A C O R D


Republica Moldova şi Transnistria (denumite īn continuare părţi),

năzuind spre depăşirea cīt mai grabnică şi definitivă, prin mijloace exclusiv paşnice şi politice a consecinţelor conflictului ce a avut loc īn regiunea transnistreană a Republicii Moldova,
fiind conştiente de răspunderea lor pentru unificarea ţării, pentru asigurarea păcii civice, a īncrederii, īnţelegerii reciproce şi a concordiei īn societate,
au convenit asupra următoarelor:

Capitolul I. Bazele regimului constituţional al Republicii Moldova

Articolul 1

Republica Moldova este un stat de drept, democratic, federal, īn care forma de guvernămīnt este republica şi a cărui politică este orientată spre crearea de condiţii ce ar asigura o viaţă demnă şi o dezvoltare liberă a omului.

Articolul 2

Omul, drepturile şi libertăţile lui sīnt valori supreme. Recunoaşterea, respectarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului şi ale cetăţeanului constituie o datorie a statului.
Fiecărei persoane i se garantează apărarea īn instanţa de judecată a drepturilor şi a libertăţilor ei.
Hotărīrile şi acţiunile (sau inacţiunea) organelor puterii de stat, ale organelor de autoadministrare locală, asociaţiilor obşteşti şi ale persoanelor oficiale pot fi atacate īn instanţa de judecată.
Fiecare cetăţean este īn drept să se adreseze, īn conformitate cu tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, organelor interstatale pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, dacă au fost epuizate toate mijloacele interne de apărare juridică.

Articolul 3

Poporul Republicii Moldova este purtătorul suveranităţii şi unica sursă a puterii īn ţară.
Poporul īşi realizează puterea nemijlocit, precum şi prin organele puterii de stat şi prin organele de administrare locală.
Suveranitatea Republicii Moldova se extinde asupra īntregului ei teritoriu.
Constituţia Republicii Moldova şi legile ei au prioritate pe īntreg teritoriul Republicii Moldova.
Republica Moldova asigură integritatea şi inviolabilitatea teritoriului său.

Articolul 4

Īn Republica Moldova se vor constitui formaţiuni teritorial-statale. Ele sīnt īn drept să aibă Constituţia şi legislaţia lor.
Organizarea statală a Republicii Moldova este bazată pe integritatea ei statală, pe unitatea sistemului puterii de stat, pe delimitarea domeniilor de competenţă şi a atribuţiilor īntre organele puterii de stat ale Republicii Moldova şi organele puterii ale formaţiunilor teritorial-statale ale Republicii Moldova.
Īn relaţiile reciproce cu organele puterii de stat ale Republicii Moldova, formaţiunile teritorial-statele ale Republicii Moldova sīnt egale īn drepturi.

Articolul 5

Cetăţenia Republicii Moldova se dobīndeşte şi se pierde īn conformitate cu legea, ea este unică şi egală, independent de temeiurile dobīndirii ei.
Fiecare cetăţean al Republicii Moldova beneficiază pe teritoriul ei de toate drepturile şi libertăţile şi are obligaţii egale, prevăzute de Constituţia Republicii Moldova.

Articolul 6

Īn Republica Moldova sīnt garantate unitatea spaţiului economic, libera circulaţie a mărfurilor, a serviciilor şi a mijloacelor financiare, libertatea activităţii economice.
Īn Republica Moldova sīnt recunoscute şi apărate īn egală măsură proprietatea privată, publică, municipală şi alte tipuri de proprietate.

Articolul 7

Īn Republica Moldova puterile legislativă, executivă şi judecătorească sīnt separate şi colaborează īn exercitarea prerogativelor ce le revin, īn conformitate cu prevederile Constituţiei.
Organele puterii legislative, executive şi judecătoreşti sīnt independente.

