Phralipe” volt. Nem az összcigányság érdekeit

képviselte, hanem csakis a tagjaiét. A rendszerváltás után több mint kétszáz cigányszervezet

jegyeztette be magát a Cégbíróságon, számuk azóta tovább nőtt; ma már szinte

áttekinthetetlen, hogy pontosan hány cigány érdekképviseleti szervezet van Magyarországon.

6

Ennek a sok szervezetnek az egységesítésére jött létre 1991-ben Zsigó jenő vezetésével a

Roma Parlament, de az akkori hatalom igyekezett megosztania cigányságot: néhány héttel a

Roma Parlament megalakulása után az MDF kezdeményezésére megalakult a Cigányok

Érdekvédelmi Szövetsége, majd az MSZP támogatásával megszületett a Cigány Fórum. A

cigányszervezetek megosztottsága, illetve az erre való politikai rájátszási törekvés az 1994-es

választások után is tovább folytatódott.

1995 óta működik sikeresen a Horváth Aladár által vezetett Roma Polgárjogi

Alapítvány, amely céljául tűzte ki a magyarországi romák társadalmi és jogegyenlőségének

elősegítését. Az alapítvány tevékenységének fontos része a Roma Universitás és

Szabadegyetem, amely roma egyetemisták, főiskolások számára szervez kulturális

programokat.

A cigány kultúra értékeinek gyűjtését és dokumentálását tűzte ki célul az 1987-ben

alakult Cigány Művelődési és Módszertani Központ, a Romano Kher.

A különböző roma szervezetek már évek óta terveznek egy, a cigányság történelmét,

kultúráját, néprajzát bemutató roma múzeumot, amely elősegítené a romákról a többségi

társadalomban kialakult téves szemlélet eloszlatását. 1995 óta működik is egy csoport a

Néprajzi Múzeumban, amely előkészíti a majdani múzeum gyűjteményét.

Egyéb fontosabb országos kulturális egyesületek és szervezetek: a „100 tagú”

Budapesti Cigányzenekar Országos Kulturális Egyesület, Cigány Tudományos és Művészeti

Társaság, Demokratikus Roma Szervezet, „Eötvös József” Cigány–Magyar Pedagógiai

Társaság, Közéleti Roma Nők Egyesülete, „Lungo Drom” Országos Érdekvédelmi

Cigányszövetség, Országos Cigány Információs és Művelődési Központ (itt alakulna meg a

jövőben az első cigány színház).

Média

A hazai cigány szerveze tek gyakran felvetik azt a problémát, hogy a cigányság megjelenítése

a médiákban meglehetősen egyoldalú. A legtöbbször bűncselekmények kapcsán, negatív

kontextusban ábrázolják őket. Jellemző volt a média magatartására a zámolyi ügy kapcsán is:

sok csatorna hazaárulóként, gyilkosként ábrázolta őket. Pozitív jelenség viszont, hogy a média

„felkapta” a romakérdést, nagyságrendekkel többször foglalkozik velük, mint akárcsak az

elmúlt néhány évben, érzékeltetve, hogy a romakérdés össztársadalmi kérdés is.

Médiakutatók elemzései szerint a hazai médiumokban a romakérdés elsősorban mint

szociális probléma jelenik meg, kevésbé mutatnak be sikeres roma vállalkozókat és szinte

7

egyáltalán nem mutatnak be olyan helyzeteket, ahol a romák aktívan befolyásolják saját

sorsukat. A médiumokban nem vagy alig vannak cigány származású bemondok,

műsorvezetők.

A Magyar Televízió heti 1 alkalommal közvetít roma nemzetiségi adást – 25 percben.

A Magyar Rádió „Cigányfélóra” című műsorának stabil, 170 ezres hallgatósága van. Az idei

évben végre elnyerte a frekvenciát a „Rádió C”, amely fordulatot jelenthet a cigányság média

megjelenésének történetében, bár máris éles viták szikráztak fel körülötte még a liberális,

baloldali érzületű értelmiségen belül is.

A magyarországi cigányságnak két jelentős havi lapja van, az „Amaro Drom” és a

„Lungo Drom”, de olvasottságuk igen alacsony ( 0,2% és 0,3%).

Görögök

A görögök több hullámban érkeztek Magyarországra. A középkor óta jelenlétük

folyamatos, mivel a magyar uralkodók a görög kereskedőket sokszor különféle

kiváltságokban részesítették. II. József türelmi rendeletének következtében a 18. század

végére már 30 egyházközséggel és 26 iskolával rendelkeztek. A reformkorban és a 19. század

folyamán néhány görög család – pl. a Sina, Háris, Nakó, Murati – kiemelkedő szerepet

játszott az ország társadalmi és gazdasági életében.

A görögök utolsó hulláma 1948–50-ben érkezett Magyarországra: ekkor több ezren

menekültek el a polgárháború elől a volt szocialista országokba. Az emigránsokat a görög

állam 1970-ben megfosztotta állampolgárságuktól, amelyet azonban a 80-as években

bekövetkezett politikai fordulat után visszakaptak, és többség vissza is tért hazájába.

Jelenleg – saját szervezeteik becslése szerint – 4-5 ezer fő lehet a magyarországi

görögök száma, az 1990-es népszámlálás szerint 1640-n vallották magukat görög

anyanyelvűnek. A magyarországi görögök nem összefüggő tömbben élnek az ország

területén, hagyományosan legfontosabb központjuk maradt Budapest, jelentős közösségeik

élnek Miskolcon, Sopronban, Budaörsön, Szegeden, Tatabányán és Egerben.

Civil szervezetek

Legjelentősebb civil szervezetük a magyarországi Görög Kulturális Egyesület, de

napjainkban a legfontosabb kultúra és identitásmegőrző szerep inkább a kisebbségi

8

önkormányzatokra hárul. Az 1998-as választások után már 20 görög kisebbségi önkormányzat

jött létre.

Média

1995 óta jelenik meg a Kafeneio című kétnyelvű lap a Görög Országos Önkormányzat

kiadásában. Görög nyelvű adások havonta egyszer láthatók az M1 Rondó című, a

kisebbségeknek szóló magazinműsorában, a rádióban 1998-tól sugároznak heti

rendszerességgel 30 perces görög nyelvű adást.

Oktatás

Önálló tannyelvű vagy kétnyelvű görög iskola nincs Magyarországon. Az oktatás szintje

megmarad a nyelvoktatásnál, amit a helyi kisebbségi önkormányzatok szerveznek ún.

vasárnapi iskola keretében.

