USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

27

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Smi­­ljko Sokol, predsjednik Suda te suci Velimir Belajec, Marijan Hra­­njski, Petar Klarić, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrko­­njić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući u povodu zahtjeva zastupnika Županijskog doma Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2000. godine, donio je

ODLUKU

I. Odbija se zahtjev za ukida­­nje Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ­­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­­njina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 51/00), odnosno za utvrđe­­nje nesuglasnosti postupka ­­nje­gova donoše­­nja s Ustavom Republike Hrvatske.

II. Ova će se odluka objaviti u »Narodnim novinama«.

Obrazlože­­nje

1. Trideset i devet zastupnika Županijskog doma (tada) Hrvatskoga državnog sabora podnijelo je zahtjev za ocjenu suglasnosti postupka donoše­­nja u izreci navedenog Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ­­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­­njina u Republici Hrvatskoj (u da­­ljnjem tekstu: osporeni Ustavni zakon) s Ustavom Republike Hrvatske.

Ustavni zakon o kojem je u ovom predmetu riječ izvorno je bio objav­­ljen u »Narodnim novinama«, broj 65/91, ­­nje­gove izmjene i dopune u broju 27/92, prvi pročišćeni tekst u 34/92, Ustavni zakon o privremenom neprimje­­njiva­­nju pojedinih ­­nje­­­­­-govih odredbi u 68/95, osporene izmjene i dopune u 51/00, a drugi pročišćeni tekst u 105/00.

2. Podnijeti zahtjev teme­­lji se na odredbi prve alineje članka 34. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99) prema kojoj zahtjev kojim se pokreće postupak pred Ustavnim sudom može podnijeti, pored ostalih, jedna petina zastupnika Županijskog doma. Budući da broj od trideset i devet zastupnika Županijskog doma, a ovdje je riječ o zastupnicima izabranim teme­­ljem članka 71. Ustava Republike Hrvatske iz »Narodnih novina«, broj 56/90 i 135/97, nedvojbeno odgovara broju potrebnom za postoja­­nje zahtjeva kojim se pokreće postupak pred Ustavnim sudom, ovaj ustavnosudski postupak pokrenut je na dan primitka zahtjeva u Ustavnom sudu, to jest 24. svib­­nja 2000. godine.

3. U zahtjevu podnosite­­lji navode kako ga podnose zbog, u postupku donoše­­nja osporenog Ustavnog zakona, povrijeđenih odredaba članka 81. stavka 1. alineje treće, članka 127. stavka 2. te članaka 136., 137., 138. i 139. Ustava Republike Hrvatske. Da­­lje se navodi da se promjena osporenog Ustavnog zakona od samog početka postupka, »već od prvog pismena Vlade Republike Hrvatske« predviđala kao promjena samoga Ustava te da se Vlada kao ­­nje­gova predlagate­­ljica u prvoj fazi postupka donoše­­nja osporenog Ustavnog zakona pozvala na ustavne odredbe koje uređuju promjenu samoga Ustava, a za ustavni zakon propisuju isti postupak.

Zastupnički dom je, navodi se da­­lje u zahtjevu, dana 28. trav­­nja 2000. donio »Odluku o pristupa­­nju promjeni Ustavnog zakona o ­­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­­njina u Republici Hrvatskoj«, koja je bila objav­­ljena u »Narodnim novinama«, broj 46 od 3. svib­­nja 2000. godine, a koja se također pozvala na odredbu članka 136. Ustava, prema kojoj pravo da predlože promjenu Ustava Republike Hrvatske imaju najma­­nje jedna petina zastupnika u Zastupničkom domu, predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske. Prema članku 137. Ustava Zastupnički dom, uz prethodno miš­­lje­­nje Županijskog doma, odlučuje da li će pristupiti promjeni Ustava većinom glasova svih zastupnika.

