CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

-prezentare-

 

 

 

Cadrul legislativ

 

Cadrul legislativ din România în domeniul nediscriminării prevede egalitatea tuturor cetăţenilor fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine sociala[1], precum şi sancţionarea actelor de discriminare[2].

Pe de altă parte, Constituţia consacră prioritatea pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care  România este parte.

Prevederi de substanţă privind protecţia drepturilor omului, în general, cât şi egalitatea de şanse, sunt cuprinse în diverse acte normative cu caracter special ( e.g. Legea nr. 215/2000 a administraţiei publice locale, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi ).

De asemenea, legislaţia în domeniul nediscriminării, prevede înfiinţarea unui organism independent care să implementeze dispoziţiile acesteia, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării[3].

 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

           

Organul deliberativ în domeniul constatării şi sancţionării faptelor de discriminare al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării este Colegiul director, fost numit la data de 31 iulie 2002[4].

Colegiul director are ca principală atribuţie constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare, domneiu în care îl asistă pe Preşedintele Consiliului.

Consiliul are rolul de a implementa principiul egalităţii între cetăţeni, prevăzut în Constituţia României, în legislaţia internă în vigoare şi în documentele la care România este parte. În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul îşi desfăşoară activitatea în mod independent, fără ca aceasta să fie îngrădită sau influenţată de către alte instiţutii sau autorităţi publice.

Prin specificul activităţii, cât şi prin întinderea atribuţiilor sale, Consiliul este prima instituţie de acest gen din Europa Centrală şi de Est.

Pentru îndeplinirea rolului de a implementa principiul egalităţii cetăţenilor, Consiliul are următoarele atribuţii:

·        Propune instituirea, în condiţiile legii, a unor măsuri speciale pentru protecţia persoanelor şi categoriilor defavorizate care fie se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită originii sociale ori unui handicap, fie se confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare atunci când acestea nu se bucură de egalitatea şanselor;

·        Propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;

·        Avizează proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor şi a libertăţilor, în condiţii de egalitate şi nediscriminare;

·        Colaborează cu autorităţile publice competente în vederea armonizării legislaţiei interne cu normele internaţionale în materia nediscriminării;

·        Colaborează cu autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii, sancţionării şi eliminării tuturor formelor de discriminare;

·        Urmăreşte aplicarea şi respectarea, de către autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice, a dispoziţiilor normative ce privesc prevenirea, sancţionarea şi eliminarea tuturor formelor de discriminare;

·        Primeşte petiţii şi sesizări privind încalcărea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii şi nediscriminării, de la persoane fizice, organizaţii neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului, alte persoane juridice, instituţii publice, le analizează, adoptă măsurile corespunzătoare şi comunică răspunsul în termenul prevăzut de lege;

·        Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului;

·        Elaborează studii şi cercetări privind respectarea principiului egalităţii şi nediscriminării, pe care le prezintă Guvernului şi le dă publicităţii;

·        Editează publicaţii în materie

·        Constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 aprobată prin Legea nr. 48/2002;

·        Colaborează cu organizaţiile similare şi cu organizaţii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale în materie.

 

Obiective

 

Concentrându-se asupra implementării principiului egalităţii cetăţenilor şi asupra prevenirii şi sancţionării faptelor de discriminare, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării are în vedere atingerea unor obiective majore, structurate pe trei direcţii de acţiune, astfel:

 

1.  Prevenirea discriminării

 

·        Organizarea şi derularea unor campanii naţionale de conştientizare a populaţiei cu privire la egalitatea şanselor şi respectarea drepturilor fiecărui individ;

·        Îmbunătăţirea cadrului legislativ intern în materia nediscriminării prin elaborarea şi promovarea unor acte normative aliniate la standardele europene şi armonizarea legislaţiei în domeniu deja existente cu standardele menţionate;

·        Încheierea de protocoale de asistenţă şi colaborare cu autorităţile administraţiei publice pentru asigurarea prevenirii, sancţionării şi eliminării tuturor formelor de discriminare;

·        Crearea şi dezvoltarea unui parteneriat cu reprezentanţi ai societăţii civile româneşti în vederea prevenirii discriminării;

·        Informarea permanentă a cetăţenilor, prin intermediul publicaţiilor, al internetului, asupra activităţii Consiliului, a modificării legislaţiei din domeniul nediscriminării precum şi a practicilor europene în această materie;

·        Dezvoltarea instituţională prin înfiinţarea de oficii teritoriale pentru combaterea discriminării.