Horvátok

A magyarországi horvát szervezetek becslése szerint kb. 80-90.000 a horvát

nemzetiségűek hazai létszáma Magyarországon. A napjainkban Magyarországon élő horvátok

eredetüket tekintve nem képeznek egységes etnikumot: legalább 7, de egyes kutatók szerint

akár 12 különféle nyelvjárást beszélő, öltözködésükben, kultúrájukban különböző

csoportokból áll a horvát nemzetiség, de mindegyik népcsoportot összeköti a közös római

katolikus vallás. A legnagyobb közösségeik Budapesten, Pécsett, Mohácson, Szegeden,

Baján, Szigetváron és Kalocsán találhatók. Az 1990-es népszámlálás szerint két olyan

település van Magyarországon (Narda és Tótszentmárton), ahol a horvátok aránya meghaladja

a 75%-ot és hét olyan település van, ahol arányuk 50% és 75% között mozog (Szentpéterfa,

Tótszerdahely, Felsőszentmárton, Drávasztára, Ólmosd, Horvátsidány, Kópháza).

Oktatás

A magyarországi horvátok az óvodától az egyetemig kialakult oktatási rendszerrel

rendelkeznek. Mintegy 40 általános iskolában és két gimnáziumban (Budapesten és Pécsett)

9

van horvát nyelvű oktatás. A budapesti intézmény 1996-tól országos beiskolázású oktatási

központként működik, óvodával, általános és középiskolával, valamint diákotthonnal

kiegészítve.

Felsőfokú horvát oktatás több intézményben folyik Magyarországon.

Bölcsészettudományi kari képzésként Budapesten és Pécsett, tanárképző főiskolaiként

Szombathelyen, Baján és Sopronban. Akárcsak a németeknél, a horvát kisebbség körében is

már évek óta felmerült az igény aziránt, hogy a tanárképzés mellett más felsőfokú, szakmai

képzésük is legyen. Elsősorban idegenforgalmi, mezőgazdasági és közgazdász-szakemberek

oktatása lenne szükséges a számukra. Erre azonban nincsenek határozott kezdeményezések,

még költségtérítéses formában sem.

Civil szervezetek

Az 1998-as választások következtében országosan 74 horvát kisebbségi önkormányzat jött

létre, 1999-ben megalakult a Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzatának új

testülete. Ezen önkormányzatok kiemelkedő szerepet töltenek be a magyarországi horvátok

kulturális életének. A jelentős számú hagyományőrző egyesület közül kiemelkedik a

budapesti Fáklya és Tamburica, a mohácsi Zora, a pécsi Tanac, a murakeresztúri Morica és a

szentpéterfai Gradistyei Kulturális Egyesület.

Média

A Magyarországi Horvátok Szövetsége és a Magyarországi Horvátok Országos

Önkormányzata közös kiadásban jelenteti meg havi rendszerességgel a Hrvatski Glasnik című

lapot, az időszakos kiadványok közül kiemelkedik a Rijec című irodalmi és a Zornica c.

katolikus lap.

Horvát nyelvű rádió és televíziós szerkesztőségek Pécsett működnek. Horvát nyelvű

rádióadás heti 840 perces időtartamban készül, tévéadást horvátul heti 25 percben sugároznak

az M1-es csatornán. Fontos még megemlíteni a Pécsett 1994 óta működő Horvát Színházat,

amely a Horvátországon kívüli egyetlen horvát nyelvű színház.

10

Németek

Az 1990-es népszámláláskor 30.824 fő vallotta magát német nemzetiségűnek, ez a

szám a kutatók, a különböző kisebbségi szervezetek szerint azo nban jóval több, egyes

magyarországi német szervezetek szerint akár 200-220.000-t is elérheti. Jól mutatja a

számadatok körüli bizonytalanságot az a tény is, hogy a Központi Statisztikai Hivatal

MAPSTAT számításai szerint 1980-ban 31.231, 1990-ben viszont már 37.511 német

anyanyelvű magyar állampolgárt jegyeztek. A számok között eltérést nyilvánvalóan a még

meglévő, de a rendszerváltás óta fokozatos „újra megtalált”, felfedezett önazonosság okozza,

hiszen egyre többen merik vállalni a hazai németség körében is származásukat, kultúrájukat.

A 2001-es népszámlálás hiteles adatai még nem állnak a nyilvánosság rendelkezésére.

A magyarországi németek az országban területenként elkülöníthető tömbökben,

nagyrészt olyan településeken élnek, ahol a magyarság többségben van, így elsősorban a

Dunántúlon Baranyában, Tolnában, Győr–Moson–Sopron megyében, Fejér, Vas, Veszprém

megyében, Budapest környékén, Pest, Komárom–Esztergom megyében és Bács–Kiskun

megyében.

Nyelvhasználat, identitás

A német nemzetiség gazdasági, társadalmi szerkezete napjainkra teljesen megváltozott az

1945 előtti időszakhoz képest. A nácizmus, majd a kitelepítésekkel kapcsolatos

meghurcoltatások emléke és a szocialista rendszer asszimilációs kényszere sokkot okozott. A

hagyományos foglalkozási szerkezet átalakult, a mezőgazdasági, ipari tevékenységet feladva

egyre többen tértek át értelmiségi pályákra és ezzel együtt a városi életmódra is. Ennek

természetes velejárója volt a nyelvvesztés, a dialektusok elhalása, ami napjainkra már

visszafordíthatatla n folyamat.

A tendencián alapvetően nem változtatott az 1956 óta kiépített németnyelvű

tömegtájékoztatás rendszere, a napjainkban már számos német nyelvű óvoda, a 11

nemzetiségi középiskola és az 1985-ben megalakított szekszárdi német színház sem. Területi

és szociális különbségek ugyan ezen a téren is mutatnak eltéréseket; megfigyelhető, hogy a

falvakban, zárt közösségekben is egyre inkább elismerik, hogy a nyelvjárások mára

elvesztették a funkciójukat.