Ovu Odluku, tvrdi se u zahtjevu, Zastupnički dom donio je »usprkos či­­njenici da nije imao prethodno miš­­lje­­nje Županijskog doma«, zbog če­ga je Odbor za Ustav i Poslovnik Županijskog doma predložio svome Domu da Prijedlog promjene Ustavnog zakona s prijedlogom Nacrta osporenog Ustavnog zakona, predviđen kao točka 4. dnevnog reda XLI. sjednice Županijskog doma, zakazane za dane 9. i 10. svib­­nja 2000., skine s dnevnog reda. U da­­ljnjem tekstu zahtjeva opisuje se ispravak popratnog dopisa uz Prijedlog Ustavnog zakona, u kojem se predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma pozvao, pored ostalih ustavnih odredaba, na članak 83. Ustava, navodeći da se ne radi o ustavnom već o organskom zakonu. Stajalište je podnosite­­lja zahtjeva, međutim, da i kod donoše­­nja organskog zakona o materiji navedenoj u članku 81. Ustava, »nije bilo moguće suspendirati članak 81. stavak 1. alineju treću Ustava« koji sadrži prisilnu normu u kojoj se daje ovlast Županijskom domu da u postupku donoše­­nja Ustava, te zakona kojima se uređuju – pored ostalog – nacionalna prava, Zastupničkom domu daje prethodno miš­­lje­­nje, bez koje­g ovaj ne može odlučivati.

Zak­­ljučno se u zahtjevu kaže: »Promjena ovog Ustavnog zakona započeta je po proceduri predviđenoj za promjenu Ustavnog zakona s poziva­­njem na ustavni teme­­lj u skladu s tim (članak 127. stavak 2. u vezi članaka 137. i 138. Ustava), a donesena je po proceduri za donoše­­nje organskog zakona (članak 83. Ustava), ali u oba slučaja bez prethodnog miš­­lje­­nja Županijskog doma, da bi na kraju Zakon bio proglašen na teme­­lju članka 139. Ustava, ponovo kao Ustavni zakon. Iako je Ustavni zakon donesen dvotrećinskom većinom, ­­nje­govo donoše­­nje je eklatantan primjer proceduralne nedos­­ljednosti i protupravnosti.« U skladu s iznijetim od Ustavnog suda se traži da osporeni zakon ukine, odnosno svojom odlukom utvrdi da je Zastupnički dom »grubo povrijedio Ustavom Republike Hrvatske propisanu proceduru donoše­­nja ovog Ustavnog zakona.«

4. Tijekom postupka pribav­­ljen je odgovor Zastupničkog doma što ga je dostavio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, u kojem se zastupa miš­­lje­­nje da sam naslov osporenog zakona »ustavni zakon« ne određuje karakter tog zakona, te da se radi o organskom zakonu; zatim je izloženo na koji je način isprav­­ljen popratni dopis uz Prijedlog promjene Ustavnog zakona, dan je osvrt na postupke u kojima je Ustavni zakon, počevši od ­­nje­gova izvornog teksta iz prosinca 1991. godine donašan, i na postupke kojima je mije­­njan. Zak­­ljučno se tvrdi da je Županijski dom mogao dostaviti svoje prethodno miš­­lje­­nje Zastupničkom domu, a nije ga dostavio, što se – prema miš­­lje­­nju Odbora – može tumačiti na način da je time iskazao ne­gativno miš­­lje­­nje o osporenom Ustavnom zakonu.

5. Nakon provedenog postupka Ustavni sud je donio odluku o odbija­­nju zahtjeva zbog s­­ljedećih razloga:

Podnosite­­lji zahtjeva smatraju da su u postupku donoše­­nja osporenog zakona povrijeđene ove ustavne odredbe: članka 81. stavak 1. alineje 3., članka 127. stavka 2., te članaka 136., 137., 138. i 139. Ustava Republike Hrvatske. Riječ je o ustavnim od­red­bama koje su u vrijeme podnoše­­nja zahtjeva bile na snazi, to jest o ustavnom tekstu iz »Narodnih novina«, broj 56/90, 135/97, pročišćeni tekst 8/98. Dakle, riječ je o ustavnim odredbama prije Promjene Ustava Republike Hrvatske iz »Narodnih novina« broj 113/00.

Prema članku 81., stavku 1., alineji trećoj Ustava Županijski dom »daje Zastupničkom domu prethodno miš­­lje­­nje u postupku donoše­­nja Ustava te zakona kojima se uređuju nacionalna prava, razrađuju Ustavom utvrđene slobode i prava čovjeka i građanina, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i ustrojstvo lokalne samouprave i uprave«.

Prema članku 127. stavku 2. Ustava Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske donosi se po postupku određenome za promjenu Ustava. Ustav iz prosinca 1990. godine spomi­­njao je dva ustavna zakona – o Ustavnom sudu i o provedbi samog Ustava – a izmjene Ustava iz 1997. godine govore samo o jednom ustavnom zakonu, o Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu. Kako nijedan drugi zakon nije ustavni u smislu odredbe članka 127. stavka 2. Ustava, poziva­­nje na tu ustavnu odredbu u predmetu ocjene zakona o pravima nacionalnih ma­­njina nije relevantno.