Articolul 8

Puterea de stat īn Republica Moldova este exercitată de către Preşedintele Republicii Moldova, de Parlament (Camera Reprezentanţilor şi Camera Legislatorilor), de Guvernul Republicii Moldova, de instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova.
Puterea de stat īn formaţiunile teritorial-statele ale Republicii Moldova este exercitată de organele puterii de stat constituit de ele.
Delimitarea domeniilor de competenţă şi a atribuţiilor īntre organele puterii de stat ale Republicii Moldova şi organele puterii formaţiunilor teritorial-statale se realizează prin prezentul acord, prin Constituţia Republicii Moldova şi prin legile ei, prin alte acorduri privind delimitarea domeniilor de competenţă şi a atribuţiilor.

Articolul 9

Īn Republica Moldova este recunoscută şi garantată autoadministrarea locală. Autoadministrarea locală este independentă īn limitele atribuţiilor sale.

Articolul 10

Īn Republica Moldova sīnt recunoscute diversitatea
politică şi pluripartitismul.


Capitolul 2. Structura de stat

Articolul 11

Organizarea teritorială a Republicii Moldova include formaţiunile teritorial-statale create, prin care se are īn vedere autoadministrarea internă a unei părţi a teritoriului statului, consfinţită constituţional.

Articolul 12
Statutul formaţiunilor teritorial-statale se stabileşte prin prezentul acord, prin Constituţia Republicii Moldova şi prin legile ei.
Statutul acestora poate fi modificat prin acordul comun dintre Republica Moldova şi formaţiunile teritorial-statale, īn conformitate cu Constituţia.

Articolul 13

Hotarele formaţiunilor teritorial-statale ale Republicii Moldova pot fi modificate cu acordul lor şi cu consimţămīntul Republicii Moldova.

Articolul 14

Pe īntreg teritoriul Republicii Moldova, limba de stat este limba moldovenească, funcţionīnd pe baza grafiei latine
.
Formaţiunile teritorial-statale sīnt īn drept să stabilească limbile lor oficiale. Ele se īntrebuinţează alături de limba de stat a Republicii Moldova īn organele puterii, īn organele autoadministrării locale şi īn instituţii.
Republica Moldova garantează tuturor popoarelor ce locuiesc pe teritoriul ei dreptul la păstrarea limbii materne, crearea de condiţii pentru studierea şi dezvoltarea ei.

Articolul 15

De competenţa Republicii Moldova sīnt:
a) adoptarea şi modificarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova şi controlul asupra respectării lor;
b) organizarea de stat a Republicii Moldova şi teritoriul ei;
c) reglementarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului; cetăţenia īn Republica Moldova; reglementarea şi apărarea drepturilor minorităţilor naţionale;
d) stabilirea sistemului organelor puterii legislative, executive şi judecătoreşti, a modului de organizare şi funcţionare a acestora; formarea organelor puterii de stat;
e) proprietatea de stat şi gestionarea ei;
f) stabilirea bazelor politicii şi ale programului īn domeniul dezvoltării statale, economice, ecologice, sociale, culturale şi naţionale a Republicii Moldova;
g) stabilirea cadrului juridic al pieţei unice; reglementarea īn domeniile financiar, monetar, vamal şi de creditare, emisiunea monetară, bazele politicii preţurilor; serviciile economice, inclusiv Banca Naţională;
h) bugetul republican; impozitele şi taxele;
i) sistemele energetice, transporturile, căile de comunicaţii, informaţia şi telecomunicaţiile;
j) politica externă şi relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova, tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, problemele războiului şi păcii;
k) relaţiile economice externe ale Republicii Moldova;
l) apărarea şi securitatea; industria de apărare; stabilirea modului de vīnzare şi cumpărare a armamentului, a muniţiilor, a tehnicii militare şi a altor echipamente militare; producerea de substanţe toxice şi substanţe narcotice şi modul de utilizare a acestora;
m) stabilirea statutului şi apărarea frontierei de stat, a spaţiului aerian al Republicii Moldova; regimul zonelor de frontieră;
n) organizarea judecătorească; organele de drept; legislaţia penală, de procedură penală, de executare a sancţiunilor de drept penal; amnistierea şi graţierea; legislaţia civilă, de procedură civilă şi de procedură arbitrală; reglementarea juridică a proprietăţii intelectuale;
o) dreptul de conflict;
p) serviciul meteorologic, standardele, etaloanele, sistemul metric şi calcularea timpului; geodezia şi cartografia; denumirile obiectelor geografice; evidenţa statistică şi contabilă oficială;
q) distincţiile de stat şi titlurile onorifice ale Republicii Moldova.