A rendszerváltás érezhető fordulatot hozott a hazai németek életében is. Már a 80-as

évek közepén is megfigyelhető volt a német irodalmi nyelv előtérbe kerülése és egyre

11

nagyobb térnyerése nemcsak a német kisebbség körében. A 90-es évek elején ez tovább

fokozódott, hiszen a német nyelv presztízse, gazdasági életben betöltött szerepe ugrásszerűen

megnőtt. A német nyelv ismerete karrierlehetőséget, biztos megélhetést is jelenthetett, és ez a

német kultúra és identitás revitalizációjához vezetett. Knipf Erzsébet és Erb Mária kutatásai

bizonyítják, hogy azokban a családokban, ahol a szülők már elvesztették német

nyelvtudásukat, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy gyerekeik legalább iskolai úton

megtanuljanak németül. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a hazai németség körében a

német vezet – szemben az országosan legnépszerűbb angollal. Vizsgálatok kimutatták azt is,

hogy a német identitással igen erős az érzelmi kötődés jár együtt, ami valószínűleg tovább fog

erősödni a következő években. Néhány éve figyelhető meg az a jelenség, hogy – különösen

fiatalok – újból felveszik eredeti német vezetéknevüket, elhagyva a szülők- nagyszülők által

felvett magyar nevet.

A kutatások ma még nem tudnak pontos választ adni arra, hogy német standard vagy

más néven irodalmi nyelv mennyire lesz–lehet a későbbiekben természetes anyanyelve a

hazai németségnek (mivel az új, értelmiségi generáció számára ez a nyelv már intézmények

közvetítésével tanult nyelv) és kérdéses, hogy mennyire válhat az identitás részévé.

A rendszerváltás után mind anyagi, mind erkölcsi szempontból jelentős mértékben

segítette a hazai német kultúra újraéledését a Németországból, Ausztriából érkező támogatás.

A magyar kormány már 1987-ben közös nyilatkozatot fogadott el a Német Szövetségi

Köztársaság kormányával a magyarországi német kisebbség támogatásáról. 1992-ben ez a

kétoldalú egyezmény jelentősen kibővült. Németországban a Külügyminisztérium foglalkozik

a különböző államokban élő németek ún. „közösségerősítő” támogatásával, ami

meghatározott területekre irányul. Így elsősorban az oktatás, képzés és az idősek ellátása

élvez prioritást. Számos nyugdíjasházat alapítottak az ország különböző pontjain, de emellett

kórházak felszerelését, kulturális központok létrehozását, ifjúsági táborok szervezését,

templomok felújítását is finanszírozta a német állam. Az egykori kitelepítettek közül

néhányan visszatértek Magyarországra, bár ez a jelenség már csak az érintett generáció

elöregedése miatt nem túl gyakori. Direkt gazdasági céltámogatást a német állam nem nyújt,

legfeljebb a fiatal vállalkozók számára szerveznek egy-egy szakmai továbbképzést,

tanulmányutat. A Schröder-kormány az utóbbi években csökkentette a Kelet-Európában –

elsősorban a volt Szovjetunió területén – élő németek támogatását. Újabban a kisebbségi

ügyekben Európában sok szempontból példaértékűnek tekintett Dél-Tirol nyújt (elsősorban

iskoláknak) anyagi, technikai segítséget.

12

Oktatás

A statisztikai adatokat vizsgálva a magyarországi németek intézményhálózata kielégítőnek

tűnik. Ez elsősorban akkor szembetűnő, ha a német nyelvet tanulók számát vizsgáljuk. A

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal adatai szerint Magyarországon 350.000 általános

iskolás tanulja a német nyelvet. A számok azonban ebben az esetben megtévesztők, hiszen a

német nyelv már korábban vázolt népszerűsége miatt a nem német származású szülők is

szívesen íratják gyermeküket kétnyelvű vagy kisebbségi tanterv szerint oktató iskolákba.

Jelenleg három önálló német nemzetiségi és nyolc nemzetiségi tagozattal rendelkező

gimnázium működik: a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium, a pécsi Lőwey Klára

Gimnázium, a pécsi Magyar–Német Nyelvű Iskolaközpont, a bajai Magyarországi Németek

Általános Művelődési Központ, a bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és

Szakmunkásképző, a móri Táncsics Mihály Gimnázium, a soproni Berzsenyi Dániel

Evangélikus Líceum, a budaörsi Monoskola, a pilisvörösvári Német Nemzetiségi Gimnázium

és Külkereskedelmi Szakközépiskola, a gyönki Tolnai Lajos Gimnázium, a veszprémi

Lovassy László Gimnázium); illetve 8 olyan felsőoktatási intézmény, ahol pedagógusdiplomát

lehet szerezni. A Kisebbségi Közalapítvány a közép- és felsőfokú oktatásban

résztvevő nemzetiségi fiatalokat ösztöndíjban részesíti. A német kisebbségi önkormányzati

vezetők a közalapítványi rendszert nem tartják megfelelőnek, mert ez az érintett tanulóknak

csak mindössze egyharmadát juttatja valójában támogatáshoz.

A Német Kisebbségi Önkormányzat által végzett 1998–1999. évi felmérés azonban

számos hiányosságot, problémát is felfed. Általános gond mind általános, mind a

középiskolákban a személyi és anyagi feltételek hiánya, továbbá hogy a közalkalmazotti

törvény a kisebbségi iskolákra nem terjed ki. Az állam által nyújtott fejkvóta-támogatás sem

teljesen áttekinthető, az önkormányzat vizsgálata szerint az iskolák 70%-a nem adott pontos

felvilágosítást arról, hogy a ne mzetiségi oktatásra adott fejkvótát mire és hogyan használja fel.

Az ún. kétnyelvű oktatásban gondot okoz a szaktantárgyak oktatása a tanárok nyelvi

kompetenciájának hiánya miatt. Számos tantárgyat csak részben oktatnak német nyelven, az

órák zöme magyar nyelven folyik. A Pécsi Tudományegyetem nemzetiségi német szaka

valójában nem tudja megoldani a középfokú szaktanár-utánpótlást, mivel ez nem terjed ki a

szaktantárgyakat német nyelven oktatni tudó tanárok képzésére. Ennek a problémának a

megoldására javasolja egy, a kisebbségi önkormányzat által rendelt tanulmány az ún. „utazó

tanárok” rendszerét vagy regionális kisebbségi iskolaszövetség létrehozását.

13

Gondot okoz a hazai németségnek a nem tanári jellegű felsőfokú képzés hiánya is,

hiszen jelenleg felsőfokon csak német nemzetiségi nyelvoktató szak van. Óriási igény lenne

állami finanszírozású németnyelvű orvos-, közgazdász-, jogász- stb. képzésre is, mely a

jelenlegi keretek között megoldhatatlannak látszik. Létezik ugyan speciális németnyelvű

orvos- és jogászképzés a Pécsi Tudományegyetemen, de a magas tandíj miatt ezt a hazai

németek számára nem tekinthetjük megoldásnak, ezt jól bizonyítja az a tény is, hogy a szakot

szinte kizárólag külföldiek látogatják. A német kisebbségi önkormányzat véleménye szerint a

felsőoktatás problémájára egy, a Budapesten működő Közép-Európai Egyetem /CEU/

mintájára felépülő szabadegyetem lehetne megoldás.