Dos­­ljedno iznijetom stajalištu pogrešno su i neodgovarajuće Ustavu – kako je on tada glasio – nazvani, osim osporenog Ustavnog zakona – i Ustavni zakon o surad­­nji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom (»Narodne novine«, broj 32/96) te Ustavni zakon o privremenom neprimje­­njiva­­nju pojedinih odredbi Ustavnog zakona o ­­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­­njina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 68/95). No ovakva falsa nominatio ne mije­­nja pravnu prirodu zakona, ne čini ih pravno drugačijim od onoga što oni po Ustavu i po svom sadržaju jesu, a Ustavni sud ih ne ocje­­njuje po ­­njihovu imenu ne­go po ­­njihovoj pravnoj prirodi.

Članci 136., 137., 138. i 139. Ustava nalaze se u Glavi VIII. Ustava pod naslovom »Promjene Ustava« i u tom kontekstu spomi­nje se prethodno miš­lje­nje Županijskog doma. Poziva­nje na ove odredbe također nije relavantno jer se u ovom predmetu ne radi ni o promjeni Ustava niti o ustavnom zakonu koji je trebalo donijeti po postupku određenome za promjenu Ustava.

6. U ustavnopravnoj teoriji nema dvojbe o tome da je osporeni Ustavni zakon u stvari organski zakon: »Va­lja napomenuti da je Ustavni zakon o ­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica, ili ma­njina u Republici Hrvat­skoj, … iako bi se iz naziva žUstavni zakonž moglo zak­ljučiti drukčije, sukladno navedenom članku 83. Ustava, organski zakon. U ­njemu se, naime, uređuju nacionalna prava i razrađuju Ustavom utvrđene slobode i prava čovjeka i građanina, što je nedvojbeno prema izričitoj odredbi članka 83. Ustava materija zakona, dotično organskog zakona.« (Smi­ljko Sokol – Branko Smerdel: Ustavno pravo, Informator, Zagreb, 1998., str. 14). Dakle, radi se o zakonu koji je prema pravnoj snazi ispod Ustava, ali je iznad ostalih zakona, a ­nje­gova veća pravna snaga izvire iz strože, odnosno kvalificirane većine, kojom se donosi – za razliku od ostalih zakona koji se donose natpolovičnom većinom nazočnih zastupnika.

Ovo je stajalište i izrijekom potvrđeno Promjenom Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 113/00) u kojem se u članku 83. u stavcima 1. i 2. kaže: »Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju prava nacionalnih ma­njina Zastupnički dom donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđene slobode i prava čovjeka i građanina, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (re­gionalne) samouprave Zastupnički dom donosi većinom glasova svih zastupnika.«

7. Prema članku 83. Ustava zakone kojima se uređuju nacionalna prava Zastupnički dom donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

Prema pribav­ljenim podacima tome je udovo­ljeno, osporeni Ustavni zakon donesen je u Zastupničkom domu, u kojem je 151 zastupnik, većinom od 101 glasa »za«, uz 29 glasova »protiv« i uz 5 »suzdržanih« glasova, dakle donesen je brojem glasova potrebnih za dvotrećinsku većinu.

8. Prema već citiranoj odredbi članka 81. stavka 1. alineje treće tadaš­nje­g ustavnog teksta Županijski dom daje Zastup­ničkom domu prethodno miš­lje­nje u postupku donoše­nja Ustava te zakona kojima se uređuju, pored ostalog, nacionalna prava.

Uvidom u predmet utvrđeno je da je:

– s datumom od 27. trav­nja 2000. godine predsjednik Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora uputio predsjednici Županijskog doma »Prijedlog promjene Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina u Republici Hrvatskoj, s Prijedlogom nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona«, koji mu je aktom od 27. trav­nja 2000. godine podnijela Vlada Republike Hrvatske;

– dana 28. trav­nja 2000. Zastupnički dom donio Odluku o pristupa­nju promjeni Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina u Republici Hrvatskoj. U vezi s tom Odlukom podnosite­lji zahtjeva pogrešno su naveli da se Odluka pozvala na članak 136. Ustava. Ta je Odluka uteme­ljena na člancima 14. i 15. Ustava (a te ustavne odredbe govore o jednakosti pred zakonom, zabrani diskriminacije i ravnopravnosti pripadnika svih nacionalnih ma­njina te slobodama zajamčenim pripadnicima nacionalnih ma­njina), a u ­njezinu je tekstu navedeno da je Prijedlog nacrta osporenog Ustavnog zakona podnijela Vlada na teme­lju članka 136. Ustava.