Articolul 16

De competenţa comună a Republicii Moldova şi a formaţiunilor teritorial-statale sīnt:
a) asigurarea corespunderii Constituţiilor şi a legilor formaţiunilor teritorial-statale cu prezentul acord, cu Constituţia şi cu legile Republicii Moldova;
b) apărarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului; apărarea drepturilor minorităţilor naţionale; asigurarea legalităţii şi ordinii de drept;
c) problemele de posesie, de folosinţă şi de dispoziţie asupra terenurilor, subsolului, resurselor acvatice şi asupra altor resurse naturale;
d) delimitarea proprietăţii de stat;
e) exploatarea resurselor naturale; protecţia mediului īnconjurător şi asigurarea securităţii ecologice; protecţia ariilor naturale, a monumentelor de istorie şi cultură;
f) problemele generale privind educaţia, īnvăţămīntul, ştiinţa, cultura, cultura fizică şi sportul;
g) coordonarea problemelor privind ocrotirea sănătăţii; protecţia familiei, maternităţii, paternităţii şi copilăriei; protecţia socială, inclusiv asistenţa socială;
h) realizarea măsurilor de combatere a catastrofelor, calamităţilor naturale, epidemiilor şi de lichidare a consecinţelor acestora;
i) stabilirea principiilor generale de impozitare şi taxare;
j) legislaţia administrativă şi de procedură administrativă, legislaţia muncii, familiei, locativă, funciară, apelor, legislaţia silvică, legislaţia privind subsolul şi cea privind protecţia mediului īnconjurător;
k) cadrele organelor judiciare şi de drept, avocatura, notariatul;
l) stabilirea principiilor generale de organizare a sistemului organelor puterii de stat şi al organelor de autoadministrare locală.
Prevederile prezentului articol sīnt aplicabile, īn egală măsură, tuturor formaţiunilor teritorial-statale.
Realizarea competenţelor comune şi exclusive ale Republicii Moldova şi ale formaţiunilor teritorial-statale coordonate de către părţi se va produce eşalonat.

Articolul 17

Īn afara limitelor competenţei Republicii Moldova şi a īmputernicirilor ei īn domeniile ce sīnt de competenţa comună a Republicii Moldova şi a formaţiunilor teritorial-statale ale Republicii Moldova, formaţiunile teritorial-statale ale Republicii Moldova exercită puterea de stat īn toată plenitudinea ei.

Articolul 18

Pe teritoriul Republicii Moldova nu se admite stabilirea de frontiere vamale interne, de taxe şi de oricare alte obstacole pentru circulaţia liberă a mărfurilor, a serviciilor şi a mijloacelor financiare.
Restricţiile privind circulaţia mărfurilor şi a serviciilor pot fi instituite īn conformitate cu legile Republicii Moldova, dacă ele sīnt necesare pentru asigurarea securităţii, apărarea vieţii şi sănătăţii oamenilor, ocrotirea naturii şi protejarea valorilor culturale.

Articolul 19

Unitatea monetară a Republicii Moldova este leul. Emisiunea monetară este realizată exclusiv de Banca Naţională a Republicii Moldova. Punerea īn circulaţie şi emiterea altor unităţi monetare īn Republica Moldova nu se admite.

Articolul 20

Īn domeniile ce sīnt de competenţa Republicii Moldova se adoptă legi constituţionale ale Republicii Moldova, care produc efect
e directe pe īntreg teritoriul Republicii Moldova.
Īn domeniile ce sīnt de competenţa comună a Republicii Moldova şi a formaţiunilor teritorial-statale se emit legi ale Republicii Moldova, precum şi legi şi alte acte juridice normative ale formaţiunilor teritorial-statale ale Republicii Moldova, adoptate īn conformitate cu legile Republicii Moldova.
Īn domeniile aflate īn afara competenţei Republicii Moldova şi īn cele aflate īn competenţa comună a Republicii Moldova şi a formaţiunilor teritorial-statale ale Republicii Moldova, formaţiunile teritorial-statale īnfăptuiesc reglementarea juridică proprie, inclusiv adoptarea de legi şi de alte acte juridice normative.
Legile şi alte acte juridice normative ale formaţiunilor teritorial-statale nu trebuie să contravină legilor Republicii Moldova. Īn caz de neconcordanţă, se aplică legea Republicii Moldova.