Német kisebbségi önkormányzatok

A rendszerváltás előtt a magyarországi németek érdekvédelmi szerve az 1955-ben létrehozott

Magyarországi Németek Szövetsége volt. 1985-ben alakult az első német egyesület, a pécsi

székhelyű Nikolaus Lenau Kulturális Egyesület, melyet egyre több hasonló, a kulturális

örökség ápolására létrejött társaság alapítása követett. Az egyesületek 1992-ben Tengelicen

megtartott konferenciájukon már a politikai szerveződés gondolatát is felvetették. Az 1994-es

első önkormányzati választások nyomán 164 német önkormányzat alakult országszerte, és

1995-ben megalakult a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, 53 fős testülettel.

Az 1998-as választások után a német kisebbségi önkormányzatok száma jelentősen

megnőtt, számuk 281-re emelkedett. Mindazonáltal – a fiatal magyarországi politikai

többpártrendszer természetének megfelelően – sokan a politikai karrierépítés lehetőségének, a

támogatások megszerzésének egyfajta módját látták–látják a kisebbségi önkormányzatok

rendszerében, részben ezzel is magyarázható – nem csak a német kisebbség esetében – az

önkormányzatok számának ugrásszerű növekedése. De megfigyelhetők rendkívül pozitív

jelenségek is: ma már egyre több jól képzett, felkészült kisebbségi önkormányzati szakember

van, akik megtanultak élni az önkormányzati rendszer és a kisebbségi törvény lehetőségeivel

és a helyi városi testületek döntéshozatalában is aktívan és eredményesen tudják képviselni a

németség érdekeit. A helyi kisebbségi önkormányzatok saját bevétellel nem rendelkeznek,

teljes mértékben a költségvetési támogatástól függnek. Ez alól kivételt csak a nagyobb

városokban megválasztott önkormányzati testületek képeznek.

A hazai kisebbségek között különösen a németek körében lenne igény az

intézményfenntartó szerepkörre, amire már példa is akadt: Törökbálinton a helyi Német

Kisebbségi Önkormányzat 1997 szeptemberétől vette át a német óvodát. Ilyen szintű

14

kezdeményezésre az ország különböző területein élő német önkormányzatoknál is lehet közös

akarat. A közeljövő céljai között nevezték meg a szekszárdi Német Színház kisebbségi

önkormányzat általi működtetésének lehetőséget. A hazai németek körében ezért felmerült az

a kívánság is, hogy az 1993-as kisebbségi törvényt módosítva bővítsék, ill. támogassák a

kisebbségi önkormányzatok intézményfenntartásának lehetőségét.

Civil szervezetek

Az egyesületi törvény megszületése óta számos kultúrcsoport, énekkar, táncegyüttes alakult.

Országos egyesületként működik a Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége, a

Szent Gellért Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete, a Jakob Bleyer Egyesület, a

Magyarországi Ifjú Németek Közössége, a Magyarországi Német Nemzetiségi Vállalkozók

Egyesülete és a Magyarországi Német Iskolaegyesületek Szövetsége.

Több alapítvány foglalkozik a német népcsoport nyelvének, hagyományainak

ápolásával, így a Magyarországi Német Néptánchagyományok Ápolása Alapítvány, a soproni

Német Óvoda Alapítvány. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1997-ben

alapítványt hozott létre „Német Kultúra Magyarországon” néven, melynek célja a németség

kultúrájának, hagyományainak megőrzése és a többségi nemzettel való harmónikus viszony

kiépítése. A Dél-Dunántúli Német Nemzetiségi Falusi Turizmus Egyesület a régió

fejlesztését, az ott lakók életkörülményeinek javítását tűzte ki célul.

1998-ban megalakult a Budapesti Német Színház Létrehozását és Támogatását

Szolgáló Közhasznú Egyesület, amely a fővárosi német színjátszás hagyományait kívánja

felújítani. 1972-ben hozták létre Tatán a Német Nemzetiségi Múzeumot, ahol megtalálhatók

az ország valamennyi tájáról származó német emlékek. Jelenleg a múzeum súlyos

finanszírozási gondokkal küzd.

Média

1957 óta jelenik meg a hazai németség hetilapja, a napjainkban 3000 példányos Neue Zeitung.

A lap rendszeres melléklete a gyerekeknek szóló NZ Junior és kéthetente olvasható az

Ungarndeutsche Christliche Nachrichten. Az országos önkormányzat megbízásából adja ki a

Neue Zeitung 7000 példányban a Deutsche Kalender-t. Országos szinten több egyesület

jelentet meg újságokat, kiadványokat, pl.: Sonntagsblatt, Deutsche Bote, ugyanakkor több

helyi magyar lap rendelkezik német nyelvű melléklettel is. A Magyar Rádió Pécsi Stúdiója

15

napi 30 perces német nyelvű adást sugároz, valamint két és fél órás regionális adással is

jelentkezik. A budapesti rádió minden vasárnap sugároz egyórás német nyelvű műsort.

Emellett több helyi rádió is sugároz rendszeresen német nyelvű adást (Baja, Mohács).

Ugyancsak Pécsről sugározzák a Magyar Televízió heti 30 perces német nemzetiségi adását,

az Unser Bildschirmet

Lengyelek

Az 1990-es népszámlálás szerint 3.788 fő vallotta magát hazánkban lengyel

anyanyelvűnek, saját szervezeteik becslése szerint számuk 10-12 ezer lehet. Az 1900-as évek

elején még 150.000 lengyel élt Magyarországon, akik zömmel a kiegyezés utáni években jobb

megélhetést keresve jutottak el hazánkba. Az első világháború után, amikor helyreállt a

lengyel függetlenség és létrejött az új lengyel állam, sokan visszatértek. Az 1939-es német

megszállást követően ismét nagy lengyel menekülthullám érte el hazánkat. Számuk a háború

után kb. 24.000 lehetett, közülük az 1960–70-es években számosan repatriáltak, de sokan

asszimilálódtak.

A lengyel kisebbség ma szétszórtan él Magyarországon, jelentősebb közösségeik

vannak Miskolc környékén, Székesfehérváron, Várpalotán, Szegeden és Pécsen, de

nagyrészük Budapesten él.

