POLAZEĆI od toga da je Istra povijesna pokrajina čija je osnovna osobitost plurietničnost i međuetnička tolerancija,

UVJERENI da je za sveobuhvatni duhovni i materijalni prosperitet neophodno osigurati onaj status Istre koji odgovara potrebama njenih građana,

NA TEMELJU Opće deklaracije o ljudskim pravima, Europske povelje o općinskim slobodama, Europske povelje o lokalnoj samoupravi, a posebice Europske povelje o transgraničnoj suradnji, te drugih dokumenata koje imaju ishodište u navedenim,

Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana - Istrski demokratski zbor


donosi

D E K L A R A C I J U

o Euroregiji IstriI

Euroregija Istra je transgranična regija čije područje je sastavni dio Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Italije.


Članice Euroregije Istre iz Republike Hrvatske su gradovi: Buje, Buzet, Cres, Labin, Mali Lošinj, Opatija, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i općine: Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Kršan, Raša, Lanišće, Ližnjan, Lovran, Lupoglav, Sveti Lovreč Pazenatički, Marčana, Matulji, Medulin, Motovun, Mošćenička Draga, Nedešćina, Novigrad, Pićan, Oprtalj, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tinjan, Umag, Višnjan, Vižinada, Vodnjan, Vrsar i Žminj.

Članice Euroregije Istre iz Republike Slovenije su općine: Kopar, Izola i Piran.

Članica Euroregije Istre iz Republike Italije je općina Muggia.

Sjedište Euroregije Istre je Poreč.

II

Euroregija Istra osniva se radi koordiniranog i sveobuhvatnog društvenog, gospodarskog, kulturnog i prostornog razvoja Istre.

III

Svi građani na području Euroregije Istre uživaju jednaka prava temeljena na principima poštivanja ljudskih prava, slobode pojedinca i grupe, ravnopravnosti i jednakosti.

Autohtone etničke i kulturne osobitosti posebno su zaštićene.

IV

Euroregija Istra ima tijela koja koordiniraju rad članica.

Tijela Euroregije Istre su:

Savjet Euroregije Istre

Stalni Komitet Euroregije Istre

Stalne Komisije Euroregije Istre.

Savjet čine predstavnici članica.

Stalni Komitet bira Savjet.

Stalne Komisije su:

Komisija za kulturu, obrazovanje i sport

Komisija za zaštitu okoliša

Komisija za prostorno planiranje, urbanizam i graditeljstvo

Komisija za etnolingvističke grupe

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i ribarstvo

Komisija za turizam i zabavu

Komisija za pomorstvo, promet i veze

Komisija za zdravstvo

Komisija za industriju i energetiku

Komisija za bankarstvo i trgovinu.

V

Područje Euroregije Istre je demilitarizirana zona.

VI

Euroregija Istra se konstituira na temelju odluka članica.

DEKLARACIJA O EUROREGIJI ISTRI JE SASTAVNI DIO POLITIČKOG PROGRAMA IDS-a I ONA OBVEZUJE SVE ČLANOVE IDS-a U SVIM INSTITUCIJAMA POLITIČKOG SUSTAVA I U JAVNOM ŽIVOTU.

 

POLAZEĆI od povijesne regionalne tradicije hrvatske države,
IMAJUĆI na umu suvremene dosege uređenja lokalne samouprave,
SMATRAJUĆI da je pravo građana da sudjeluju u upravljanju općinama gradovima i regijama, te da je jaka lokalna samouprava osnova za demokraciju i preduvjet materijalnog i kulturnog razvoja Hrvatske,

Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana -
Istrski demokratski zbor


donosi

D E K L A R A C I J U

o regionalnom ustrojstvu Republike HrvatskeIDS smatra da su različitosti i osebujnosti Republike Hrvatske, koje se manifestiraju i potvrđuju kroz regije, bogatstvo Hrvatske.

IDS smatra Republiku Hrvatsku državom u kojoj je moguće i neophodno, polazeći od regionalnih prepoznatljivosti pojedinih hrvatskih regija, primijeniti temeljne europske dokumente kojima se reguliraju prava lokalnih i regionalnih zajednica.

IDS smatra da se garancija jedinstvenosti države ostvaruje kroz: obranu države, vanjsku politiku, dio unutrašnjih poslova, monetarni sustav, nezavisno sudstvo i jedinstveni temelji državne organizacije. Sve ostalo treba ulaziti u ovlasti regionalnih i lokalnih zajednica.

IDS smatra da je za razvoj Republike Hrvatske prijeko potrebno:

1
. Izgradnja regionalnog sustava koji će obogaćivati demokraciju, suprotno izgradnji županijskog sustava koji je ograničio demokraciju.

2. Prepustiti značajan dio ovlasti i vlasništva države regijama i time omogućiti vlastititim građanima sudjelovanje u procesu demokratskog odlučivanja.

3. Ostvariti pravo regija na izgradnju sustava odgovarajućih propisa, što će omogućiti brži i kvalitetniji razvoj Republike Hrvatske u cjelini.

4. Promijeniti sustav javnog financiranja tako da se odrede izvorni prihodi države, regije i lokalnih zajednica, kojima će se odrediti dio koji pripada državi za njezino funkcioniranje, solidarni dio za nerazvijene i ratom pogođene dijelove, a najveći dio za lokalne potrebe građana, udruga, općina, gradova i regija. Promjena sustava javnog financiranja omogućiti će policentričan razvoj i efikasnost svih državnih, regionalnih, lokalnih i javnih djelatnosti.

