Na temelju Zakona o političkim strankama(“Narodne novine” br. 76/93 , 11/96, 164/98 i 36/01) i članka 29. Statuta IDS-a, Sabor IDS na svom zasjedanju održanom 31.10.1997. god. donosi

STATUT

ISTARSKOG DEMOKRATSKOG SABORA

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.


Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana - Istrski demokratski zbor (u daljnjem tekstu IDS ) je politička stranka koja djeluje radi ostvarivanja političkih načela i ciljeva sadržanih u Programskoj deklaraciji IDS-a, kao i ostalim dokumentima programskog karaktera.
IDS obuhvaća svoje cjelokupno članstvo, svoje organizacijske oblike i tijela IDS-a, a svoje ukupno djelovanje ostvaruje u skladu s demokratskim ustrojstvom društva i zakonskim propisima.

Članak 2.


Naziv stranke: Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana - Istrski demokratski zbor.
Skraćeni je naziv stranke IDS - DDI - IDZ.
Naziv i kratica naziva stranke na engleskom jeziku je: Istrian Democratic Assembly – IDA.
IDS je
pravna osoba.
U pravnom prometu IDS pored punog imena može koristiti ime: Istarski demokratski sabor- Dieta democratica istriana, odnosno skraćenicu: IDS-DDI.
Sjedište IDS-a je u Puli, ulica Splitska br. 3.

Članak 3.


IDS djeluje u Republici Hrvatskoj, prvenstveno na području Istre i Kvarnera, te u inozemstvu, ako to nije suprotno pravnome poretku dotične države, a u skladu s pravilnikom kojeg donosi Savjet IDS-a.

Članak 4.


IDS ima znak koji se sastoji od bijele kružnice na zelenoj podlozi; u kružnicu su pravilno raspoređene u kuteve zamišljenog ucrtanog jednakostraničnog trokuta i bijelom bojom profilno ucrtani likovi triju koza, okrenute ka lijevoj strani znaka. Na obodu kružnice ispisan je puni trojezični naziv IDS-a.
IDS ima pečat okruglog oblika promjera 3 cm, koji je istovjetan znaku IDS-a.

Članak 5.


Rad IDS-a je javan, a javnost rada ostvaruje javnim djelovanjem, kao i redovnim obavještavanjem članstva i javnosti o svim bitnim pitanjima vezanim za rad IDS-a.
IDS organizira izdavačku djelatnost, a služit će se i ostalim sredstvima javnog priopćavanja, sve radi afirmiranja političkih stavova IDS-a.
Tijela IDS-a mogu odlučivati bez prisutnosti javnosti o unutarstranačkim pitanjima.

Članak 6.


IDS ostvaruje suradnju sa srodnim strankama u zemlji i inozemstvu.
IDS se može učlaniti u međunarodne udruge srodnih stranaka.

II - ČLANSTVO

Članak 7.


Članom IDS-a može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban, državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Programsku deklaraciju i Statut IDS-a.
Član IDS-a ne može biti članom druge političke stranke, osim onih koje svojom odlukom dopusti Savjet IDS-a.
Zahtjev za učlanjenje zatražuje se vlastoručnim potpisivanjem pristupnice, koja se može podnijeti članu predsjedništva podružnice IDS-a, prema mjestu prebivališta.
Odluku o učlanjenju donosi predsjedništvo podružnice IDS-a, u roku ne dužem od 30 dana od dana potpisivanja pristupnice.
Članom se postaje danom donošenja odluke iz prethodnog stavka.
Zahtjevi za učlanjenje podneseni u vrijeme održavanja unutarstranačkih izbora, odnosno nakon donošenja odluke o sazivu unutarstranačkih izbora razmatraju se nakon što unutarstranački izbori budu provedeni. U navedenom roku predsjedništvo podružnice ne može donijeti odluku o učlanjenju.
Registar članova se smatra tajnom. Predsjedništvo IDS-a će posebnim pravilnikom utvrditi način vođenja i pravo uvida u registar.

Članak 8.


Član IDS-a ima slijedeća prava i obveze:
- da u pripadajućem organizacijskom obliku sudjeluje i odlučuje u političkom oblikovanju IDS-a,
- da se pridržava Statuta i Programske deklaracije IDS-a,
- da u institucijama političkog sustava dosljedno zastupa programska i politička opredjeljenja IDS-a,
- da bude redovito obaviješten o radu IDS-a,
- da bira i bude biran u sva tijela IDS-a,
- da bude kandidat IDS-a na listama za općinske, gradske, županijske, i državne izbore,
- da redovito plaćaju članarinu i ostale oblike materijalne potpore.

