USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

642

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Smi­ljko Sokol, predsjednik Suda, te suci Marijan Hra­njski, Petar Klarić, Mario Kos, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrko­njić, Jasna Omejec, Že­ljko Potoč­njak, Agata Račan, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući u postupku za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici održanoj 12. trav­nja 2001. godine, donio je

ODLUKU I RJEŠENJE

I. Na teme­lju odredbe članka 36. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske dijela odredaba članka 17. stavaka 3. i 4. i članka 25. Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 65/91, 27/92, 34/92 – pro­čišćeni tekst, 51/00, 105/00 – pročišćeni tekst), te se

ukidaju:

– odredba članka 17. stavka 3. u cijelosti,

– odredba članka 17. stavka 4. u dijelu koji glasi: »i opoziva«,

– odredba članka 25. u dijelu koji glasi: »i opoziva«.

II. Ne prihvaća se prijedlog Hrvatske čiste stranke prava, koju predstav­lja predsjednik Ivan Gabelica, za pokreta­nje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredaba cjelokupnog članka 17. navedenog Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina u Republici Hrvatskoj.

 

Obrazlože­nje

 

I.

1. U povodu prijedloga za pokreta­nje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 17. Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 65/91, 27/92, 34/92 – pročišćeni tekst, 51/00, 105/00 – pročišćeni tekst; u da­lj­njem tekstu: Ustavni zakon o ­ljudskim pravima), navedenog u točki II. izreke ove odluke, Ustav­ni sud je primjenom odredbe članka 36. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: Ustavni zakon) sam pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti odredaba članka 17. stavaka 3. i 4. i članka 25. tog zakona s Ustavom u dijelu u kojem se određuje da zastupnici etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina predstav­ljaju u Hrvatskom saboru samo zajednice ili ma­njine koje su ih izabrale, te u dijelu u kojem se predviđa »opoziv« zastupnika nacionalnih ma­njina u Hrvatskom saboru.

2. Odredba članka 17. stavka 3. Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima glasi:

»Zastupnici iz stavka 2. ovog članka predstavnici su svih etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina koji su ih izabrali i dužni su štititi ­njihove interese«.

Odredba članka 17. stavka 4. Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima glasi:

»Način izbora i opoziva zastupnika iz stavka 1. i 2. ovoga članka uredit će se zakonom i drugim propisima kojima se uređuju izbori u Republici Hrvatskoj«.

Odredba članka 25. Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima glasi:

»Odredba članka 17. stavka 1., dio odredbe stavka 4., koja se odnosi na način izbora i opoziva zastupnika iz stavka 1., te odred­be stavka 5., primje­njivat će se od objave rezultata s­ljedeće­g popisa stanovništva Republike Hrvatske, računajući od dana stupa­nja na snagu Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 51/00)«.

3. Neposredno mjerodavna za ocjenu ustavnosti navedenih odredaba Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima jest odredba članka 74. Ustava Republike Hrvatske koja glasi:

»Zastupnici u Hrvatskom saboru nemaju obvezujući mandat«.

Sukladno toj ustavnoj odredbi, mandat zastupnika u Hrvat­skom saboru nije obvezujući ili imperativan, ne­go je pred­stavnički ili slobodan.

Kroz predstavnički ili slobodni mandat ustavnopravno se izražava sustav predstavničke vladavine u Republici Hrvatskoj. Predstavnički mandat je takav odnos između birača i ­njihovih predstavnika u parlamentu u kojem su zastupnici u svom djelova­nju – to jest, u raspravama, u zauzima­nju stavova i u glasova­nju u predstavničkom tijelu – neovisni o stavovima birača koji su ih izabrali.

Pravna priroda predstavničkog mandata izvodi se iz teorije o nedje­ljivom narodnom suverenitetu. Izabrani zastupnik nosite­lj je kolektivnog mandata koji je stekao izborom. On u pred­stavničkom tijelu zastupa interese cjelokupnog naroda, a ne samo onih birača koji su ga izabrali, odnosno izbornu jedinicu u kojoj je izabran. Zato zastupnik ne može biti odgovoran onim biračima koji su glasovali za ­nje­ga, niti je dužan zastupati ­njihove stavove, a niti ga birači koji su ga izabrali mogu opozvati.

