Nacrt

 

ZAKON O VERSKOJ SLOBODI I PRAVNOM STATUSU VERSKIH ZAJEDNICA NA KOSOVU

 

 

 

Skupština Kosova,

 

Na osnovu Uredbe br. 2001/9 o Ustavnom okviru za privremene institucije samouprave na Kosovu posebno na osnovu odredaba članova 3.1, 3.2 i 5.7, i na osnovu standarda o ljudskim pravima i slobodama obuhvaćenih međunarodnim i regionalnim deklaracijama i konvencijama iz nadležnosti Saveta Evrope,

Polazeći od činjenice da je sloboda vereispovesti jedno od osnovnih ljudskih prava i načela i standarda međunarodno priznatih prava o slobodi izražavanja, svesti i verskog opredeljenja,

Afirmišući pravo svakog na slobodu mišljenja  svesti i vereispovesti, i punoj ravnopravnosti svih ljudi pred zakonom, bez obzira na versko ubeđenje;

Polazeći od zajedničkog života i kulturnog nasleđa verskog života,

Svesni svog nasleđa i tradicionalnih vrednosti tolerancije, zajedničkog života i višereligijskog karaktera Kosova,

U naporima da definišemo jedinstvene zakonske odredbe koje će da obezbede jednaka prava i obaveze verskim zajednicama bez ikakve diskriminacije;

Shvatajući važnost daljeg napretka u obostranom razumevanju, toleranciji i  poštovanju prava na slobodu izražavanja, svesti i verskog opredeljenja;

 

 

 

Usvaja:

 

OPŠTE ODREDBE

 

 

Značenje izraza

 

Član 1

Za potrebe ovog Zakona sledeći izrazi imaju napred dato značenje:

Verska zajednica” označava zajednicu fizičkih lica, vernika koji iskazuju ista verska osećanja ili veroispovest a registrovana je u Registru verskih zajednica;

Zajednica fizičkih lica” označava neformalnu grupu pojedinaca, udruženja ili nevladinih organizacija čiji članovi                    izražavaju ista verska osećanja, veroispovest i koji izražavaju volju da osnuju versku zajednicu, ali koji u vreme stupanja na snagu ovog Zakona nisu bili registrovani kao verska zajednica;

Udruženje verskih zajednica” označava udruženje dveju ili više verskih zajednica u zajedničko udruženje radi postizanja zajedničkih ciljeva;

 

Član 2

Ovim se Zakonom garantuje: sloboda veroispovesti i verskog opredeljenja svih ljudi, uključujući razumevanje, toleranciju i obostrano poštovanje u svim pitanjima koja se odnose na veru i versko opredeljenje; osnivanje i ukidanje verskih zajednica; uslove za versko delovanje, verske obrede i služenja; osnivanje i rad obrazovnih verskih institucija i smeštajnih objekata; objavljivanje verskih publikacija i druga pitanja koja se odnose na pravni status verskih zajednica, bez ikakve diskriminacije.

 

Član 3

1. Pravo na slobodu misli, verskog opredeljenja, veroispovesti ili ubeđenja obuhvata, između ostalog, sledeće slobode:

a.                  na obožavanje ili okupljane u vezi sa verom ili ubeđenjem, te osnivanje i vođenje mesta u te svrhe;

b.     na osnivanje i vođenje odgovarajućih dobrotvornih ili humanitarnih institucija;

c.      da proizvode, stiču i koriste u prikladnoj meri neophodne predmete i stvari koje se odnose na verske obrede ili običaje vere ili opredeljenja;

d.     da pišu, objavljuju i daju relevantna saopštenja u tim oblastima;

e.      da podučavaju veronauku  na mestima prikladnim za tu svrhu;

f.       da traže i primaju dobrovoljne novčane i druge priloge od pojedinaca i institucija;

g.      da obučavaju, imenuju, biraju ili raspoređuju prikladnom sukcesijom odgovarajuće vođe prema uslovima i standardima bilo koje vere ili opredeljenja;

h.      poštuju dane odmora i slave praznike i obrede u skladu sa pravilima vere ili opredeljenja;

i.        ustanovljavaju i vode komunikaciju sa pojedincima i zajednicama o verskim pitanjima i opredeljenjima na domaćem i međunarodnom planu.