Civil szervezetek

Az első lengyel egyesület már 1867-ben létrejött Budapesti Lengyelek Egyesülete néven,

majd 1874-ben alakult meg a Testvéri Segély Egylet. A háború alatt a legjelentősebb

szervezetük a magyarországi Lengyelek Egylete volt, amely a menekültek gondozásával

foglalkozott. Hasonló feladattal jött létre a Magyar–Lengyel Menekültügyi Bizottság és a 30-

as években a Magyar–Lengyel Egyesületek Szövetsége.

A kisebbség képviseletét 1958-tól a Bem József Lengyel Kulturális Egyesület látja el,

1993-ban jött létre a lengyel kisebbség vallásos érdekeinek képviseletére a Magyarországi

Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete.

Az 1998-as választások eredményeként kilenc fővárosi és huszonnégy vidéki

kisebbségi önkormányzat jött létre.

16

Oktatás

A lengyel nyelvet ún. vasárnapi iskola keretében oktatják, amelyet a Szent Adalbert Egyesület

és a Bem József Egyesület szervezett meg. Összesen 19 vasárnapi iskola működik szerte az

országban. Az Országos Lengyel Önkormányzat szeretne egy lengyel iskolát felállítani, ennek

szervezési munkái jelenleg is folynak az Oktatási Minisztériumon belül.

Média

1997-től adják ki a magyarországi lengyelek lapját, a Polonia Wegierskát. A Magyar Rádió

heti 30 perces lengyel nyelvű adást, 1998-tól pedig a Magyar Televízió havonta 8 perces

programot sugároz.

Örmények

Az 1990-es népszámlálás adatai szerint 37 fő vallotta magát örmény anyanyelvűnek,

ugyanakkor az örmény identitás és származástudat alapján számuk sokkal nagyobb. A

különböző örmény szervezetek adatai szerint jelentős eltérés mutatkozik a számok között, 3,5

ezertől 10 ezerrel becsülik létszámukat. A magyarországi örmények a középkortól

folyamatosan jelen vannak Magyarországon. Elsősorban kereskedőként érkeztek, telepedésük

után is elsősorban ügyvédként, jogászként helyezkedtek el. A magyarországi örmények

jelentős része Trianon után érkezett Erdélyből, jelentős városaik voltak Szamosújvár,

Ebesfalva. Sok menekült érkezett Törökországból is a 1915-ös tömeges népirtás elől,

amelynek mintegy másfélmilliós örmény esett áldozatul.

Civil szervezetek

1919-ben alakult meg az első örmény egyesület a Maszisz, lapjuk a Nor Dar volt. 1920-ban

hozták létre az első közös (az erdélyi származásúakat, a „régóta” hazaiakat és a

Törökországból menekülteket integráló) egyesületüket Magyarországi Örmények Egyesülete

néven, amely 1952-ben megszűnt. A két világháború között a budapesti örmények külföldi

segítséggel alapították meg az Örmény–Magyar Kereskedelmi Részvénytársaságot. 1936 óta

folyamatosan működik a Világosító Szent Gergely Lelkészség, de az a alapításkor kápolnájuk

még nem volt.

17

Az államszocializmus évtizedeiben az örmények csak a Magyar–Szovjet Baráti

Társaság keretein belül fejthettek ki kulturális tevékenységet. 1987-ben alakulhatott meg az

örmény–magyar baráti kör, amelyből 1992-ben nőtt ki az „Armenia Népe”, a magyarországi

örmények kulturális egyesülete. Időközben szakadás történt a magyarországi örmények

között. 1997-ben alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, amely

kizárólag az erdélyi gyökerekkel rendelkező örményeket próbálja összefogni. Hangsúlyozzák

az önálló arculatukat, amely – megfogalmazásuk szerint – lényegesen eltér az utóbbi

évszázadokban betelepedett örményekétől. Az egyesület csak kulturális és identitás-megőrzési

feladatokkal foglalkozik, sem gazdasági tevékenységek koordinálását, sem a nyelvoktatást

nem vállalják fel, mivel a kisebbségi csoport nyelve a magyar. Sok erdélyi kapcsolatot

tartanak fenn, elsősorban a kolozsvári, szamosújvári, gyergyószentmiklósi örményekkel. A

két szervezet – az Armenia Népe és az Erdélyi Gyökerek – szembenállása miatt 1999-ben

nem sikerült fővárosi kisebbségi önkormányzatot létrehozni. Az 1998-as önkormányzati

választások következtében mindazonáltal 24 örmény kisebbségi önkormányzat alakult az

országban.

Oktatás és média

Az örmények nem rendelkeznek önálló iskolahálózattal, elsősorban a helyi kisebbségi

önkormányzatok szerveznek nyelvtanfolyamokat vasárnapi iskolák keretében. Az országos

önkormányzat 1996 óta jelenteti meg havi rendszerességgel az Ararát című kétnyelvű

folyóiratot. Önálló örménynyelvű televízió adás nincs, de a magyar televízió Rondó című

kisebbségi magazinjában alkalmanként van örmény vonatkozású műsor.

Románok

A román nemzeti kisebbség őshonos Magyarországon. Mindig is hungarus-tudattal

rendelkeztek, nagyrészük nem is vett részt a román nemzetté válás folyamatában. Nyelvük

egyfajta archaikus román dialektus, amelynek legválasztékosabb formája a bibliai nyelv; az

irodalmi románt nem beszélik, a tájnyelvet még a mai napig sem váltotta fel az irodalmi

nyelv. A trianoni döntést súlyos csapásként élték meg, mivel egy 3 milliós erdélyi román

közösségtől szakították el őket, elveszítve értelmiségi rétegüket.

18

Az identitásuk megőrzése szempontjából kedvező, hogy földrajzilag egységes

tömbben helyezkednek el, elsősorban Békés és Hajdú–Bihar megyében a román határ mentén.

Többnyire kis falvakban, zárt faluközösségekben élnek, ami szintén jelentős megtartó erőként

hat. A hazai románság központja Gyula, ahol 2.500–3.000-en élnek, de jelentős településeik

még Magyarcsanád, Bedő, Méhkerék, Kétegyháza, Pusztaottlaka.

Az 1990-es népszámlálás adatai szerint 10.740 fő vallotta magát román

nemzetiségűnek, ebből 8.730 fő román anyanyelvűnek. Szervezeteik és a Magyarországi

Román Ortodox Egyház szerint számuk 20–25ezer lehet.

Civil szervezetek

Gyulán számos országos hatáskörrel rendelkező intézmény működik, ezek közül a

legjelentősebbek a Magyarországi Román Ortodox Egyház Püspöksége, a Román Gimnázium

és Kollégium, továbbá a Román Könyvkiadó Szerkesztősége. Az egyesületek közül nagyobb

taglétszámmal rendelkezik a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége, valamint a

Magyarországi Kutatók és Képzőművészek Közössége. A Román Ortodox Egyháznak 20

önálló parókiája van az országban.