 

 

2. Sancţionarea actelor de discriminare

 

·        Analizarea petiţiilor şi sesizărilor primite şi sancţionarea contravenţională a persoanelor juridice sau fizice, a organelor administraţiei publice care au săvârşit fapte de discriminare;

 

3. Cooperarea internaţională

 

·        Crearea şi dezvoltarea de relaţii bilaterale cu organizaţii similare din spaţiul euro-atlantic;

·        Crearea şi dezvoltarea de relaţii multilaterale cu organizaţii interguvernamentale cu activitate în domeniul nediscriminării;

·        Crearea şi dezvoltarea unei colaborări cu organizaţii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, din alte state.

 

Proceduri

 

Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, în exercitarea rolului său de organ deliberativ, se pronunţă asupra petiţiilor şi sesizărilor primite, prin hotărâri privind faptele de discriminare supuse analizei, în urma verificării efectuate în teren de către personalul de specialitate al Consiliului. În funcţie de decizie, Colegiul stabileşte cuantumul amenzilor contravenţionale ce urmează a fi aplicate persoanei, fizice sau juridice, care a săvârşit fapta de discriminare.

Sancţiunea contravenţională aplicată poate fi contestată conform procedurii din dreptul comun în materia contravenţiilor[5].

În toate cazurile de discriminare, persoanele discriminate, au dreptul să pretindă despăgubiri, proporţional cu prejudiciul suferit, precum şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea de despăgubire este scutită de taxa judiciară de timbru. La cerere, instanţa poate dispune retragerea, de către autorităţile emitente, a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care, printr-o acţiune discriminatorie, cauzează un prejudiciu semnificativ sau care, deşi cauzează un prejudiciu redus, încalcă în mod repetat prevederile O.G. 137/2000. Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului au calitate procesuală activă în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane.

 

Date privind activitatea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 

În conformitate cu legislaţia în vigoare competenţa Consiliului se manifestă numai în domeniul contravenţionalului, orice faptă care intră in sfera penalului fiind investigată de organisme abilitate în acest sens. Din acest punct de vedere, luând în considerare adoptarea O.U.G. 31/2002 privind interzicerea activităţii organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor  vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, în ceea ce privesc aspectele discriminării minorităţii evreieşti, instituţia noastră nu a fost sesizată în acest sens.

În ceea ce priveşte minoritatea romilor, trebuie spus faptul , în conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor, Consiliul trebuie angajeze reprezentanţi ai acestei etnii. În acest sens au fost contactate principalele organizaţii ale romilor (Partida Romilor, Romani CRISS, Aven Amentza, Fundaţia Ioan Budai Deleanu şi Centrul Creştin al Romilor) pentru a propune persoane pregătite în domeniul drepturilor omului şi al nediscriminării.

Referitor la petiţiile legate de fapte de discriminare la care au fost supuse persoane aparţinând etniei roma, o parte au fost soluţionate, iar altă parte se află în curs de investigare, eventualele sancţiuni urmând a se aplica în cel mai scurt timp în baza hotărârilor Colegiului Director.

De altfel Consiliul a iniţiat crearea, cu participarea societăţii civile, a unie Alianţe Naţionale Împortiva Discriminării, Alianţă din care, cu siguranţă vor face parte şi organizaţii neguvernamentale ale romilor.[1] Constituţia României;

[2] Codul Penal, O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002; OUG 31/2002 privind interzicerea activităţii organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor  vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii;

[3] H.G. nr. 1194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării modificată şi completată prin H.G.1514/2002;

[4] Decizia Primului Ministru al Guvernului României nr. 139/31.07.2002; componenţa Colegiului este următoarea: Cristian Jurapreşedinte, Csaba Asztalos Ferencmembru, Anamaria Dumitreanmembru, Gheorghe Ioniţămembru, Corina Macoveanumembru, Roxana Truineamembru, Monica Vasile - membru.

[5] O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aporbată cu modificări prin Legea nr 180/2002