S druge strane, suprotan predstavničkom ili slobodnom je tzv. obvezujući ili imperativni mandat. On pretpostav­lja pravo birača, koji su određenog zastupnika izabrali u predstavničko tijelo, da daju obvezatne upute svom zastupniku, uz dužnost zastupnika da se tih uputa pridržava. Druga strana imperativnog mandata je pravo opoziva zastupnika od strane onih koji su ga izabrali.

4. Propisujući u stavku 3. članka 17. Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima da su zastupnici etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina predstavnici samo onih etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina koji su ih izabrali, te propisujući u stavku 4. članka 17. i članku 25. istog zakona mogućnost opoziva tih zastupnika, zakonodavac je postupio suprotno članku 74. Ustava Republike Hrvatske, jer je za jednu kate­goriju zastupnika ne­ustav­no predvidio imperativni ili obvezujući mandat. Time je istodobno jednu kate­goriju zastupnika stavio u nejednak položaj pred Ustavom i zakonima.

Zbog navedenih razloga, Ustavni sud ukinuo je odredbu članka 17. stavka 3. Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima u cijelosti, te odredbe članka 17. stavka 4. i članka 25. istog zakona u dijelovima koji glase: »i opoziva«, jer su protivni ustavnoj od­red­bi o predstavničkom ili slobodnom mandatu zastupnika u Hrvatskom saboru.

II.

5. Prvotni prijedlog Hrvatske čiste stranke prava za pokreta­nje postupka u ovom predmetu, prim­ljen u rujnu 1998. godine, odnosio se na odredbu članka 18. Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima, objav­ljenog u »Narodnim novinama«, broj 65/91, a nakon izmjena i dopuna tog Ustavnog zakona iz 2000. godine (»Narodne novine, broj 51/00), predlagate­ljica je prijedlog dopunila.

Članak 18. je u pročišćenom tekstu Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima iz 2000. godine (»Narodne novine«, broj 105/00) postao člankom 17., te se u ovoj odluci on označava kao članak 17.

Nakon Promjene Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 113/00) od predlagate­ljice je zatražen odgovor ostaje li i da­lje pri svom prijedlogu za ocjenu ustavnosti osporene od­red­be (sadaš­nje­g) članka 17. Predlagate­ljica na upit nije odgovorila.

Osporene odredbe i dijelovi odredaba članka 17. Ustavnog zakona o ljudskim pravima, uz redakcijsko izuzima­nje onih odredaba i dijelova odredaba koji su ovom odlukom ukinuti zbog ­njihove nesuglasnosti s Ustavom, glase:

»Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina koje sudjeluju u stanovništvu Republike Hrvatske s više od 8% imaju pravo na zastup­ljenost razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu u Hrvatskom državnom saboru i Vladi Republike Hrvatske te tijelima vrhovne sudbene vlasti.

Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina čiji je udio u stanovništvu Republike Hrvatske ma­nji od 8% imaju pravo izabrati najma­nje pet a najviše sedam zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, u skladu sa Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor.

Način izbora zastupnika iz stavka 1. i 2. ovog članka uredit će se zakonom i drugim propisima kojima se uređuju izbori u Republici Hrvatskoj.

Zastup­ljenost etničke i nacionalne zajednice ili ma­njine iz stavka 1. ovoga članka u drugim tijelima državne vlasti Republike Hrvatske osigurava se zakonom o ustrojstvu državne vlasti«.1

6. Predlagate­ljica navodi da su osporene odredbe članka 17. nesuglasne odredbama članka 1. stavaka 2. i 3., članka 2. stavka 1., članka 14., članka 15. stavaka 1. i 2. i članka 45. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske.

Predlagate­ljica smatra da odredbe članka 1. Ustava sadrže definiciju naroda u ustavnopravnom smislu, iz koje izvodi zak­ljučak da pravo birati predstavnike u predstavnička tijela pripada isk­ljučivo zajednici svih držav­ljana, a ne nekoj posebnoj skupini koja je samo dio naroda. U vezi s člankom 2. Ustava predlagate­ljica ističe da svaki narodni zastupnik zastupa i štiti prava i interese cjelokupnoga naroda, a ne samo prava i interese nacionalnih zajednica ili ma­njina. U vezi s člankom 14. Ustava predlagate­ljica navodi da ne mogu neki građani imati posebna prava na teme­lju toga što su određenoga nacionalnog podrijetla. U vezi s člankom 15. Ustava, predlagate­ljica tvrdi da su nacionalne ma­njine međusobno diskriminirane i nisu u ravnopravnom položaju, te da među Ustavom zajamčenim pravima nacionalnih ma­njina nema prava na posebnu razmjernu zastup­ljenost u tijelima sudbene i izvršne vlasti. Konačno, u vezi s člankom 45. Ustava predlagate­ljica tvrdi da »broj birača koji će u posebnim izbornim jedinicama birati jednoga zastupnika iz redova nacionalnih ma­njina (...) i deset puta je ma­nji od broja birača koji biraju jednoga zastupnika u ostalim izbornim jedinicama«, čime je povrijeđeno načelo jednake težine biračkog glasa, zajamčeno Ustavom.