2. Sloboda izražavanja verskih uverenja podleže samo ograničenjima propisanim zakonom koja su u demokratskom društvu potrebna u interesu javnog reda i bezbednosti, zaštite javnog zdravlja i morala, ljudskih prava i osnovnih sloboda drugih ljudi.

3. Nijedno lice nema obavezu da daje informacije o svojoj veri ili članstvu u  verskoj zajednici, zajednici fizičkih lica ili udruženju verskih zajednica osim,

a) prema članu 30stav 3 i

b) od optuženog u krivičnom sudskom postupku da bi se potvrdilo da li se pobuda krivičnog dela zasniva na versku netrpeljivost kada se optužuje za ozbiljno krivično delo koja ugrožava demokratska društva po stavu 2 ovog člana, ili od oštečenog.

 

Član 4

1. Svako lice slobodno može da postane član verske zajednice, ostane član iste  ili istupi iz nje;

2. Niko ne sme da ometa bilo kog građanina da učestvuje u verskim obredima ili drugim vidovima izražavanja verskih osećanja.

3. Niko ne sme da bude primoran da učestvuje u verskim obredima ili drugim vidovima izražavanja verskih osećanja.

 

 

Član 5

Sva lica, bez obzira na njihovu veru ili ubeđenje ili pripadnost bilo kojoj verskoj zajednici, ili učešću u bilo kom verskom obredu, jednaka su pred zakonom i imaju ista prava u građanskom, političkom, ekonomskom, društevnom i kulturnom životu.  Sva pravna i fizička lica uživaju jednaka prava na pravnu zaštitu.

 

 

Član 6

1. Zabranjen je svaki oblik diskriminacije zasnovan na veri ili verskom opredeljenju

2. Napadanje i vređanje verskih službenika, uništenje verskih objekata i druge imovine verskih zajednica; aktivnosti i radnje usmerene na podstrek verske mržnje prema bilo kojoj verskoj zajednici ili njenim članovima kažnjavaju se prema Krivičnom zakonu Kosova;

3. Zabranjena je angažovanje verskih institucija ili verskih obreda, verske žtampe, verske nastave i izražavanje drugih vidova verskih osećanja u aktivnostima namenjenim za političke stranke.

4. Zabranjeno je ometanje verskih skupova i drugih aktivnosti iz stava 3 ovog člana, osim ukoliko njihovo organizovanje ili manifestacija nije u suprotnosti sa ovim Zakonom.

 

 

Član  7

1. Verske zajednice  ostvaruju pravo na slobodu javnim vršenjem verskih obreda i drugih verskih manifestacija odnosne vere, registrovane u Registru verskih zajednica na Kosovu.

2. Verske zajednice imaju status pravnog lica.

3. Verske zajednice odvojene su od javnih vlasti

 

 

Član 8

Verske zajednice samostalno i slobodno odlučuju o: unutrašnjoj organizaciji, rukovodećim organima, njihovoj hijerarhiji i nadležnostima; telima i licima koja predstavljaju versku zajednicu i njenim organizacionim oblicima; o sadržaju i načinu iskazivanja vere prema utvrđenom kodeksu prava i obaveza svojih članova, koji je u saglasnosti sa prirodom misije i drugim propisima koji se odnose na versku zajednicu; odlučuju o održavanju veza sa svojim centrom i sa drugim verskim zajednicama;  o druženju sa drugim verskim zajednicama i o drugim pitanjima iz svojih delatnosti.