Articolul 21

Sistemul organelor puterii de stat ale formaţiunilor teritorial-statale se stabileşte de către acestea de sine stătător, īn conformitate cu bazele regimului constituţional al Republicii Moldova şi cu principiile generale de organizare a organelor legislative şi executive ale puterii de stat.
Organele puterii executive ale Republicii Moldova şi organele puterii executive ale formaţiunilor teritorial-statale constituie sistemul unic al puterii executive īn Republica Moldova.

Articolul 22

Īn exercitarea atribuţiilor ce le revin, organele puterii executive ale Republicii Moldova pot crea organe teritoriale proprii şi numi īn funcţie persoanele oficiale corespunzătoare.
Organele puterii executive ale Republicii Moldova, de comun acord cu organele puterii executive ale formaţiunilor teritorial-statale, pot transmite acestora exercitarea unor atribuţii ale lor, dacă aceasta nu contravine prezentului acord, Constituţiei Republicii Moldova şi legilor ei.
Organele puterii executive ale formaţiunilor teritorial-statale ale Republicii Moldova, de comun acord cu organele puterii executive ale Republicii Moldova, pot transmite acestora exercitarea unor atribuţii ale lor.
Preşedintele Republicii Moldova şi Guvernul asigură exercitarea atribuţiilor puterii de stat pe īntreg teritoriul Republicii Moldova, īn conformitate cu prezentul acord şi cu Constituţia Republicii Moldova.


Capitolul 3. Preşedintele Republicii Moldova

Articolul 23

Preşedintele Republicii Moldova este şeful statului
.
Preşedintele Republicii Moldova stabileşte, īn conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi cu legile ei, principalele direcţii ale politicii interne şi externe a statului.

Articolul 24

Preşedintele Republicii Moldova este ales īn cadrul şedinţei comune a celor două camere ale Parlamentului.
Preşedintele Republicii Moldova are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova şi de alte legi constituţionale.
Preşedintele Republicii Moldova are dreptul să suspende aplicarea actelor organelor puterii executive ale Republicii Moldova şi ale formaţiunilor teritorial-statale ale Republicii Moldova, īn cazul īn care aceste acte contravin Constituţiei Republicii Moldova şi legilor ei, angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova sau īncalcă drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului, pīnă la soluţionarea acestei probleme de către instanţa de judecată competentă.
Pentru soluţionarea divergenţelor dintre organele puterii de stat ale Republicii Moldova şi organele puterii de stat ale formaţiunilor teritorial-statale, precum şi dintre organele puterii de stat ale formaţiunilor teritorial-statale ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova poate utiliza proceduri de mediere. Īn cazul īn care nu se poate conveni asupra unei soluţii, el poate transmite litigiul spre soluţionare instanţei de judecată competente.

Ar
ticolul 25

Preşedintele Republicii Moldova poate fi suspendat din funcţie de către Parlament, pe temeiurile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova.
Hotărīrea Parlamentului cu privire la suspendarea din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova se adoptă cu votul a două treimi din membrii Parlamentului.


Capitolul 4. Parlamentul Republicii Moldova

Articolul 26

Parlamentul Republicii Moldova este alcătuit din două camere
Camera Reprezentanţilor şi Camera Legislatorilor. Camera Legislatorilor numără 71 de deputaţi. Alegerea deputaţilor se desfăşoară īn conformitate cu legea, prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Formaţiunilor teritorial-statale li se garantează reprezentarea proporţională cu numărul alegătorilor īn Camera Legislatorilor.
Camera Reprezentanţilor este camera reprezentării teritoriale şi numără 30 de deputaţi. Formaţiunile teritorial-statale sīnt reprezentate īn Camera Reprezentanţilor printr-un număr egal de voturi.
Alegerea Parlamentului, organizarea activităţii lui, precum şi atribuţiile lui se stabilesc de Constituţie şi de legile Republicii Moldova.