Prijedlog za pokreta­nje postupka nije prihvaćen.

7. Osim odredbe članka 74. Ustava, navedene u točki 3. obrazlože­nja ove odluke, neposredno mjerodavne za ocjenu ustav­nosti odredaba članka 17. Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima, zbog razloga koje u svom podnesku navodi predlagate­ljica, jesu odredbe članka 15. stavka 2. važeće­g Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/00 – pročišćeni tekst), te odredbe Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih ma­njina, koja čini dio unutar­nje­g pravnog poretka Republike Hrvatske teme­ljem Zakona o potvrđiva­nju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih ma­njina, što ga je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora 19. rujna 1997. godine (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 14/97).

U vrijeme podnoše­nja dopu­njenog prijedloga za ocjenu ustavnosti osporenog članka 17. Ustavnog zakona o ­ljudskim pravima, člankom 15. stavcima 1. i 2. Ustava bila je zajamčena ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih ma­njina u Republici Hrvatskoj, kao i sloboda izražava­nja narodnosne pripadnosti, slobodno služe­nje jezikom i pismom, te kulturna autonomija.

Promjenama Ustava iz studenoga 2000. godine (»Narodne novine«, broj 113/00), koje predlagate­ljica prvotno nije mogla imati u vidu, jer su donesene nakon podnoše­nja dopune prijedloga za pokreta­nje postupka, u članku 15. Ustava dodani su novi stavci 2. i 3. Predlagate­ljica je, međutim, u vezi s tim promjenama Ustava imala mogućnost očitovati se u ovom ustavnosudskom postupku, što nije učinila.

Prema stavku 2. članka 15. važeće­g Ustava, ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih ma­njina uređuju se ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donoše­nje organskih zakona.

Prema stavku 3. članka 15. važeće­g Ustava, zakonom se može, pored opće­ga biračkog prava, pripadnicima nacionalnih ma­njina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor.2

Nada­lje, prema članku 1. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih ma­njina, zaštita nacionalnih ma­njina, te zaštita prava i sloboda pripadnika ma­njina, čini sastavni dio međunarodne zaštite ­ljudskih prava i kao takva spada u područje međunarodne surad­nje.

Konačno, u članku 4. stavcima 2. i 3. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih ma­njina propisano je:

»2. Stranke se obvezuju da će po potrebi usvojiti odgo­varajuće mjere s ci­ljem promica­nja pune i učinkovite jednakosti između pripadnika nacionalne ma­njine i pripadnika većinskog pučanstva u svim područjima gospodarskog, društvenog, poli­tičkog i kulturnog života. U svezi s tim stranke će na odgo­varajući način uzeti u obzir specifične uvjete pripadnika nacionalnih ma­njina.

3. Mjere usvojene u skladu sa stavkom 2. ne smatraju se činom diskriminacije«.

Sukladno tome, u članku 15. Okvirne konvencije propisano je da će stranke stvoriti uvjete za učinkovito sudjelova­nje osoba koje pripadaju nacionalnim ma­njinama i u javnim poslovima, posebice onima koji se tiču njih samih.

8. Za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba članka 17. Ustav­nog zakona o ­ljudskim pravima podredno su mjerodavne i odredbe članka 1. stavaka 2. i 3., članka 2. stavka 1. i članka 14. Ustava Republike Hrvatske.

Prema odredbama članka 1. stavaka 2. i 3. Ustava u Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih držav­ljana, a narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučiva­njem.

Prema odredbi članka 2. stavka 1. Ustava suverenitet Republike Hrvatske je neotuđiv, nedje­ljiv i neprenosiv.