Konkretizirajući viđenje unutarnjeg ustrojstva IDS se zalaže za Republiku Hrvatsku kao državu koju će sačinjavati 6-8 regija s odgovarajućim statutima te gradovi s posebnim statutom, kojima će okvirom Ustava biti određen stupanj samostalnosti u skladu s europskim dosezima koji reguliraju prava jedinica lokalne samouprave i prava na međusobno povezivanje i suradnju.

IDS smatra da samo regionalno ustrojena Republika Hrvatska može osigurati puni razvoj demokracije i biti jamac za civilizacijsku, gospodarsku i kulturnu integraciju u europsku zajednicu.

DEKLARACIJA O REGIONALNOM USTROJSTVU HRVATSKE JE SASTAVNI DIO POLITIČKOG PROGRAMA IDS-a I ONA OBVEZUJE SVE ČLANOVE IDS-a U SVIM INSTITUCIJAMA POLITIČKOG SUSTAVA I U JAVNOM ŽIVOTU.

 

POLAZEĆI od načela da su ljudska prava i slobode temelj civilizirane zajednice,

USTANOVLJUJUĆI da se Republika Hrvatska nalazi u društvenoj, gospodarskoj i političkoj krizi, koja bi Hrvatsku mogla odvesti u totalitarnu diktaturu,

IZRAŽAVAJUĆI volju da se Republika Hrvatska sagradi na načelima sukladnim modernom europskom ustrojstvu,

Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana -
Istrski demokratski zbor


donosi

D E K L A R A C I J U

o demokratizaciji Republike Hrvatske

 

IDS se zalaže za Republiku Hrvatsku kao zajednicu građana u kojoj se poštuju sva ljudska prava i slobode i kojoj su svi građani ravnopravni bez obzira na rasnu, nacionalnu, vjersku, spolnu, društvenu ili bilo koju drugu pripadnost.

Svim građanima moraju biti osigurani: pravo na život, na imovinu, na odgoj i obrazovanje, na socijalnu zaštitu, na zdravstvenu zaštitu, na rad, na slobodu kretanja, kao i ostala prava koja su normirana međunarodnim propisima.

Posebno se osigurava zaštita prava manjina i svih ugroženih skupina.

Svi građani moraju uživati temeljne slobode: slobodu govora i tiska; slobodu mišljenja, savjesti i uvjerenja; slobodu vjeroispovjesti; slobodu okupljanja; slobodu udruživanja te slobodu neudruživanja.

IDS se zalaže za demokraciju u kojoj će Sabor Republike Hrvatske, kao predstavničko i zakonodavno tijelo, biti središnje mjesto odlučivanja u stvarima od općeg interesa za cijelu zajednicu.

IDS se zalaže da jedino volja građana Republike Hrvatske izražena na referendumu može biti iznad odluka koje donaša Sabor RH.

IDS se zalaže da Vlada RH bude u svojoj nadležnosti autonomna, a odgovorna samo Saboru RH.

IDS se zalaže za sudsku vlast koja će biti neovisna od svakog političkog utjecaja i koja će djelovati u skladu s Ustavom i zakonima.

IDS se zalaže za brzu privatizaciju društvenog (državnog) vlasništva na način da svaki građanin, shodno svom doprinosu, sudjeluju u raspodjeli nacionalnog bogatstva, a da u ostalom dijelu procesa pretvorbe vrijede tržišna načela.

IDS se zalaže za pravilnu naknadu i povrat imovine onima kojima je imovina u bivšem sustavu oduzeta, ali i poštivanje načela da se stare nepravde ne mogu ispravljati novim.

IDS se zalaže za dosljedno poštivanje tradicija antifašizma i za uklanjanje svih veza i simbola koje Republiku Hrvatsku dovode u vezu sa NDH.

IDS se zalaže za takvo unutrašnje ustrojstvo Republike Hrvatske u kojoj će zakonodavna vlast biti podijeljena između države i regija jer će takvo načelo ustrojavanja države biti dodatno jamstvouvanja demokracije.

DEKLARACIJA O DEMOKRATIZACIJI HRVATSKE JE SASTAVNI DIO POLITIČKOG PROGRAMA IDS-a I ONA OBVEZUJE SVE ČLANOVE IDS-a U SVIM INSTITUCIJAMA POLITIČKOG SUSTAVA I U JAVNOM ŽIVOTU.

 

Istarska je županijalanjena u Skupštinu europskih regija (ARE) 7. listopada 1994. godine na sastanku Političkog komiteta SER-a u Fortezzi di Bassano (Firenze), Italija. Ta je odluka ratificirana 1. prosinca 1994. na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine europskih regija u Strasbourgu (Francuska).
Istarska županija ima dva stalna člana koji sudjeluju u radu Generalne skupštine: Ivan Jakovčić i Furio Radin.
SER ima 6 radnih Komisija, a Istarska županija sudjeluje u radu dvije Komisije:

Komisija II (suradnja Istok - Zapad): član Komisije je Nenad Klapčić
Komisija VI (kultura, obrazovanje, mladež i sport): član je Loredana Bogliun-Debeljuh
Ivan Jakovčić je na Generalnoj Skupštini SER-a (Montpellier - Francuska), 5. prosinca 1997. izabran za predsjednika Komisije II.

Svi predsjednici 6 Komisija su ujedno i podpredsjednici SER-a.

Istarska je županija uključena i u dva programa SER-a

·  EURODYSSEE - program za mlade od 18 do 30 godina koji obuhvaća jezično i profesionalno usavršavanje u jednoj europskoj regiji

·  CENTURIO - program obuke za dužnosnike i političke predstavnike regija istočne i centralne Europe kojima se omogućuje stažiranje u regijama zapadne Europe.