 

 

Član 9

1. Starešinu verske zajednice postavlja predstavnik unutar strukture verske zajednice.

2. Potrebno je da vođa verske zajednice bude građanin Kosova.

 

 

Član 10

1. Verska zajednica tokom iskazivanja svoje vere i drugih aktivnosti ne sme da širi netoleranciju i predrasude prema drugim verskim zajednicama i njihovim vernicima ili drugim građanima.

2. Verske zajednice, u iskazivanju svoje vere i drugim aktivnostima, ne smeju da ometaju druge verske zajednice ili građane bez verskih ubeđenja u javnom iskazivanju drugih vera ili ubeđenja.

3. Verska zajednica ne sme da sadržajem rada ili načinom vršenja verskih obreda i drugih aktivnosti deluje suprotno pravnom poretku, javnom moralu ni da narušava živote i zdravlje ili prava i druge slobode svojih vernika i drugih građana.

 

Član 11

1. Verska zajednica koja na dan stupanja na snagu ovog Zakona deluje kao pravno lice na Kosovu (u daljem tekstu: postojeća verska zajednica) upisuje se u registar podnošenjem prijave za upis

2. Zajednica fizičkih lica koja postoji na dan stupanja na snagu ovog zakona ali koja nema status verske zajednice ili ona koja će biti osnovana nakon stupanja na snagu ovog Zakona (u daljem tekstu: nove verske zajednice) može biti upisana u Registar verskih zajednica nakon podnošenja zahteva za upis.

3. Zahtev za upis podnosi  zajednica fizičkih lica koja je obavljala svoje aktivnosti najmanje pet godina.

 

 

Član 12

1.Registar vodi Ministarstvo javnih službi (u daljem tekstu: Ministarstvo).

2. Pored nove verske zajednice, pod uslovima i na način utvrđen ovim Zakonom za registrovanje postojećih verskih zajednica, u Registar mogu da budu upisani i drugi organizacioni oblici na zahtev verske zajednice (škole, ustanove i domovi za smeštaj).

3. Verske zajednice, zajednice građana sa  njihovim organizacionim oblicima i udruženja verskih zajednica su neprofitabilna pravna lica.

 

Član 13

1.Ovim se zakonom ne ometa niti ograničava osnivanje i delovanje udruženja koja ih,u skladu sa Zakonom o slobodi udruživanja osnuju zbog njihovih ubeđenja i slobode izražavanja veroispovesti. pisma.

2.Udruženja iz stava 1 ovog člana nemaju status verske zajednice i ne mogu ostvariti prava koja prema odredbama ovog zakona imaju verske zajednice.

 

Član 14

1.Verska zajednica, u javnoj delatnosti,pored naziva na albanskom ,engleskom i srpskom jeziku,može upotrebiti naziv i ne nekom drugom jeziku i pismu.

2.Naziv verske zajednice treba da sadrži i reč « Kosovo»

3.Verska zajednica koja na osnovu prava verske zajednice je deo verske zajednice van teritorije Kosova  može upotrebiti te verske zajednice u svom nazivu.

4.Naziv verske zajednice ne može biti isti sa onim nazivom verske zajednice koja je ranije upisana u Registar.

 

Član 15

Vlada Kosova može da se konsultuje sa verskim zajednicama o pitanjima od zajedničkog interesa za Kosovo

2. U vezi sa primenom propisa koji uređuju odnose Kosova i verskih zajednica kao i drugim važnim pitanjima u vezi sa statusom i aktivnostima njihovih zajednica, Vlada Kosova će da formira Komisiju za odnose sa verskim zajednicama.

3. Komisiju iz stava 2 ovog člana  sačinjavaju članovi verskih zajednica i Vlade.

Broj članova komisije se utvrđuje odlukom Vlade

 

II POSEBNE ODREDBE

 

 

Verski obredi

 

Član 16

1. Verske zajednice slobodno obavljaju svoje verske obrede i druge aktivnosti u objektima  namenjenim u tu svrhu ili drugim prostorijama, iznajmljenim ili ugovorenim prostorijama koje, u skladu sa posebnim odredbama, ispunjavaju uslove za okupljanje izvesnog  broja ljudi, kao i na otvorenom prostoru ili grobljima.