Az 1998-as önkormányzati választások következményeként 34 helyi kisebbségi

önkormányzat jött létre, Békés és Csongrád megyében valamennyi települése. Méhkeréken,

akárcsak a négy évvel korábbi önkormányzati választásokon, ekkor is román polgármestert

választottak. 1995-ben alakult meg Gyulán a Magyarországi Románok Országos

Önkormányzata.

Oktatás

Jelenleg Magyarországon 11 településen 14 óvodában folyik romá n nyelvű óvodai képzés,

általános iskolai szinten 11 településen. Összesen 7 önálló kisebbségi általános iskola van a

magyarországi románok számára: Battonya, Bedő, Elek, Kétegyháza, Gyula, Méhkerék,

Pusztaottlaka. Gyulán van az ország egyetlen román nemzetiségi gimnáziuma 15

pedagógussal. Az intézményhez kollégium is tartozik. A magyarországi középiskolák közül a

budapesti Zrínyi Miklós Gimnáziumban oktatnak román nyelvet. A felsőoktatásban csak

román nyelvszakos tanári képzés van Magyarországon (Budapest, Szeged, Békéscsaba,

Szarvas).

19

Egyre többen tanulnak a magyarországi románok köréből ugyanakkor a romániai

egyetemeken, elsősorban a határmenti városokban, főleg a teológiai, orvosi, gyógyszerészi

szakokon. A román állam anyagi támogatást nyújt a magyarországi románság oktatásához,

ösztöndíjakkal és könyvadományokkal segítik elő a román kisebbség oktatásának szakmai

színvonalát. Akárcsak a német nemzetiségnél, a románok is szeretnének egy olyan oktatási

intézményt, ahol az összes tantárgyra kiterjedő román nyelvű oktatás folyna.

Egyházak – vallási élet

A magyarországi románok túlnyomó többsége görögkeleti vallású, de vannak elsősorban

Hajdú–Bihar megyében görög katolikus vallású közösségek és három településen –

Kétegyháza, Magyarcsanád, Méhkerék – román nyelvű baptista közösségek is. Az ortodox

egyházra igen jelentős feladat hárul az identitás megőrzésében, a Magyarországi Román

Ortodox Egyház 19 településen 20 parókiát működtet. A magyarországi Ortodox Egyház

egyházjogilag a bukaresti székhelyű Román Ortodox Patriarchátushoz tartozik.

Média

A Magyarországi Román Könyvkiadó elsősorban magyarországi román szerzők műveit

jelenteti meg román nyelven. Ez a kiadó adja ki az országos terjesztésű hetilapot, a Foaia

Romaneneasca-t. A lap a Kisebbségi Közalapítvány támogatásával jelenik meg. Évtizedek óta

rendszeres szól a Magyar Rádió román nyelvű nemzetiségi műsora. A Magyar Televízió M1

csatornája heti egy alkalommal félórás román nyelvű adást sugároz. A magyarországi baptista

románok a romániai 24 órás ökomenikus anyanyelvi adás magyarországi sugározását

szorgalmazzák.

Ruszinok

A köztudatban Magyrországon nehezen tudnak különbséget tenni a ruszinok és az

ukránok között. A ruszinok a középkortól élnek hazánkban. A ma Magyarországon élő

ukránok viszont elsősorban a Szovjetunió felbomlása után, az elmúlt évtizedben telepedtek le

hazánkban. Mindként nép törekszik arra, hogy megkülönböztesse magát a másiktól, ami

napjainkban is aktuális folyamat, hiszen a szovjet utódállamokban még most is tart az az

identitáskereső, etnokulturális folyamat, amely évtizedekig elfojtott volt.

20

A Magyarországi ruszinok legjelentősebb közösségei Komlóskán, Múcsonyban és

Budapesten vannak. Az első két településen a ruszin még élő nyelvnek tekinthető, de

általában elmondható, hogy a haza i ruszinok igen erősen asszimilálódtak. Az 1990-es

népszámlálás adatai szerint a ruszin anyanyelvűek száma – az ukrán anyanyelvűekkel együtt –

674 fő volt. Civil szervezeteik szerint ennek a számnak legalább a tízszerese a valóságos.

Civil szervezetek

1991-ben alakult meg a Magyarországi Ruszinok Szervezete (MARUSZE), amely tagja lett a

Ruszin Világtanácsnak. A Kárpátaljáról áttelepült ruszinok érdekképviseletét az 1997-ben

létrejött Magyarországi Ruszinok Országos Szövetsége látja el. 1996-ban a MARUSZE

kezdeményezésére létrejött a Magyarországi Ruszinok Kutatóintézete, amely a következő

évben nemzetközi ruszinisztikai konferenciát szervezett Budapesten. Az 1998-as választások

következtében 5 településen alakult ruszin kisebbségi önkormányzat. A civil szervezetek

között még említésre méltó az 1995-ben alakult Andy Warhol társaság és a Drany Néptánc

Egyesület.

Oktatás

Magyarországon csak egy iskolában – Múcsonyban oktatnak ruszin nyelvet. 1998-ban

létrejött egy ruszin „vasárnapi iskola” Budapesten, amelynek működését az Oktatási

Minisztérium finanszírozza.

Média

A magyarországi ruszinok lapja, a Ruszinszkij Zsivot, 1993 óta jelenik meg. A lap kiadását a

Kisebbségi Közalapítvány támogatja. A Magyar Rádió heti 30 perces ruszin nyelvű adást

sugároz, a Magyar Televízió havonta sugároz ruszin adást a Rondó című kisebbségi magazin

keretein belül.

Szerbek

A szerbek Magyarország területére még a középkorban, az Oszmán Birodalom

terjeszkedése miatt, menekültként érkeztek. Az 1389-es rigómezei csatában Szerbia

21

elvesztette függetlenségét, melynek következtében szerbek az öt évszázados folyamatos török

megszállás miatt több hullámban menekültek a Magyar Királyság területére. Az utolsó nagy

betelepedés 1690-ben volt, amikor közel negyvenezer dél-szerbiai család indult meg

Magyarország felé. Az 1720-ban tartott népszámlálás adatai szerint Buda lakosságának

37,6%-a, Pest lakosságának 10%-a volt szerb.