Članak 9.Članstvo u IDS-u prestaje:
a) istupanjem,
b) brisanjem iz registra IDS-a,
c) isključenjem.

Članak 10.


Istupanjem iz članstva prestaje članstvo u IDS-u voljom dotadašnjeg člana.
Za istupanje iz članstva daje se pisana izjava koja ne mora biti obrazložena.

Članak 11.


Brisanjem iz registra članstva prestaje članstvo u IDS-u nastupom jedne od slijedećih objektivnih okolnosti:
- ako je u prijavi za primanje u članstvo IDS-a podnositelj prijave dao neistinite podatke,
- ako član pristupi drugoj političkoj stranci, osim onih iz članaka 7. stavka 2. ovog Statuta,
- ako se na izborima kandidira bez suglasnosti nadležnog tijela IDS-a
- gubitkom poslovne sposobnosti,
- smrću člana IDS-a.
Nalog za brisanje iz registra članstva IDS-a daje predsjedništvo podružnice, odnosno Glavni tajnik IDS-a.
Protiv brisanja iz registra članstva zbog razloga iz stavka 1. alineje 1. do 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se brisani član može ponovo učlaniti u IDS nakon što se otklone razlozi zbog kojih je brisan iz registra.

Članak 12.


Član IDS-a biti će isključen ako grubo krši Statut, Programsku deklaraciju ili druge akte IDS
a, odluke tijela IDS-a, odluke tijela organizacijskih oblika IDS-a, ili svojim ponašanjem teško narušava ugled IDS-a.
O isključenju odlučuje predsjedništvo podružnice IDS-a ili Predsjedništvo IDS-a protiv čije je odluke dopuštena žalba Garantnom odboru IDS-a (Predsjedništvo IDS-a).
Odluka Garantnog odbora IDS-a je konačna

Članak 13.


IDS ima i počasne članove.
Počasnim članom IDS-a može postati osoba izuzetno zaslužna za promicanje djelovanja i ideja stranke.
Odluku o stjecanju počasnog članstva donosi Sabor IDS-a na prijedlog Savjeta IDS-a.
Zaslužnim članovima IDS-a dodjeluju se priznanja, u skladu s pravilnikom kojeg donosi Savjet IDS-a

III - USTROJSTVO IDS-a

Organizacijski oblici IDS-a

Članak 14.


Podružnica IDS-a ( u daljnjem tekstu podružnica) je temeljni organizacijski oblik IDS-a.
Općinska podružnica je temeljni oblik povezivanja i organiziranja IDS-a na području općine.
Gradska podružnica je temeljni oblik povezivanja i organiziranja IDS-a na području grada.
Odluku o osnivanju podružnica donosi Savjet IDS-a.
Iznimno gradske podružnice mogu biti oblik povezivanja i organiziranja IDS-a
na području više jedinica lokalne samouprave, o čemu odluku donosi Savjet IDS-a.

Članak 15.


Podružnica ima slijedeća tijela: skupštinu, predsjedništvo i predsjednika.

Članak 16.


Skupština podružnice je najviše tijelo podružnice.
Skupštinu podružnice čine svi članovi podružnice ili, ukoliko su unutar podružnice ustrojeni ogranci IDS-a, skupštinu čine fiducijari.
Fiducijari skupštine podružnice biraju se na način i u broju shodno odluci o sazivu skupštine podružnice.
Skupštinu podružnice saziva predsjedništvo podružnice.
Skupština podružnice održava se najmanje jednom godišnje, a obavezno nakon održanih lokalnih izbora radi analize izbornih rezultata i izjašnjavanja o povjerenju predsjedništvu podružnice.
Skupština podružnice se mora sazvati na pismeno obrazloženi i potpisom ovjereni zahtjev najmanje trećina članova podružnice ili, ako su unutar podružnice ustrojeni ogranci, na zahtjev najmanje trećine skupština ogranka.
Rok za sazivanje skupštine podružnice iz prethodnog stavka je trideset dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 17.


Skupština podružnice ima slijedeće ovlasti:
- utvrđuje politiku i razvoj podružnice u skladu s programom IDS-a,
- razmatra i ocjenjuje rad podružnice između dva saziva,
- bira i razrješava predsjednika i predsjedništvo podružnice,
- bira i razrješava fiducijare za Sabor IDS-a te njihove zamjenike,
- razmatra i ostala pitanja vezana uz rad podružnice.
Skupština podružnice može svojom odlukom preuzeti ovlasti svih tijela podružnice.