2. Verski obredi mogu da budu održani i na drugom otvorenom prostoru izvan verskih objekata, pod uslovima i pravilima koja važe za javna okupljanja. .

 

 

Član 17

1. Krštenje (uključujući krštenje vodom) dece se može izvršiti na zahtev roditelja ili staratelja. Ako je dete starije od petnaest (15) godina, potrebna je i  saglasnost deteta.

2. Sunećenje maloletne dece može da bude izvršeno na zahtev roditelja ili staratelja. Ako je dete starije od petnaest (15) godina, potrebna  je i  saglasnost deteta.

3. Za verske obrede iz stavova 1 i 2 ovog člana, zahteva se obezbeđenje neophodnih higijenskih uslova.

 

Član 18

Venčanje u skladu sa verskim obredom može da bude obavljeno samo nakon zvaničnog sklapanja braka pred nadležnim opštinskim organom, u skladu sa  Zakonom o braku i porodičnim odnosima (član 48.) a obred krštenja samo nakon upisa u Matičnu knjigu rođenih.

 

Verske škole, fakulteti i smeštajne domove

 

Član 19

Verske zajednice u skladu sa zakonom mogu slobodno da osnivaju verske škole i fakultete bilo kog nivoa, kao i verske institute.

 

 

Član 20

Verske zajednice, zajedno sa verskim školama i fakultetima, u skladu sa zakonom, mogu da osnuju smeštajne   domove i slične institucije za smeštaj i ishranu za polaznike tih škola ili fakulteta.

 

Izdanja i publikacije verskih zajednica

 

 

Član 21

Verske zajednice, škole, fakulteti i verski instituti imaju pravo na verska izdanja i publikacije, versku štampu i distribuciju u elektronskom obliku.  Što se tiče objavljivanja verskih izdanja  i distribucije informacija, shodno biće primenjene odgovarajuće odredbe Zakona o izdavačkoj  delatnosti i Zakona o javnom informisanju.

 

 

Neprikosnovenost  prostora verskih zajednica

 

Član 22

Objekti i prostor namenjeni izvođenju verskih obreda smatraju se neprikosnovenim u smislu intervencije vladinih organa, osim ukoliko se u njima vrše nezakonite aktivnosti ili se isti koriste za davanje zaklona licima za kojima tragaju organi za primenu zakona.

 

 

Verska briga u zdravstvenim institucijama i institucijama socijalnog zbrinjavanja

 

Član 23

Vernicima zadržanim na lečenju u zdravstvenim i institucijama socijalnog zbrinjavanja  zagarantovano je pravo na upražnjavanje vere, uključujući pravo na opštenje sa svojim duhovnim vođama.

 

 

Ostvarivanje verske brige prema licima lišenim slobode, članovima Kosovskog zaštitnog korpusa i policije

 

 

Član 24

Način ostvarivanja ovog prava za vernike u Kosovskom zaštitnom korpusu, policiji i kazneno-popravnim ustanovama spada  pod rezervisana ovlašćenja SPGS-a.

 

Sredstva  za delatnost verskih zajednica

 

Član 25

1. Verska zajednica može da osnuje fondove sredstvaima iz:

a.      prihoda od svoje imovine;

b.     nastavnoobrazovnog,umetničkog rada ili drugih delatnosti  koje su od opšte korisne za njih, kao i od prodaje verskih publikacija i suvenira;

c.      pružanja verskih usluga;

d.     nasleđa i poklona; i

e.      dobrovoljnih priloga (datih kao novac, usluge ili rad) fizičkih ili pravnih lica.

