Stema României
Ministerul Justiției - România

Superlex - Home Page
Biblioteca de acte normative a Ministerului Justiției
Căutare în arhivă

Arhiva de jurisprudență a Ministerului Justiției


Arhive ale actelor normative 1864-2000


Regăsire după
Lista actelor normative după emitent
Lista după tipul actelor normative
Lista actelor normative după Monitorul Oficial


Acte contestate din punct de vedere constituțional


Regăsire după
Index tematic după acte interne
Index tematic după acte internaționale



Arhive
Cautare in toate arhivele
Cautare in jurisprudenta
Superlex - Baza de date a Ministerului Justiției
Biblioteca de acte normative a Ministerului Justiției

Fără diacritice


Actul anterior Fișa actului Actul următor

H nr. 60 publicat în M.Of. nr. 251 din data: 10/17/96

HCC60/1996

HOTÃRÂREA Nr. 60 din 11 octombrie 1996


HOTÃRÂREA Nr. 60
din 11 octombrie 1996

  Ioan Muraru — preºedinte
  Costicã Bulai — judecãtor
  Viorel Mihai Ciobanu — judecãtor
  Mihai Constantinescu — judecãtor
  Lucian Stângu — judecãtor
  Florin Bucur Vasilescu — judecãtor
  Romul Petru Vonica — judecãtor
  Sorin Marinescu — procuror
  Gabriela Dragomirescu — magistrat-asistent
  Pe rol soluþionarea contestaþiei privind înregistrarea candidaturilor domnilor Gheorghe Frunda ºi Emil Constantinescu pentrufuncþia de Preºedinte al României, la alegerile din 3 noiembrie 1996, depusã de domnul Ciungan Eugen Licinius la Biroul Electoral Central, cu nr. 404 din 10 octombrie 1996.
  Contestaþia a fost înaintatã Curþii Constituþionale ºi formeazã obiectul Dosarului nr. 280 D/1996.
  Curtea a dispus soluþionarea contestaþiei fãrã citarea pãrþilor, având în vedere cerinþa legalã a rezolvãrii ei în maximum 48 de ore, potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 47/1992,ale art.11alin. (2) ºi (3) ºi ale art. 28alin. (1) din Legea nr. 69/1992, raportate la art. 85 din Legea nr. 68/1992 ºi coroborate cu art. 581 alin. 3 din Codul de procedurã civilã.
  Magistratul-asistent prezintã obiectul contestaþiei.
  În motivarea contestaþiei se aratã cã poporul român, care timp de 2.000 de ani a opus rezistenþã împotriva nãvãlitorilor, în ultimul secol a dus lupte grele pentru reîntregire; România are astãzi o Constituþie bunã, care a fost aprobatã prin referendum, ºi cei care nu o recunosc, cum ar fi formaþiunea politicã U.D.M.R., înseamnã cã nu recunosc România ca stat naþional, suveran ºi independent, unitar ºi indivizibil; U.D.M.R. ºi chiar unii concetãþeni au desfãºurat acþiuni de propagandã în þarã ºi în strãinãtate pentru discreditarea României, în scopul de a o fãrâmiþa. Solicitã neînregistrarea candidaturilor la funcþia de Preºedinte al României a domnilor Gheorghe Frunda, ca reprezentant al U.D.M.R., ºi Emil Constantinescu, ca reprezentant al P.N.Þ.C.D., deoarece aceste formaþiuni politice nu au recunoscut Constituþia þãrii ºi au desfãºurat acþiuni distructive împotriva României, iar formaþiunile pe care le reprezintã ºi care îi susþin sunt contrare intereselor þãrii.
  Procurorul, având cuvântul în fond, apreciazã ca neîntemeiatã contestaþia, întrucât motivele invocate nu reprezintã cauze de neeligibilitate, ci simple consideraþiuni politice.

Curtea,

luând în dezbatere contestaþia înaintatã de Biroul Electoral Central, constatã cã este competentã sã o soluþioneze în temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 27 din Legea nr. 47/1992 ºi al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992.
  Analizând contestaþia în raport cu prevederile Constituþiei, ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României ºi vãzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, Curtea reþine urmãtoarele:
  Motivele invocate în contestaþie nu reprezintã impedimente juridice pentru ca o persoanã sã poatã candida la funcþia de Preºedinte al României, în sensul prevederilor art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3), art. 35 alin. (2) ºi ale art. 81 alin. (4) din Constituþie, astfel încât nu pot constitui temei legal pentru infirmarea înregistrãrii de cãtre Biroul Electoral Central a candidaturii domnilor Gheorghe Frunda ºi Emil Constantinescu la alegerile preºedinþiale din 3 noiembrie 1996. În acest sens, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin mai multe hotãrâri, cu prilejul alegerilor din anul 1992 ºi al alegerilor din acest an, neexistând temei pentru a se reveni asupra celor statuate.
  Prin natura lor, aceste motive de ordin politic ºi moral exced atribuþiilor Curþii Constituþionale, definite de Constituþie ºi de Legea nr. 69/1992, putând fi apreciate, eventual, numai de cãtre corpul electoral cu prilejul exprimãrii votului.
  În consecinþã, contestaþia ce face obiectul judecãþii de faþã urmeazã a fi respinsã.
   Pentru considerentele arãtate ºi vãzând dispoziþiile art. 144 lit. d) din Constituþie, ale art. 13 alin. (1) lit. B. a) ºi ale art. 27 ºi 28 din Legea nr. 47/1992, precum ºi ale art. 2 alin. (2) ºi ale art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 69/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA
În numele legii
hotãrãºte:

   Respinge ca neîntemeiatã contestaþia privind înregistrarea candidaturilor domnilor Gheorghe Frunda ºi Emil Constantinescu la funcþia de Preºedinte al României, formulatã de domnul Ciungan Eugen Licinius.
   Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preºedintele Curþii Constituþionale,
prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu


vizitatori din
19 martie 1998

Domino Kappa Server

Mail to databasemaster databasemaster Mail to databasemaster

 Copyright© 1998 Ministerul Justiției, România. 
 Toate drepturile rezervate. 

 Difuzare pe Internet 
 în exclusivitate prin Kappa 

Powered by Lotus Notes

Sus