Članak 18.


Predsjedništvo podružnice je izvršno tijelo podružnice.
Predsjedništvo podružnice čine:
- predsjednik podružnice,
- potpredsjednik podružnice,
- tajnik podružnice,
- 2 do 10 članova.
Načelnik odnosno gradonačelnik i predsjednik općinskog odnosno gradskog vijeća, ukoliko su članovi IDS-a, po položaju su članovi predsjedništva podružnice.
Predsjednik, potpredsjednik i tajnik podružnice ne mogu istovremeno biti načelnik ili gradonačelnik.

Članak 19.


Predsjedništvo podružnice ima ove ovlasti:
- rukovodi podružnicom,
- izvršava odluke skupštine podružnice,
- sprovodi politiku IDS-a na području podružnice,
- raspravlja o političkim pitanjima,
- bira i razrješava, iz svog sastava, potpredsjednika i tajnika podružnice,
- utvrđuje kandidate IDS-a za općinske odnosno gradske izbore,
- predlaže kandidate za predsjednika i članove predsjedništva podružnice,
- odlučuje o osnivanju radnih tijela podružnice,
- obavještava javnost o radu podružnice,
- odlučuje i o drugim pitanjima iz rada podružnice.

Članak 20.


Predsjednik podružnice ima ove ovlasti:
- predstavlja podružnicu,
- saziva i predsjedava sjednicama predsjedništva podružnice,
- usklađuje i potiče rad tijela podružnice,
- vrši i druge poslove za koje ga ovlasti predsjedništvo podružnice.
Predsjednika podružnice u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik podružnice, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti i potpredsjednika podružnice, zamjenjuje ga tajnik podružnice.
Predsjedništvo podružnice se mora sazvati na pismeno obrazloženi i potpisom ovjereni zahtjev najmanje trećina članova predsjedništva podružnice ili, ako su unutar podružnice ustrojeni ogranci, na zahtjev najmanje trećine predsjedništava ogranka.
Rok za sazivanje predsjedništva podružnice iz prethodnog stavka je petnaest dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 21.


Unutar pojedine podružnice mogu se ustrojiti ogranci IDS-a.
Ogranak IDS-a osniva se za područje jednoga ili više naselja ili za dio grada
.
Podrobnije odredbe o djelovanju ogranaka IDS-a unutar podružnice određuju se posebnim pravilnikom koje donosi predsjedništvo podružnice, a potvrđuje Predsjedništvo IDS-a.

Članak 22.


Zajednica podružnica IDS-a ( u daljnjem tekstu ZP ) je oblik povezivanja i organiziranja IDS-a na području koji predstavlja društvenu cjelinu.

Članak 23.


ZP ima slijedeća tijela: skupštinu, predsjedništvo i predsjednika.

Članak 24.

Skupštinu ZP čine:
- predsjednici, potpredsjednici i tajnici podružnica.
- fiducijari Sabora IDS-a.
Skupštinu ZP saziva predsjedništvo ZP.
Skupština ZP održava se najmanje jednom godišnje, a obavezno nakon održanih lokalnih izbora radi analize izbornih rezultata i izjašnjavanja o povjerenju predsjedništvu ZP-a.
Skupština ZP se mora sazvati na pismeno obrazloženi i potpisom ovjereni zahtjev najmanje trećina članova skupštine ZP ili najmanje trećine predsjedništava podružnice.
Rok za sazivanje skupštine ZP iz prethodnog stavka je trideset dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 25.


Skupština ZP ima slijedeće ovlasti:
- utvrđuje politiku i razvoj ZP u skladu s programom IDS-a,
- razmatra i ocjenjuje rad ZP između dva saziva,
- bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika, tajnika i dio članova predsjedništva ZP,
- bira i razrješava člana Predsjedništva IDS-a kojeg potvrđuje Sabor IDS-a,
- bira i razrješava člana Garantnog odbora IDS-a,
- razmatra i ostala pitanja vezana uz rad ZP.
Skupština ZP može svojom odlukom preuzeti ovlasti svih tijela ZP.

Članak 26.


Predsjedništvo ZP čine:
- predsjednik ZP,
- potpredsjednik ZP,
- tajnik ZP,
- predsjednici svih podružnica,
- član Predsjedništva IDS-a s područja ZP,
- te najviše pet članova izabranih na skupštini ZP.
Broj članova predsjedništva ZP ne može biti manji od devet niti veći od trinaest.
Predsjednik, potpredsjednik i tajnik ZP ne mogu biti istovremeno članovi predsjedništva podružnice.