Articolul 27

Dreptul de iniţiativă legislativă aparţine Preşedintelui Republicii Moldova, deputaţilor īn Parlament, Guvernului Republicii Moldova, organelor legislative ale formaţiunilor teritorial-statale ale Republicii Moldova.
Proiectele de legi se depun īn Camera Legislatorilor.

Articolul 28

Legile Republicii Moldova se adoptă de Camera Legislatorilor cu votul majorităţii deputaţilor acestei camere, dacă Constituţia Republicii Moldova nu prevede altfel.
Legile adoptate de Camera Legislatorilor se transmit, īn termen de 14 zile, spre examinare Camerei Reprezentanţilor.
Legea Republicii Moldova se consideră aprobată de Camera Reprezentanţilor dacă pentru ea au votat mai bine de jumătate din numărul total al membrilor acestei camere sau dacă, īn termen de 14 zile, ea nu a fost examinată de Camera Reprezentanţilor. Īn cazul īn care Camera Legislatorilor nu este de acord cu hotărīrea Camerei Reprezentanţilor, legea se consideră adoptată, dacă, la votarea repetată, pentru ea au votat cel puţin două treimi din numărul total al deputaţilor Camerei Legislatorilor.
Dacă īn termen de 14 zile de la primirea legii, Preşedintele Republicii Moldova o va respinge, Parlamentul va reexamina legea respectivă īn modul stabilit. Dacă la reexaminare legea va fi aprobată īn redacţia anterioară, ea urmează să fie promulgată de către Preşedintele Republicii Moldova.

Articolul 29

Legile constituţionale se adoptă īn problemele prevăzute de prezentul acord şi de Constituţia Republicii Moldova. O lege constituţională se consideră adoptată dacă pentru ea au votat două treimi din numărul total al deputaţilor Camerei Legislatorilor.
Capitolul 5. Guvernul Republicii Moldova

Articolul 30

Īn Republica Moldova puterea executivă este exercitată de Guvernul Republicii Moldova
. Modul de formare a Guvernului, de organizare a activităţii sale, precum şi atribuţiile acestuia se stabilesc de Constituţie şi de legile Republicii Moldova.


Capitolul 6. Autoritatea judecătorească īn Republica Moldova

Articolul 31

Justiţia īn Republica Moldova este īnfăptuită numai de instanţele judecătoreş
ti.
Sistemul judecătoresc al Republicii Moldova se stabileşte de Constituţia Republicii Moldova şi de legile ei. Īnfiinţarea de instanţe extraordinare nu se admite.


Capitolul 7. Autoadministrarea locală īn Republica Moldova

Articolul 32

Īn Republica Moldova autoadministrarea locală asigură soluţionarea de sine stăt
ător de către populaţie a problemelor de importanţă locală.
Autoadministrarea locală este īnfăptuită de către cetăţeni prin referendum, prin alegeri şi prin alte forme de exprimare directă a voinţei lor, prin organele elective şi prin alte organe de autoadministrare locală.


Capitolul 8. Garanţii şi dispoziţii tranzitorii

Articolul 33

Īn scopul asigurării de garanţii pentru realizarea prevederilor prezentului acord şi ale altor documente īn problema reglementării transnistrene şi creării unui mecanism de transpunere īn viaţă a lor, Republica Moldova şi Transnistria garantează reciproc īndeplinirea īn tot şi necondiţionată a īnţelegerilor privind relaţiile reciproce.

Articolul 34

Părţile īşi asumă obligaţia de a nu recurge īn relaţiile reciproce la aplicarea forţei sau la ameninţarea cu forţa.
Părţile reafirmă că orice divergenţe vor fi soluţionate numai prin mijloace paşnice, pe calea negocierilor şi consultărilor dintre Republica Moldova şi Transnistria, cu concursul şi prin medierea statelor garante şi Misiunii OSCE.