2. Verska zajednica može da se finansira

iz Kosovskog konsolidovanog budžeta, čiji iznos će da bude zasnovan, ali ne i ograničen na sledećim kriterijuma: vrsta i važnosti aktivnosti u verskim, kulturnim, istorijskim i umetničkim objektima, aktivnosti u oblasti zdravstva obrazovnja, socijalne zaštite i  kulture. planu, ukupno  članstvo, humanitarne aktivnosti i ukupan doprinos verske zajednice za društvo u celini.

3. Vlada, odnosno Odbor za odnose sa verskim zajednicama, nadgledaće potrošnju finansijskih sredstava odobrenih iz Budžeta.

 

Član 26

Pitanja koja se tiču carina, poreza i dažbina za verske zajednice biće uređena važećim zakonom.

 

 

Socijalna prava verskog osoblja i

polaznika verskih škola i fakulteta

 

 

Član 27

1. Sveštenici i drugi službenici verskih zajednica ostvaruju prava na penzijsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i druga prava na osnovu važećeg zakona o socijalnom zbrinjavanju.

2. Za ostvarenje verskih i drugih poslova, verska zajednica može da stupi u pravne odnose i zaključi ugovore o radu sa sveštenicima i drugim radnicima. Sveštenici i drugi radnici sa kojima je verska zajednica sklopila ugovore o radu ostvaruju prava iz radnog odnosa i po osnovu rada kao i drugi zaposleni.

3.Redovni polaznici verskih škola i verskih fakulteta imaju pravo na  socijalnu zaštitu, dečji dodatak, penzijsko i invalidsko osiguranje, pravo na socijalnu pomoć i pravo na javni prevoz na isti način i pod istim uslovima kao i polaznici javnih škola i fakulteta.

 

Pristup verskih zajednica sredstvima

javnog informisanja

 

Član 28

Verske zajednice mogu da obavljaju delatnost javnog informisanja u skladu sa važećim zakonom.

 

 

III  REGISTROVANJE VERSKIH ZAJEDNICA

 

Upis u Registar

 

Član 29

Postojeće verske zajednice podnose Ministarstvu podatke o:

a.      Nazivu verske zajednice

b.     Sedištu verske zajednice

c.      Ovlašćenim licima koja predstavljaju versku zajednicu, i

d.     Pečatu i simbolu koji verska zajednica koristi, uz dostavljanje simbola.

 

 

Član 30

1. Nove verske zajednice biće upisane u Registar posle podnošenja zahteva za registrovanje koji sadrži podatke iz člana 29. ovog Zakona.

2. Uz zahtev za upis, treba da budu dostavljeni:

a.       Izjava uprave verske zajednice koja pokazuje da verska zajednica ima najmanje 500 vernika

b.      Akt koji pokazuje sadržinu i način iskazivanja vere, vršenja verskih obreda, i njihovu organizacionu i funkcionalnu strukturu; i

3.Prilikom upisa verske zajednice, nadležni organ ima pravo da proveri broj vernika verske zajednice.Podaci iz kojih nadležni organ i verska zajednica saznaje versku pripadnost pojedinaca su poverljivi.

4. Ako je  novoosnovana verska zajednica, u skladu sa pravilima verske zajednice sa sedištem u inostranstvu deo te verske zajednice, uz zahtev za upis obavezno treba  da bude priložena saglasnost organa verske zajednice sa sedištem u inostranstvu

 

 

Član 31

1. Ministarstvo odlučuje o zahtevu verske zajednice o upisu u Registar verskih zajednica u roku od šezdeset (60) dana od podnošenja zahteva.

2. Ministarstvo rešenjem o upisu verske zajednice u Registar potvrđuje:

a.      naziv i sedište verske zajednice

b.     datum upisa i registarski broj pod pod kojim je verska zajednica zavedena u Registru

c.      konstatacija da verska zajednica danom upisa stiče svojstvo pravnog lica u smislu ovog Zakona, i

d.     poslovi koje vrši ovlašćeno lice u zastupanju verske zajednice.