A trianoni béke következtében a Vajdaság és vele együtt a szerbek lakta területek

jelentős része Jugoszláviához került. A szerbek létszámának csökkenéséhez az 1921 és 1930

közötti lakosságcsere is hozzájárult. A népszámlálás adatai szerint 1941-től 10 éve nként 400–

500 fővel csökkent a szerb népesség száma. A 90-es években a délszláv háborúk újabb szerb

menekülthullámokat indítottak el, mai helyzetük és pontos létszámuk bizonytalan, de a

legtöbbjük visszatért vagy vissza akart térni hazájába.

Az 1990-es népszámlálás adatai szerint 2905-en vallották magukat szerb

nemzetiségűnek és 2953-an szerb anyanyelvűnek; civil szervezeteik szerint létszámuk kb.

ötezer lehet. Fontos még megemlíteni, hogy a hazai kisebbségek közül a szerbek körében a

leggyakoribbak a vegyes házasságok, viszont a vegyes házasságból született gyermekek

körében náluk a legkisebb az asszimiláció. Hazánk kisebbségei közül a szerbek laknak a

legtöbben Budapesten, de nagyobb tömbökben élnek a déli határ mellett, Szegeden és

környékén, Tolna, Békés és Bács-Kiskun megyében is.

Civil szervezetek

1990-ben szűnt meg a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége, amelyet a

különböző délszláv államok most már önálló szövetségei váltottak fel. 1990-ben jött létre a

Szerb Demokratikus Szövetség, amely 1995-ig a magyarországi szerbek egyetlen

érdekvédelmi szerve volt. Jelentős szerepe volt a szerb kultúra és nyelv ápolásában és a helyi

szerb közösségek megteremtésében. A SZEDESZ részt vett az 1993-as kisebbségi törvény

megalkotásában is. 1995-ben jött létre az Országos Szerb Kisebbségi Önkormányzat, az 1998-

as választások következtében 14 budapesti kerületi és 20 vidéki önkormányzat alakulhatott

meg.

A 18. századtól egészen az első világháború végéig a budapesti Egyetemi Nyomda

játszott kiemelkedő szerepet a szerb nyelvű könyvkiadásban, a 19. század közepéig mintegy

1400 szerb könyv jelent meg a kiadásukban. Az első világháború után hosszú évtizedeken át

nem volt Magyarországon szerb nyelvű könyvkiadás. Csak a 80-as években kezdett

22

újraéledni, majd a 90-es években létrejött IZDAN Kiadó lett a magyarországi szerbek

könyvkiadója.

Jelentős múltra tekinthet vissza a magyarországi szerb színjátszás is, amelyet

napjainkban az 1991-ben alakult Szerb Stúdiószínpad fémjelez. A társulat 1995-ben Pomáz

nagyközség Önkormányzata, a Szerb Demokratikus Szövetség és a magyar állam

támogatásával Szerb Színház néven hivatalos színházzá vált.

Oktatás

A magyarországi kisebbségek közül a szerbek iskolázottsági mutatói a legjobbak, a felsőfokú

végzettségűek aránya náluk a legmagasabb. 1992 óta létezik ismét önálló szerb iskolahálózat.

11 településen folyik szerb nemzetiségi program szerinti óvodai, 13 településen általános

iskolai oktatás. Nyolcosztályos szerb tannyelvű iskola működik Budapesten és Battonyán,

alsó tagozatos iskola Lóréven és Deszken. A legjelentősebb szerb oktatási intézmény a

budapesti Szerb Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon.

A szerb nyelvű pedagógusok képzése az ELTÉ-n, a Szegedi Tudományegyetem Szláv

Filológia Tanszéken és az ELTÉ-be integrálódott budapesti Tanítóképző Főiskolán folyik. A

Szerb Országos Önkormányzat és a budapesti szerb iskola szervezésében az utóbbi években

számos továbbképzést tartottak a szerb pedagógusok részére.

Egyház

A szerb kultúra és hagyományőrzés egyik legfontosabb támogatója a Szerb Ortodox Egyház.

Magyarországon a Budai Szerb Ortodox Püspökség fennhatósága alatt 42 templom és 3

kápolna működik. A püspökségnek páratlan egyházművészeti gyűjteménye és könyvtára van

Szentendrén. Számos, kiemelkedő jelentőségű műemlék templomépület is található

hazánkban (Ráckeve, Szentendre, Grábóc, Eger, Székesfehérvár).

Média

1992-től sugároz a Magyar Rádió szerb nemzetiségi adásokat, ma már napi 60 percben. A

magyar Televízióban kéthetente látható 25 perces szerb nyelvű adás.

23

Szlovákok

A magyarországi szlovákok a török kiűzése után telepedtek le hazánk területén.

Elsősorban a szabad és elnéptelenedett földterületekre telepítették be őket, de sokan

menekültek az erőszakos ellenreformáció elől, mivel a szlovákok többsége evangélikus

vallású. A szlovák nyelv három, földrajzi tájegységhez köthető nyelvjárásból áll, mind a

három megtalálható Magyarországon. A különböző tájakról érkezett szlovákok ilyen

nyelvszigetet alkotva telepedtek le, ennek megfelelően három nagyobb, viszonylag egységes,

szlovákok lakta terület jött létre Magyarországon: a Délkelet–Alföldön (Békéscsaba,

Tótkomlós, Szarvas), a Dunántúlon (Pest és Komárom megye) és az Északi-középhegységben

(Nógrád megye, Mátra, Zempléni-hegység). A trianoni békeszerződés a magyarországi

szlovákok számára hozta a legnagyobb változást: elszakadva nemzetalkotó etnikumától az

amúgy is szétszórtan elhelyezkedő nyelvszigetek egyre nehezebben tudták a nyelvi, kulturális

identitásukat fenntartani, amihez hozzájárult, hogy az újonnan alakult Csehszlovákiától

semmilyen segítséget sem kaptak.

A II. világháború után a magyarság erőszakos szlovákiai kitelepítésével összekapcsolt

lakosságcsere keretében 73.000 szlovák hagyta el Magyarországot, ami tovább csökkentette

létszámukat és megbontotta az egykor zárt nyelvi, etnikai, kulturális közösségeiket. A

magyarországi szlovákság előrehaladottan asszimilált, kettős identitású, érzelmileg és

kulturálisan is erősen kötődik Magyarországhoz. Az 1990-es népszámlálás adatai szerint

12.745 fő vallotta magát szlovák anyanyelvűnek, 10.459 személy szlovák nemzetiségűnek.