Članak 27.


Predsjedništvo ZP ima ove ovlasti:
- rukovodi ZP,
- izvršava odluke skupštine ZP,
- provodi politiku IDS-a na području ZP,
- raspravlja o političkim pitanjima,
- donosi odluke i stavove o pitanjima od interesa za područje ZP,
- predlaže kandidate za županijske i parlamentarne izbore
- odlučuje o osnivanju radnih tijela ZP,
- obavještava javnost o radu ZP,
- odlučuje o drugim pitanjima iz rada ZP.

Članak 28.


Predsjednik ZP ima ove ovlasti:
- predstavlja ZP,
- saziva i predsjedava sjednicama predsjedništva ZP,
- usklađuje i potiče rad tijela ZP,
- vrši i druge poslove za koje ga ovlasti predsjedništvo ZP, kao i predsjedništvo podružnice koje djeluje na području ZP.
Predsjednika ZP u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik ZP, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti i potpredsjednika ZP, zamjenjuje ga tajnik ZP.
Predsjedništvo ZP se mora sazvati na pismeno obrazloženi i potpisom ovjereni zahtjev najmanje trećina članova predsjedništva ZP ili na zahtjev najmanje trećine predsjedništava podružnica.
Rok za sazivanje predsjedništva ZP iz prethodnog stavka je petnaest dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 29.


Članovi i simpatizeri IDS-a, u zemlji i inozemstvu, mogu djelovati u klubovima IDS-a.
Odluku o osnivanju i načinu djelovanja klubova donosi Savjet IDS-a.

Članak 30.

Klub mladih IDS-a (u daljnjem tekstu Klub mladih) je interesni organizacijski oblik IDS-a u koji se uključuju članovi IDS-a do 30 godina starosti.
Član IDS-a koji je upisan u središnju evidenciju članstva IDS-a postaje član Kluba mladih a upisom u knjigu članstva Kluba mladih, ako ispunjava pretpostavku iz stavka 1. ovoga članka.
Klub mladih ima Pravila o radu Kluba mladih i Program rada Kluba mladih koji moraju biti u skladu s Programskom deklaracijom IDS-a i Statutom IDS-a.
Klub mladih ima slijedeća tijela: skupštinu, predsjedništvo i predsjednika.
Pravila o radu Kluba mladih i Program rada Kluba mladih donosi Skupština Kluba mladih.
Klub mladih može osnivati ogranke po teritorijalnom i funkcionalnom načelu.
Klubu mladih osigurava se pravo predlaganja kandidata iz svojih redova za unutarstranačke te općinske, gradske, županijske i parlamentarne izbore.

Članak 31.

Članovi IDS-a mogu se uključivati i u druge interesne organizacijske oblike IDS-a (žene, studenti, zeleni, umirovljenici i sl.).
Djelovanje interesnih organizacijskih oblika IDS-a mora biti u skladu s Programskom deklaracijom IDS-a i Statutom IDS-a.
Predsjedništvo IDS-a može posebnim aktom detaljnije odrediti prava i obveze interesnog organizacijskog oblika IDS-a

Sabor IDS-a

Članak 32.


Sabor IDS-a ( u daljnjem tekstu Sabor) je najviše tijelo IDS-a.
Sabor čine:
- članovi Savjeta IDS-a,
- članovi Garantnog odbora,
- fiducijari izabrani na skupštinama podružnica čiji se broj određuje odlukom Savjeta IDS-a.

Članak 33.


Sabor se redovno održava najmanje jednom u dvije godine, a saziva ga Predsjedništvo IDS-a. Odluka o sazivu sadrži prijedlog dnevnog reda, a objavljuje se najkasnije mjesec dana prije saziva.
Nakon parlamentarnih izbora Sabor se obavezno saziva radi analize izbornih rezultata i izjašnjavanja o povjerenju Predsjedništvu IDS-a.
Sabor se može sazvati i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka radi donošenja odluka iz ovlasti Sabora.
Sabor se mora sazvati prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka na zahtjev Savjeta IDS-a ili 1/2 predsjedništava podružnica.
Inicijativa za saziv Sabora prema odredbi iz prethodnog stavka mora biti pismeno obrazložena i ovjerena potpisima inicijatora.
Rok objave odluke o sazivu Sabora iz stavka 3. i 4. ovog članka može biti kraći od mjesec dana, ali ne može biti kraći od osam dana.

Članak 34.