Articolul 35

Federaţia Rusă, Ucraina şi OSCE au calitatea de garanţi ai respectării prevederilor prezentului acord.

Articolul 36

Părţile au convenit să extindă garanţiile privind īndeplinirea prevederilor prezentului acord asupra următoarelor sfere:

I. Garanţiile politice

Vor fi asigurate respectarea reciprocă a poziţiilor părţilor şi neadoptarea de măsuri unilaterale ce ar putea dăuna autorităţii celeilalte părţi.
Părţile vor elabora de comun acord o procedură intrastatală de punere īn aplicare a documentelor internaţionale, a căror acţiune aduce atingere intereselor Transnistriei.

II. Garanţiile īn domeniul economiei

Īn perioada de tranziţie, prin eforturile comune ale Republicii Moldova şi ale Transnistriei:
- vor fi soluţionate problemele revigorării şi dezvoltării economiei, dezvoltării relaţiilor economice īn complexul energetic şi de combustibil, īn domeniul transporturilor, telecomunicaţiilor şi īn alte domenii; vor fi īncurajate realizarea de proiecte investiţionale şi crearea de īntreprinderi mixte;
- vor fi stabilite, de comun acord, cuantumul şi sursele īncasărilor īn bugetul comun al statului;
- va fi soluţionată, īn mod eşalonat, problema monedei unice, pīnă la introducerea căreia va fi menţinut actualul regim al circulaţiei monetare;
- va fi stabilit, de comun acord, conţinutul colaborării interbancare;
- vor fi armonizate legislaţiile īn domeniul administrării patrimoniului de stat, precum şi īn cel al privatizării şi perfectării drepturilor de proprietate;
- vor fi armonizate sistemele fiscale prin stabilirea unor principii comune de impozitare şi elaborarea unei legislaţii unitare īn acest domeniu;
- va fi organizată activitatea īn vederea creării unui cadru juridic comun.

III. Garanţiile īn domeniul militar

Īn scopul menţinerii păcii durabile şi stabilităţii, părţile se declară de acord cu prezenţa, īn perioada de tranziţie, a forţelor de pace sub conducerea OSCE.
Regulamentul cu privire la forţele de pace īn Transnistria va fi prevăzut īntr-un document special, care va fi semnat o dată cu prezentul acord.
Īn scopul sporirii īncrederii, īncheierii unificării armatei şi al realizării garanţiilor īn sfera militară, Republica Moldova şi Transnistria se angajează ca, īn perioada de tranziţie:
a) să-şi notifice reciproc acţiunile militare pe care planifică să le desfăşoare;
b) să creeze instituţia observatorilor militari ai părţilor la acţiunile militare desfăşurate.

IV. Garanţiile īn sferele socială, culturală şi īn alte sfere

Īn Republica Moldova se aplică standarde stabilite īn comun īn sferele īnvăţămīntului, ocrotirii sănătăţii, culturii, protecţiei sociale, inclusiv cele privind condiţiile asigurării cu pensii, nivelul garanţiilor sociale īn sfera muncii şi asigurărilor sociale.
Pe īntreg teritoriul, populaţiei i se garantează accesul egal şi liber la asistenţă medicală, la īnvăţămīntul general şi special, se creează condiţii egale pentru satisfacerea de către cetăţeni a cerinţelor şi necesităţilor lor īn domeniile educaţional şi cultural.
Toate organele puterii din Transnistria asigură respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, recunoscute pe plan internaţional, a prevederilor privind drepturile şi libertăţile, cuprinse īn Convenţia europeană cu privire la apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi īn protocoalele la această convenţie. Prevederile privind aceste drepturi şi libertăţi au prioritate faţă de prevederile altor legi.
Orice persoană din Transnistria se poate adresa instituţiilor internaţionale pentru a-şi apăra drepturile sale.
Tuturor colaboratorilor organizaţiilor internaţionale le este permis accesul īn Transnistria īn scopul acordării de asistenţă internaţională. Toţi locuitorii Transnistriei beneficiază, de asemenea, de acces neīngrădit şi direct la personalul acestor organizaţii.
Părţile recunosc că toţi cetăţenii au dreptul să revină la casele lor din Transnistria şi din Moldova.
Autorităţile corespunzătoare iau toate măsurile pentru a contribui la revenirea acestor persoane īn condiţii de securitate. Părţile vor lua măsuri īn vederea instalării lor. Toate aceste persoane au dreptul la proprietatea şi la bunurile personale care le aparţin.
Părţile colaborează īn cadrul mecanismelor de depistare a Comisiei pentru persoanele date dispărute şi prezintă informaţii familiilor tuturor persoanelor a căror soartă nu este cunoscută.
Părţile adresează comunităţii internaţionale rugămintea de a acorda asistenţă umanitară, īn primul rīnd refugiaţilor şi persoanelor strămutate forţat, care revin īn casele părăsite de ele.