3. Zahtev za upis u Registar biće odbijen ako Ministarstvo oceni da su sadržina i način vršenja verskih obreda i drugih verskih manifestacija u suprotnosti sa pravnim poretkom, javnim moralom ili da ugrožavaju život i zdravlje ili verska prava i slobode vernika  ili drugih građana, ili ako nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog Zakona.

4. Protiv odluke o registrovanju ili odbijanju upisa u Registar može da bude pokrenut upravni spor u skladu sa  važećim Zakonom o upravnom postupku.

 

Brisanje iz registra

 

Član 32

1.Ministarstvo vrši brisanje verske zajednice iz Registra u sledećim slučajevima:

a.      Kad nadležni organ verske zajednice donese odluku o njenom ukidanju,

b.     Kad sudske vlasti dokažu pravosnažnom odlukom da je verska zajednica svojim aktivnostima  poziva ili podstiće na versku, nacionalnu ili rasnu mržnju ili bilo koji drugi vid netolerancije među građanima Kosova.

c.      Kad je aktivnost verske zajednice u suprotnosti sa pravnim poretkom , javnim moralom, ili je štetna po zdravlje ljudi ili ljudska prava i slobode drugih vernika ili građana.

2. Sudski postupak za utvrđivanje dokaza iz člana 31. stav 1, tačke b i c, pokreće resorno ministarstvo pred Okružnim sudom.

3. O žalbi  protiv odluke Okružnog suda odlučuje Vrhovni sud Kosova.

 

 

Član 33

1. U slučaju prestanka postojanja verske zajednice biće primenjen postupak za njeno ukidanje.

2. Nakon isplate dugova verske zajednice, biće doneta odluka o preostaloj imovini u skladu sa propisima verske zajednice. Ako propisi verske zajednice ne sadrže ništa određeno, imovina verske zajednice postaje imovinom Kosova.

 

 

Član 34

Nadležno ministarstvo nadzire primenu ovog Zakona.

 

 

Član 35

1. Ministarstvo, administrativnim uputstvom utvrđuje obrasce i način vođenja Registra verskih zajednica.

2. Registarverskih zajednica je javan.

3. Verska zajednica obavezna je da u Registar unese svaku promenu podataka iz člana 31. ovog Zakona.

 

 

Član 36

Odredbe ovog Zakona koje regulišu prava i obaveze verskih zajednica biće shodno primenjene na organizacione jedinice i udruženja verskih zajednica upisanih u Registar, kao i u pogledu njihovog upisa i brisanja iz Registra verskih zajednica.

 

 

Član 37

Na pitanja u vezi sa postupkom za upis ili brisanje iz Registra koja nisu uređena ovim Zakonom biće primenjene odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

 

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 38

1. Postojeće verske zajednice obavezne su, prema članu 29. ovog Zakona, da Ministarstvu dostave podatke u roku od šest (6)meseci od dana stupanja na snagu administrativnog uputstva iz člana 35, stav 1 ovog Zakona.

2.Ukoliko verske zajednice postupaju suprotno stavu 1 ovog člana, neće moći da ostvare prava koja imaju prema odredbama ovog Zakona, osim ukoliko postoji neki objektivan razlog za propuštanje roka.

 

 

Član 39

U roku od šest( 6) meseci od stupanja na snagu ovog Zakona, nadležno ministarstvo biće ovlašćeno da donese potrebne podzakonske propise za sprovođenje ovog  Zakona.

 

 

Član 40

Na dan stupanja na snagu ovog Zakona prestaju da važe svi zakonski propisi koji  uređuju predmet ovog Zakona.

 

 

Član 41

Ovaj Zakon stupa na snagu kad ga usvoji Skupština Kosova, potpiše Predsednik Skupštine i proglasi SPGS.