Sabor ima ove ovlasti:
- donosi Programsku deklaraciju IDS-a, kao i druge dokumente programskog
karaktera,
- donosi Statut IDS-a, te izmjene i dopune Statuta IDS-a,
- utvrđuje temeljna načela politike IDS-a,
- razmatra i ocjenjuje rad IDS-a između dva saziva,
- bira i razrješava Predsjednika IDS-a,
- bira i razrješava 5 potpredsjednika IDS-a,
- potvrđuje izbor članova Predsjedništva IDS-a,
- potvrđuje izbor članova Garantnog odbora IDS-a,
- odlučuje o dodjeli počasnog članstva,
- razmatra i ostala pitanja vezana uz rad IDS-a.
Sabor može svojom odlukom preuzeti ovlasti svih tijela IDS-a.

Savjet IDS-a

Članak 35.


Savjet IDS-a (u daljnjem tekstu Savjet) je najviše tijelo IDS-a između dva saziva Sabora.
Savjet čine:
- članovi Predsjedništva IDS-a,
- predsjednici podružnica,
- predsjednici ZP.
Savjet zasjeda najmanje jedanput u tri mjeseca, a sjednice saziva i predsjedava im Predsjednik Savjeta IDS-a, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika Savjeta IDS-a.
Savjet se mora sazvati na pismeno obrazloženi i potpisom ovjereni zahtjev Predsjedništva IDS-a ili jedne polovine predsjedništava ZP ili trećine članova Savjeta.
Rok za sazivanje Savjeta iz prethodnog stavka je petnaest dana od dana primitka zahtjeva.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva Predsjednik IDS-a.

Članak 36.


Savjet ima ove ovlasti:
- utvrđuje političke stavove IDS-a,
- donosi opće akte i odluke ,
- bira i razrješuje, iz redova svojih članova koji nisu članovi Predsjedništva IDS-a, Predsjednika Savjeta IDS-a i dva potpredsjednika Savjeta IDS-a.
- utvrđuje kandidate za parlamentarne izbore,
- odlučuje o stupanju u koaliciju na županijskoj i državnoj razini,
- odlučuje o stupanju IDS-a u članstvo međunarodnih organizacija,
- imenuje i razrješava Glavnog tajnika IDS-a i Zamjenika glavnog tajnika IDS-a,
- usvaja financijski plan i zaključni račun,
- odlučuje o glasilu stranke,
- odlučuje o priznanjima,
- odlučuje o drugim bitnim pitanjima o radu IDS-a.

Predsjedništvo IDS-a i Predsjednik IDS-a

Članak 37.


Predsjedništvo IDS-a (u daljnjem tekstu Predsjedništvo) je izvršno-političko tijelo IDS-a.
Predsjedništvo IDS-a čine:
- Predsjednik IDS-a,
- 5 potpredsjednika IDS-a,
- Glavni tajnik IDS-a,
- članovi Predsjeništva izabrani na skupštinama ZP, a potvrđeni na Saboru,
- župan, ako je član IDS-a,
- predsjednik županijske skupštine, ako je član IDS-a.

Članak 38.


Predsjedništvo ima ove ovlasti:
- rukovodi IDS-om,
- izvršava odluke Sabora i Savjeta,
- daje političke ocjene i političke stavove
- predlaže kandidate za parlamentarne izbore,
- utvrđuje kandidate za županijske izbore,
- potvrđuje kandidate za općinske i gradske izbore,
- imenuje i razrješava tajnike IDS-a,
- odlučuje o osnivanju stručnih odbora,
- imenuje i razrješava savjetnike za pojedina područja,
- obavještava javnost o radu IDS-a,
- odlučuje o svim drugim pitanjima iz rada IDS-a, osim onim koji su ovim Statutom ili općim aktom Savjeta u nadležnosti drugih tijela IDS-a.
Predsjedništvo se mora sazvati na pismeno obrazloženi i potpisom ovjereni zahtjev najmanje tri potpredsjednika ili jedne trećine svih članova Predsjedništva.
Rok za sazivanje Predsjedništva iz prethodnog stavka je petnaest dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 39.