Articolul 37

Īn Constituţia Republicii Moldova se vor opera modificări şi completări ţinīndu-se seama de prevederile documentelor semnate īn problemele reglementării relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria
. Constituţiile şi legislaţia formaţiunilor teritorial-statale ale Republicii Moldova urmează a fi aduse īn conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi cu prezentul acord.

Articolul 38

Instituţiile care funcţionează īn prezent īn Transnistria vor fi menţinute pīnă la īnlocuirea lor cu organe create īn conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi cu prezentul acord.
Toate legile, toate hotărīrile şi alte acte īn vigoare īn Transnistria la data intrării īn vigoare a prezentului acord rămīn īn vigoare numai pīnă vor fi īnlocuite prin legi şi hotărīri adoptate de organul abilitat.

Articolul 39

Republica Moldova şi Transnistria au convenit ca, īn perioada de tranziţie, să creeze, pe principiul īncrederii reciproce, comisii mixte pentru soluţionarea litigiilor şi situaţiilor de conflict.
Īn anul _________ se vor convoca alegeri pentru Parlamentul bicameral al Republicii Moldova şi vor fi constituite noile organe ale puterii ale Republicii Moldova şi ale formaţiunilor teritorial-statale.

Articolul 40

De la data semnării prezentului acord, părţile vor asigura:
- elaborarea mecanismelor de formare a unui buget comun, a sistemului creditor-bancar şi a politicii macroeconomice;
- folosirea de către Transnistria, īn paralel cu leul moldovenesc, a unităţii sale monetare īn calitate de mijloc de plată īn sfera decontărilor prin virament;
- drepturile şi libertăţile cetăţeneşti;
- realizarea măsurilor de reducere a forţelor armate ale părţilor pīnă la nivelul minim posibil;
- realizarea măsurilor de combatere a criminalităţii;
- soluţionarea altor probleme.

Articolul 41

Avīnd īn vedere īnţelegerile ce vor fi realizate īn perioada de tranziţie, precum şi documentele ce stabilesc statutul Transni
striei, părţile au convenit asupra necesităţii elaborării şi īnaintării de iniţiative legislative privind completarea şi modificarea legislaţiilor.
Pentru realizarea măsurilor de reglementare eşalonată, stabilite prin prezentul acord, părţile vor continua să se īntrunească regulat, vor asigura activitatea neīntreruptă a comisiilor pentru colaborarea social-economică şi pentru coordonarea şi asigurarea procesului de negocieri.
Părţile pot, de asemenea, īn caz de necesitate, să creeze, de comun acord, comisii mixte sau comisii de mediere, grupuri de experţi, alte organe de lucru pentru elaborarea şi realizarea unor sau altor acorduri.
Fiecare parte are dreptul să adopte acte normative de natură să contribuie la realizarea īmputernicirilor şi obligaţiilor, consfinţite īn prezentul acord, cu condiţia ca actele respective să nu modifice, restrīngă sau prejudicieze angajamentele consfinţite īn document.

Articolul 42

Prezentul acord are putere juridică supremă, este cu acţiune directă şi se aplică pe īntreg teritoriul Republicii Moldova. Legile şi alte acte normative, adoptate īn Republica Moldova, nu trebuie să contravină prezentului acord.
Principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi tratatele internaţionale sīnt parte componentă a sistemului juridic al Republicii Moldova.
Prezentul acord intră īn vigoare la data semnării.