Prema odredbi članka 14. stavka 1. Ustava svaki čovjek i građanin u Republici Hrvatskoj ima sva prava i slobode, neovisno o ­nje­govoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjere­nju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođe­nju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Prema odredbi stavka 2. istog članka, svi su pred zakonom jednaki.

9. Iz navedenih odredaba Ustava te Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih ma­njina koja, sukladno članku 141. Ustava, čini dio unutar­nje­g pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj je snazi iznad zakona, razvidno je da primjena načela jednakosti ne omogućuje uvijek dovo­ljnu zaštitu ma­njinskih skupina. Kad bi se neposredno primje­njivalo samo načelo jednakosti, od koje postavke polazi predlagate­ljica, zanemarile bi se posebne značajke i specifični interesi ma­njinskih nacionalnih i etničkih zajednica u društvu, što bi u određenim slučajevima moglo dovesti do ­njihove diskriminacije. Zbog toga se isk­ljučivo pojedinačna zaštita, ograničena na zaštitu klasičnih teme­ljnih prava pojedinaca, više ne smatra dovo­ljnom. Sukladno tome, primjena načela pozitivne diskriminacije, sadržana u članku 15. stavku 3. Ustava, ukazuje na odmak od strogo pojedinačne koncepcije zaštite pri­pad­nika ma­njina u hrvatskom društvu, odnosno na prihvaća­nje ustavnopravne koncepcije ma­njinskih prava kao kolektivnih prava ma­njinskih zajednica.

Prema toj koncepciji, etničkoj i nacionalnoj zajednici ili ma­njini kao takvoj pripadaju prava propisana Ustavom, među­narodnim konvencijama i nacionalnim zakonodavstvom. Uvidom u Izvješće Komisije Vijeća Europe za demokraciju putem prava pod naslovom »Zaštita ma­njina na nacionalnoj razini: diverzitet zakonskih modela«, utvrđeno je da je više država, u većoj ili ma­njoj mjeri, uspostavilo pozitivne mjere u korist određenih kate­gorija pojedinaca s ci­ljem ukla­nja­nja neravnoteže uzrokovane međusobnim različitostima, kao što su, primjerice, Albanija, Austrija, Grčka, Hrvatska, Italija, Kanada, Mađarska, Norveška, nekoliko ­njemačkih pokrajina i Slovenija.3

10. Polazeći od navedenog stajališta, te od ovlasti Hrvatskoga sabora da samostalno odlučuje o uređiva­nju pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj (članak 2. stavak 3. alineja 1. Ustava), Sud je ocijenio da propisiva­nje razmjernog sudjelova­nja pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina u predstavničkim i drugim tijelima državne vlasti, odnosno zakonsko određiva­nje broja pripadnika nacionalnih i etničkih zajednica ili ma­njina u predstavničkom tijelu države, nije u nesuglasnosti s Ustavom, jer se člankom 15. stavkom 3. izrijekom propisuje ustavnopravna mogućnost da se pripadnicima nacionalnih ma­njina, uz opće biračko pravo zajamčeno člankom 45. stav­kom 1. Ustava, osigura i posebno pravo na izbor ­njihovih zastupnika u Hrvatski sabor. Sukladno tome, zakonsko osigura­nje ­njihova prava na zastup­ljenost i u drugim tijelima državne vlasti ne može se ocijeniti nesuglasnim prihvaćenom i zajamčenom načelu pozitivne diskriminacije iz članka 15. stavka 3. Ustava, kao jednoj od vrednota na kojima počiva ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Konačno, nije u nesuglasnosti s ustavnim odredbama ni zakonsko ustanov­ljava­nje razlike između pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina koji sudjeluju u stanovništvu Republike Hrvatske s više od 8% i onih čiji je udio u stanovništvu Republike Hrvatske ma­nji od 8%. Zakonski propisi koji uzimaju u obzir specifične uvjete pripadnika nacionalnih ma­njina, prema izričitoj odredbi članka 4. stavka 3. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih ma­njina, ne smatraju se činom diskriminacije niti u odnosu između većinskog stanovništva i etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­njina, s jedne strane, niti u međusobnom odnosu tih zajednica ili ma­njina, s druge strane.

11. Zbog svih navedenih razloga, odlučeno je i riješeno kao u točkama I. i II. izreke. Odluka u ovom predmetu teme­lji se na odredbi članka 53. stavka 1., a rješe­nje na odredbama članka 41. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona.

Broj: U-I-732/1998
Zagreb, 12. trav­nja 2001.