Predsjednik IDS-a (u daljnjem tekstu Predsjednik) ima ove ovlasti:
- predstavlja i zastupa IDS,
- rukovodi IDS-om između sjednica Predsjedništva,
- saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva,
- usklađuje i potiče rad tijela IDS-a,
- vrši i druge poslove za koje ga ovlaste Savjet ili Predsjedništvo.
Predsjednik može donositi odluke u hitnim slučajevima bez saziva Predsjedništva, uz obvezu da na prvoj slijedećoj sjednici Predsjedništva zatraži potvrdu svoje odluke. Ukoliko Predsjedništvo ne potvrdi odluku Predsjednika, ona ne proizvodi pravni učinak.
Predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje jedan od potpredsjednika IDS-a.
Po posebnoj odluci Predsjedništva, IDS mogu predstavljati i zastupati i drugi članovi Predsjedništva, Savjeta kao i drugi članovi IDS-a.

Tajništvo IDS-a

Članak 40.


Tajništvo IDS-a je izvršno tijelo IDS-a.
Tajništvo IDS-a čine:
- Glavni tajnik IDS-a,
- Zamjenik glavnog tajnika IDS-a,
- 4 do 8 tajnika IDS-a.

Članak 41.


Tajništvo IDS-a ima ove ovlasti:
- provodi politiku IDS-a te osigurava provođenje odluka njegovih tijela,
- podnosi prijedloge odluka tijelima IDS-a o svim pitanjima,
- upravlja imovinom IDS-a,
- donosi propise iz područja radnih obveza u IDS-u,
- donosi odluku o članarini,
- obavlja i druge poslove za koje ga ovlaste Savjet ili Predsjedništvo.

Članak 42.


Glavni tajnik IDS-a ima ove ovlasti:
- sudjeluje u pripremi i radu tijela IDS-a,
- osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za rad tijela IDS-a,
- saziva i predsjedava sjednicama Tajništva IDS-a,
- predlaže imenovanje i razrješenje članova Tajništva IDS-a,
- koordinira rad između stručnih odbora i savjetnika,
- vrši i druge poslove za koje ga ovlaste Savjet i Predsjedništvo.
Glavnog tajnika IDS-a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje Zamjenik glavnog tajnika IDS-a.


Garantni odbor IDS-a

Članak 43.


Garantni odbor IDS-a ( u daljnjem tekstu Garantni odbor ) je nadzorno tijelo IDS-a.
Garantni odbor se sastoji od članova izabranih na skupštinama ZP, s tim da svaka ZP bira u Garantni odbor po jednog člana.
Garantni odbor između svojih članova bira i razrješava Predsjednika i Potpredsjednika Garantnog odbora.
Predsjednik Garantnog odbora saziva i predsjedava sjednicama Garantnog odbora.
Predsjednika garantnog odbora u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje Potpredsjednik Garantnog odbora.
Garantni odbor se mora sazvati na pismeno obrazloženi i potpisom ovjereni zahtjev najmanje trećine svih članova Predsjedništva.
Rok za sazivanje Garantnog odbora iz prethodnog stavka je petnaest dana od dana primitka zahtjeva.
Konstituirajuću sjednicu Garantnog odbora saziva Predsjednik IDS-a.

Članak 44.


Garantni odbor ima ove ovlasti:
- nadzire materijalno - financijsko poslovanje IDS-a te podnosi izvješće Savjetu za
svaku kalendarsku godinu,
- donosi konačnu odluku na sve žalbe podnesene povodom odluka svih tijela IDS-a,
osim odluka Sabora IDS-a,
- odlučuje o statutarnosti svih odluka i postupaka tijela IDS-a,
- donosi stranački kodeks ponašanja članova IDS-a u skladu s ovim Statutom i nadzire njegovu provedbu,
- razmatra pojedinačne pritužbe članova IDS-a koje se odnose na povredu članskih prava zajamčenih Statutom IDS-a od strane druge člana IDS-a ili pojedinog tijela IDS-a;
- upozorava na pojave netrpeljivosti i omalovažavanja drugih članova ili tijela IDS-a, te kleveta i uvreda između članova IDS-a, i Predsjedništvu IDS-a predlaže mjere za njihovo sprječavanje i otklanjanje;
- vrši i druge poslove koji mu budu stavljeni u ovlasti općim aktima ili odlukama Savjeta.
Ovlasti, način postupanja, pretpostavke za izricanje disciplinskih mjera, disciplinske mjere te poslovnički red na sjednicama detaljnije se uređuju posebnim pravilnikom koji donosi Savjet.

Odnosi između tijela IDS-a

Članak 45.


Sva tijela IDS-a na svim razinama obavljaju samostalno poslove u svojemu djelokrugu i nadležnosti.
Sva tijela IDS-a obvezne su provoditi odluke nadređenih tijela u okvirima djelokruga tih tijela.
Predsjednik može sazvati sjednicu predsjedništva ogranka, sjednicu predsjedništva podružnice, predsjedništva ZP te Tajništva IDS-a.
Predsjedništvo može sazvati skupštinu ogranka, skupštinu podružnice i skupštinu ZP.