U pogledu ove Odluke Sud je zauzeo stajalište da je bitno uzeti u obzir odredbu članka 137. stavka 1. Ustava prema kojoj Zastupnički dom, uz prethodno miš­lje­nje Županijskog doma, odlučuje da li će pristupiti promjeni Ustava većinom glasova svih zastupnika. Međutim, u ovom predmetu ne radi se ni o promjeni Ustava, niti o promjeni Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Sa stajališta tih či­njenica u vezi s člankom 81. alinejom trećom Ustava, ne postav­lja se pita­nje je li Županijski dom trebao sudjelovati u donoše­nju odluke da se pristupi promjeni osporenog Ustavnog zakona. U toj fazi zakonodavnog postupka ­nje­govo prethodno miš­lje­nje Ustavom nije predviđeno. U pita­nju je samo ­nje­govo prethodno miš­lje­nje o prijedlogu zakona kojim se uređuju nacionalna prava, a ne o tome hoće li se uopće pristupiti promjeni tog zakona;

– dana 28. trav­nja 2000. godine predsjednica Županijskog doma uputila zastupnicima tog Doma, te predsjednicima ­nje­govih radnih tijela, taj Prijedlog, i to pozvavši se ispravno na članak 81. alineju treću Ustava, te na članak 31. Poslovnika Županijskog doma (»Narodne novine«, broj 55/95, 28/96) prema kojem pred­sjednik Županijskog doma, pored ostalog, upućuje prijedloge akata zastupnicima Doma, saziva i predsjeda sjednicama Doma i predlaže dnevni red sjednice Doma;

– dana 2. svib­nja 2000. predsjednica Županijskog doma sazvala za 9. i 10. svib­nja 2000. godine XLI. sjednicu Županijskog doma za koju je pod točkom 4. dnevnog reda predložila: »Prijedlog promjene Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina u Republici Hrvatskoj, s prijedlogom nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona – prethodno miš­lje­nje«;

– dana 8. svib­nja 2000. Odbor za Ustav i Poslovnik Županijskog doma uputio ­nje­govoj predsjednici svoj zak­ljučak koji je glasio:

»Odbor za Ustav i Poslovnik predlaže Županijskom domu da skine s dnevnog reda Prijedlog promjene Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina u Republici Hrvatskoj, s Prijedlogom nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona, budući da je Zastupnički dom donio dana 28. trav­nja 2000. Odluku o pristupa­nju promjeni narečenog Ustavnog zakona, a da nije zatražio prethodno miš­lje­nje Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora što je suprotno članku 137. st. 1. u svezi članka 127. st. 3. Ustava Republike Hrvatske.«;

– dana 10. svib­nja 2000. predsjednica Županijskog doma uputila Odboru za Ustav i Poslovnik Županijskog doma i Odboru za zakonodavstvo Županijskog doma ispravak popratnog dopisa Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, na kojemu je datum 9. svib­nja 2000., a kojim je predsjedniku Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora upućen Prijedlog Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina u Republici Hrvatskoj. U spomenutom ispravku popratnog dopisa navode se, kao teme­lj za donoše­nje osporenog Ustavnog zakona članci 2. stavak 4., 3., 14., 15. i 83. stavak 1.;

– dana 11. svib­nja 2000. godine Zastupnički dom donio je osporeni Ustavni zakon.

9. Stajalište je ovog Suda da iz prikazanog postupka slijedi kako je Županijskom domu bilo omogućeno dati prethodno miš­lje­nje u postupku donoše­nja ovog zakona. Či­njenica što ga nije dao ne može postupak ­nje­gova donoše­nja učiniti neustavnim.

U tom pogledu nije prihvat­ljivo stajalište podnosite­lja zahtjeva da Zastupnički dom bez prethodnog miš­lje­nja Županijskog doma ne može odlučivati.