Civil és kisebbségi szervezeteik szerint számuk ma 100–110 ezer lehet

Civil szervezetek

A szlovákok érdekképviseletét a rendszerváltásig az 1948-ban alakult Magyarországi

Szlovákok Szövetsége látta el. 1990-ben jött létre a Magyarországi Szlovák Fiatalok

Szervezete, a Szlovákok Szabad Szervezete, a Magyarországi Szlovák Írók és Művészek

Egyesülete, a Központi Szlovák Táncegyüttes és a Magyarországi Szlovákok Keresztény

Egyesülete. Legnagyobb civil szervezetük a Magyarországi Szlovákok Szöve tsége.

1989-ben hozták létre a magyarországi Szlovákok Kutatóintézetet, melynek székhelye

Békéscsaba. Az intézet a kisebbség történetét, néprajzát, nyelvi kultúráját vizsgálja. Szintén

Békéscsabán van a hazai szlovákok tárgyi kultúráját, néprajzát is bemutató Munkácsy Mihály

Múzeum.

24

Az egyházi szervezetek között említésre méltó a Magyarországi Szlovákok Keresztény

Egyesülete, amely 1995 és 1996 között ökomenikus folyóiratot jelentett meg, ez azonban

anyagi okok miatt megszűnt.

Az 1998-as önkormányzati választások során 72 településen jött létre szlovák

kisebbségi önkormányzat és egy 9 tagú fővárosi önkormányzat is megalakult.

Oktatás

A mai Magyarország területén a II. világháború előtt szlovák nyelvű oktatás nem folyt. A

háború után fokozatosan épült ki a szlovák nyelvű képzés rendszere. Jelenleg szlovák

anyanyelvű óvoda 3 működik az országban, 69 óvodában tanítanak szlovák nyelvet. 5 szlovák

tannyelvű, 3 kéttannyelvű és 58 szlovák nyelvet is oktató iskola van. 2 középiskolában

tannyelv a szlovák és 3 szakközépiskolában oktatnak szlovákot is. Felsőfokú nyelvi képzés az

ország öt intézményében folyik, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlovák Intézetében, az

ELTE Szláv Filológia Tanszékén, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, a Vitéz János

Katolikus Tanítóképzőben és a békéscsabai Körös Főiskola Közép-Európai Nyelvek és

Kultúrák Tanszékén.

Média

A Magyar Rádióban napi 30 perces szlovák adást sugároznak, amit Szegedről közvetítenek. A

szegedi és a miskolci regionális stúdió is sugároz szlovák műsort napi 90 percben. A Magyar

Televízió heti 25 perces szlovák nyelvű műsort sugároz, amit hetente egyszer megismételnek.

A regionális televíziók közül a békéscsabai, a tótkomlósi, az oroszlányi, a kiskőrösi. A

kesztölci és a répáshutai kábeltévék közvetítenek alkalmanként szlovák nyelvű adást.

Rendszeresen megjelenő hetilapjuk a Ludové noviny.

Szlovének

Magyarországon „őshonos” kisebbségek számítanak a szlovének, akiknek ősei már a

honfoglaláskor is a Kárpát-medence területén éltek. A magyar köznyelvben vend néven is

25

szokták a szlovéneket nevezni. A „vend” a szlovén nyelv egy archaikus nyelvjárása, ami

sajátos módon fejlődött ki, ill. konzerválódott Magyarországon.

A magyarországi szlovének jól behatárolhatóan, egy zárt tömbben, elsősorban Vas

megyében, Szentgotthárdon és környékén: Felsőszölnökön, Szakonyfaluban, Alsószölnökön,

Orfalun, Apátistvánfalván és Kétvölgyön élnek. Laknak még szlovének nagyobb számban

Szombathelyen, Mosonmagyaróváron és Budapesten is. Az 1990-es népszámlálás szerint

2.627 fő tekinti a szlovént anyanyelvének, és 1930-an tartják magukat szlovén

nemzetiségűnek. Szervezeteik szerint számuk mintegy 5.000 lehet Magyarországon.

Civil szervezetek

1990-ben jött létre a magyarországi Szlovének Szövetsége Szentgotthárdon, amely

elsődlegesen a szlovén nyelv és kultúra megőrzését tűzte ki célul. Emellett még két szlovén

szervezet működik, a Budapesti Szlovének Szervezete és a Kossics Alapítvány.

1995-ben alakult meg az országos szlovén önkormányzat Szentgotthárdon, amely az

önkormányzat székhelyéül Felsőszölnököt jelölte ki. 1998-ban egy budapesti kirendeltség is

alakult. Az 1998-as önkormányzati választások alkalmával országosan 10 szlovén kisebbségi

önkormányzat alakult meg.

1998-ban nyílt meg Szentgotthárdon a Szlovén Kulturális és Információs Központ,

amelyben kiállító- és konferenciaterem működik, továbbá Hotel Lipa néven egy szálloda és

étterem is tartozik a Központhoz. A magyarországi szlovének néprajzi emlékeit két múzeum

is gyűjti, a szentgotthárdi múzeum és a mohácsi Kanizsai Dorottya múzeum.

Oktatás

A szlovén kisebbség számára nagy problémát okoz a népesség fokozatos fogyása, ami a

természetes népszaporulat csökkenésének és az erős asszimilációnak a következménye. Így

egyre nagyobb gondot okoz a tanulói létszám biztosítása.

Magyarországon a szlovének számára öt óvoda, négy általános iskola és egy

gimnázium biztosít szlovén nyelvű képzést. Felsőfokú szlovén nyelvű oktatás a szombathelyi

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szlovén Tanszékén folyik, de a hazai szlovéneknek

lehetőségük van a szlovéniai felsőfokú iskolákban is tanulniok.

26

Média

A szlovén kisebbség számára a Magyar Rádióban heti 60 perces műsort sugároznak, a

Magyar Televízióban havi két alkalommal közvetítenek szlovén nyelvű adást 25 percben.

Szentgotthárdon szerkesztik a kéthetente megjelenő Porabje című lapot, a Magyarországi

Szlovének Szövetsége gondozásában évente két-három szlovén nyelvű kötet jelenik meg.

A felhasznált legfontosabb szakirodalom:

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal éves jelentései 1999–2000.

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon, Budapest, 1998. Auktor Kiadó.

A magyarországi romák. Szerkesztette Kemény István. Budapest, 2000. Útmutató Kiadó.

Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2000. Szerk.: Törzsök Erika, Budapest, 2000.

Herr Melinda–Mammel Rózsa: Untersuchung über die Lage des deutschen

Nationalitatenunterrichts-Erhebung des Landesselbsverwaltung der Ungarndeutschen

1998/1999. Kézirat, Budapest, 1999.