Članak 46.


Pojedina tijela organizacijskih oblika IDS-a Predsjedništvo može raspustiti, ako
oni ne ostvaruju ciljeve, odluke i politiku utvrđenu Programskom deklaracijom IDS-a, Statutom IDS-a i drugim aktima nadređenih tijela.
Protiv odluke o raspuštanju prema odredbi iz prethodnog stavka dopušten je prigovor koji se podnosi Garantnom odboru u roku od tri dana od dana
priopćenja odluke o raspuštanju, o kojem je Garantni odbor dužan odlučiti najkasnije u roku od osam dana od dana raspuštanja.
U odluci o raspuštanju Predsjedništvo imenuje radnu grupu koja mora organizirati skupštinu radi izbora novih članova tijela što ga se raspustilo.
U vremenu do konstituiranja novih tijela radna skupina iz prethodnog stavka ovog članka ima ovlasti tijela koje je raspušteno.

IV - NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Članak 47.


Izbor Predsjednika, potpredsjednika IDS-a, članova Predsjedništva, Predsjednika Garantnog odbora, Potpredsjednika Garantnog odbora, članova Garantnog odbora, Predsjednika Savjeta IDS-a, potpredsjednika Savjeta IDS-a, Glavnog tajnika IDS-a i Zamjenika glavnog tajnika IDS-a, predsjednika, potpredsjednika i tajnika ZP provodi se tajnim glasovanjem.
Članovi Predsjedništva i Garantnog odbora ne mogu obnašati nijednu drugu dužnost osim one koji su dozvoljene ovim Statutom.

Članak 48.


Kandidate za Predsjednika i Potpredsjednika IDS-a mogu predložiti:
- predsjedništvo ZP,
- fiducijari Sabora.
Predsjedništvo ZP može predložiti jednog kandidate za Predsjednika.
Predsjedništvo ZP može predložiti jednog kandidata za potpredsjednika IDS-a, ali samo s područja svoje ZP.
Fiducijari Sabora, u broju ne manjem od 25 (slovima dvadeset i pet), mogu predložiti kandidata za Predsjednika i potpredsjednika IDS-a na samom zasjedanju Sabora, a kandidaturu moraju ovjeriti vlastoručnim potpisom.
Kandidata za člana Predsjedništva, člana Garantnog odbora, predsjednika ZP, potpredsjednika ZP te tajnika ZP mogu predložiti:
- predsjedništvo podružnice,
- fiducijari skupštine ZP.
Predsjedništvo Podružnice može predložiti po jednog kandidata za člana Predsjedništva, Garantnog odbora, predsjednika ZP, potpredsjednika ZP i tajnika ZP, ali samo sa područja svoje podružnice.
Fiducijari skupštine ZP, u broju ne manjem od 5 ( slovima pet ), mogu predložiti kandidata za člana Predsjedništva, člana Garantnog odbora, predsjednika ZP, potpredsjednika ZP i tajnika ZP na samom zasjedanju skupštine ZP, a kandidaturu moraju ovjeriti vlastoručnim potpisom.

Članak 49.


Tijela IDS-a biraju se na vrijeme od četiri godine koliko traje i mandat članova tih tijela.
Tijela IDS-a potvrđuju izbor svojeg novog člana.
U vrijeme trajanja mandata člana naknadno izabranog ubraja se i vrijeme člana umjesto kojeg je izabran.
Prestankom mandata tijela IDS-a prestaje i mandat njegovih članova.

Članak 50.


Sva tijela IDS-a mogu pravovaljano donositi odluke ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova, a odluke donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih broja članova, osim o onim pitanjima za koja je ovim statutom utvrđeno drugačije.
Sva tijela ZP mogu pravovaljano donositi odluke ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova, a odluke donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih broja članova, osim o onim pitanjima za koja je ovim statutom utvrđeno drugačije.
Predsjedništvo ogranka, podružnice i skupština podružnice koju čine fiducijari može pravovaljano donositi odluke ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova, a odluke donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih broja članova, osim o onim pitanjima za koja je ovim statutom utvrđeno drugačije.
Skupština ogranka i skupština podružnice odlučuje tako da broj članova koji se odazovu pozivu i dođu na skupštinu čine kvorum. Broj nazočnih članova skupštine utvrđuje radno predsjedništvo skupštine ogranka i podružnice te na temelju ukupnog broja nazočnih članova određuje kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.
Svi članovi ogranka i podružnice moraju biti najmanje 7 dana ranije pisanim putem obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja te o predloženom dnevnom redu i prijedlogu poslovnika skupštine ogranka i podružnice.
Sva tijela IDS-a i tijela organizacijskih oblika IDS-a donose poslovnik o svom radu.