Iz ovog bi stajališta slijedio zak­ljučak da je Županijski dom morao zadržati na dnevnom redu raspravu koja bi rezultirala ­nje­govim prethodnim miš­lje­njem o osporenom Ustavnom zakonu, makar i ne­gativnim. No stajalište je ovog Suda da je pravo Županijskog doma da pojedine točke uvrsti ili ne uvrsti u svoj dnevni red. Odredba članka 81. Ustava ne može se tumačiti na način da Zastupnički dom ne može donijeti zakone nabrojene u toj odredbi ako mu Županijski dom ne dade prethodno miš­lje­nje u postupku ­njihova donoše­nja, jer bi Županijski dom nedava­njem svojih miš­lje­nja mogao posve onemogućiti zakonodavni rad Zastupničkog doma, što bi u stvari značilo da Županijski dom ima pravo apsolutnog veta, a to bi bilo nesuglasno Ustavu.

Va­lja imati u vidu i to da samo miš­lje­nje kao takvo Zastup­nički dom ne obvezuje, Zastupnički dom miš­lje­nje je dužan saslušati ali ga nije dužan prihvatiti.

10. Podnosite­lji prijedloga osporili su i Odluku o proglaše­nju Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina u Republici Hrvatskoj koju je donio Zastupnički dom pozivom na članak 139. Ustava. Dakle, i Zastupnički dom postupio je kod proglaše­nja zakona kao da se doista radilo o promjeni Ustava, odnosno o ustavnom zakonu u smislu članka 127. stavka 2. Ustava, jer promjenu Ustava proglašava Zastupnički dom, dok zakone proglašava, teme­ljem članka 89. Ustava, predsjednik Republike u roku osam dana od kada su, u skladu s Ustavom, doneseni u Zastupničkom domu.

11. Iz iznijetog slijedi da je osporeni zakon trebao proglasiti predsjednik Republike, no uvidom u predmet utvrđeno je kako je došlo do Odluke o proglaše­nju donijete od Zastupničkog doma. Do te je Odluke došlo jer su raniji tekstovi istog zakona proglašavani na taj način. Osporeni zakon, od početka s nazivom »Ustavni zakon«, donijet je 4. prosinca 1991. i objav­ljen u »Narodnim novinama«, broj 65/91. Izvorni zakonski tekst donijet je kad su u Saboru Republike Hrvatske postojala tri vijeća: Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće, a i proglasila su ga sva tri vijeća Sabora. Usporedba s postupkom donoše­nja tog izvornog teksta nije relevantna, jer u to vrijeme Županijski dom još nije postojao. Prve izmjene i dopune Ustavnog zakona, donijete 8. svib­nja 1992. a objav­ljene u »Narodnim novinama«, broj 27/92, također su donijete u tri tadaš­nja saborska vijeća, i od ­njih proglašena. Da­lj­nje izmjene zakona obav­ljene su Ustavnim zakonom o privremenom neprimje­njiva­nju pojedinih odredbi Ustavnog zakona, donijetim 20. rujna 1995. godine, a objav­ljenim u »Narodnim novinama«, broj 68/95. Te izmjene i dopune osporenog zakona donijete su kao organski zakon, a ne po postupku za promjenu Ustava, i bile su proglašene odlukom Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske. Držeći se prethodnog postupka Zastupnički dom donio je Odluku o proglaše­nju, dana 11. svib­nja 2000.

12. Pred Sudom se postavilo pita­nje da li Odluka o proglaše­nju, donijeta od Zastupničkog doma a ne od predsjednika Republike, čini i sam zakon neustavnim.

Na to pita­nje Sud je u ovom predmetu odgovorio niječno imajući u vidu pravnu prirodu te Odluke. Pritom je Sud polazio od stajališta pravne teorije prema kojoj akt proglaše­nja nije akt zakonodavne naravi te tijelo koje ga je nadležno donijeti ne sudjeluje, kad ga donosi, u obav­lja­nju zakonodavne funkcije. Akt proglaše­nja zakona ostaje aktom izvršne prirode, i to s obzirom na zakon koji se proglašuje i s obzirom na onaj propis koji traži donoše­nje akta proglaše­nja, a to je najčešće Ustav. Sukladno tome, Sud utvrđuje da či­njenica što je odluku o proglaše­nju zakona u konkretnom slučaju donio Zastupnički dom, a ne predsjednik Republike, predstav­lja neodgovarajuću, ali višestruko ponav­ljanu parlamentarnu praksu, koju bi – unatoč tome što takva praksa ne utječe na pravnu e­gzistentnost zakona niti dovodi do ­nje­gove formalne protuustavnosti – Hrvatski sabor u budućim sličnim slučajevima trebao promijeniti.

13. Na teme­lju iznijetog odlučeno je kao u izreci.

Broj: U-I-774/2000
Zagreb, 20. prosinca 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Smi­ljko Sokol, v. r.