Članak 51.


Izabrani članovi tijela IDS-a i tijela organizacijskih oblika IDS-a mogu biti opozvani, ako grubo krši Statut, Programsku deklaraciju ili druge akte IDS-a, odluke tijela IDS-a, odluke tijela organizacijskih oblika IDS-a, ili svojim ponašanjem teško narušava ugled IDS-a.
Prijedlog za opoziv člana tijela IDS-a može podnijeti Savjet, Predsjedništvo, Garantni odbor ili 1/2 predsjedništava podružnica.
Prijedlog za opoziv članova tijela podružnice može podnijeti predsjedništvo podružnice ili 2/3 predsjedništava ogranaka.
O opozivu odlučuje tijelo koje je člana izabralo, a na način na koji je član izabran.
Svojstvo člana tijela prestaje činom objave negativnog rezultata glasanja.
Svojstvo člana tijela prestaje i podnošenjem ostavke.

V - ZASTUPNICI I VIJEĆNICI IDS-a

Članak 52.


Zastupnici, odnosno vijećnici, članovi IDS-a ustanovljuju u Saboru Republike Hrvatske, odnosno u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave klubove zastupnika IDS-a, odnosno klubove vijećnika IDS-a.
Članovi kluba mogu biti i nezavisni kandidati izabrani u ta tijela.

Članak 53.


Članovi kluba zastupnika IDS-a, odnosno kluba vijećnika IDS-a biraju, na prijedlog Predsjedništva, odnosno predsjedništva podružnice, između sebe predsjednika, koji mora biti član IDS-a.
Klub zastupnika IDS-a, odnosno klub vijećnika IDS-a donosi poslovnik o svom radu uz prethodnu suglasnost Predsjedništva, odnosno predsjedništva podružnice.
Predsjednik kluba zastupnika IDS-a, odnosno kluba vijećnika IDS-a dužan je redovito obavještavati o radu kluba Predsjedništvo, odnosno predsjedništvo podružnice.

VI - IMOVINA I POSLOVANJE

Članak 54.


IDS ostvaruje prihode od članarine, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, dobiti poduzeća čiji je vlasnik i drugih propisima dozvoljenih izvora.
Novac, nekretnine, pokretnine, vrijednosni papiri i prava čine imovinu IDS-a.
IDS ima račun za domaću i stranu valutu.
IDS može, u skladu sa zakonom, neposredno obavljati privrednu i drugu djelatnost i biti osnivač raznih organizacijskih oblika za obavljanje privredne i drugih djelatnosti.

VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.


Dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja svojih članova, Sabor može odlučiti o prestanku djelovanja IDS-a.
U slučaju prestanka djelovanja
IDS-a njegova imovina pripada Istarskoj županiji.

Članak 56.


U radu IDS-a ravnopravno se koriste hrvatski, talijanski i slovenski jezik.
Svi opći akti moraju biti napisani na tim jezicima.

Članak 57.


Ako se drukčije ne odredi, opći akti IDS-a, odluke tijela IDS-a te odluke tijela organizacijskih oblika IDS-a stupaju na snagu danom donošenja.

Članak 58.


Za tumačenje ovog Statuta ovlašten je Sabor, a Savjet kada Sabor ne zasjeda.


Članak 59.

Konstituiranje tijela IDS-a po odredbama ovog Statuta izvršiti će se u roku od 90 dana od dana donošenja ovog Statuta.
Savjet i Predsjedništvo donijeti će svoje poslovnike o radu u roku od 90 dana od dana donošenja ovog Statuta.
Pravilnici iz članka 7. stavka 6. te članka 9. stavka 7. donijeti će se u roku od 90 dana od dana donošenja ovog Statuta.
Pravilnik iz članka 10. stavka 3. donijeti će se u roku od 180 dana od dana donošenja ovog Statuta.

Članak 60.Odredbe članka 49. stavka 1. i 2.
Statuta IDS-a primjenjuju se na sva tijela IDS-a izabrana i potvrđena na 18. Saboru IDS-a, te na sva tijela organizacijskih oblika IDS-a izabrana na unutarstranačkim izborima održanim 2001. i 2002. godine.

Članak 61.


Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u stranačkom glasilu.