Stema României
Ministerul Justiției - România

Superlex - Home Page
Biblioteca de acte normative a Ministerului Justiției
Căutare în arhivă

Arhiva de jurisprudență a Ministerului Justiției


Arhive ale actelor normative  1864-2000


Regăsire după
Lista actelor normative după emitent
Lista după tipul actelor normative
Lista actelor normative după Monitorul Oficial


Acte contestate din punct de vedere constituțional


Regăsire după
Index tematic după acte interne
Index tematic după acte internaționaleArhive
Cautare in toate arhivele
Cautare in jurisprudenta
Superlex - Baza de date a Ministerului Justiției
Biblioteca de acte normative a Ministerului Justiției

Fără diacritice


Actul anterior Fișa actului Actul următor

H nr. 48 publicat în M.Of. nr. 246 din data: 10/10/96

HCC48/1996

HOTÃRÂREA Nr. 48 din 7 octombrie 1996


HOTÃRÂREA Nr. 48

din 7 octombrie 1996


Ioan Muraru — preºedinte
Costicã Bulai — judecãtor
Viorel Mihai Ciobanu — judecãtor
Mihai Constantinescu — judecãtor
Lucian Stângu — judecãtor
Florin Bucur Vasilescu — judecãtor
Romul Petru Vonica — judecãtor
Sorin Marinescu — procuror
Valer-Vasilie Bic㠗 magistrat-asistent

Pe rol soluþionarea contestaþiei privind înregistrarea candidaturii domnului Gheorghe Frunda pentru funcþia de Preºedinte al României, la alegerile din 3 noiembrie 1996, depusã de domnul Petria Eugeniu Dragoº la Biroul Electoral Central, cu nr. 314 din 3 octombrie 1996.
Contestaþia a fost înaintatã Curþii Constituþionale ºi formeazã obiectul Dosarului nr. 257 D/1996.
Curtea a dispus soluþionarea contestaþiei fãrã citarea pãrþilor, având în vedere cerinþa legalã a rezolvãrii ei în maximum 48 de ore, potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 47/1992, ale art. 11 alin. (2) ºi (3) ºi ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, raportate la art. 85 din Legea nr. 68/1992 ºi coroborate cu art. 581 alin. 3 din Codul de procedurã civilã.
Magistratul-asistent prezintã obiectul contestaþiei.
În motivarea contestaþiei se aratã cã domnul Gheorghe Frunda nu ºi-a dat demisia din Uniunea Democratã a Maghiarilor din România ºi nici nu a luat atitudine faþã de „comportamentul rasist a lui Katona Ádám“, care propagã idei asemãnãtoare lui Hitler ºi Horthy în ceea ce priveºte purificarea etnicã; a susþinut „cu violenþã verbal㓠conceptul de autonomie comunitarã, care ar conduce la „autonomia statalã pentru Transilvania ºi Banat“ ºi, în final, la crearea Ungariei mari, cu graniþele pe Carpaþi; nu a dovedit vreodatã simpatie faþã de poporul român ºi a participat la majoritatea adunãrilor „unde se sãrbãtoreau pretinsele - victorii ale ungurilor, multe împotriva românilor“, sub drapelul de stat maghiar ºi intonând imnul „Ungariei mari“.
Procurorul, având cuvântul în fond, apreciazã ca neîntemeiatã contestaþia, întrucât motivele invocate nu reprezintã cauze de neeligibilitate, ci simple consideraþiuni politice.


CURTEA,

luând în dezbatere contestaþia înaintatã de Biroul Electoral Central, constatã cã este competentã sã o soluþioneze în temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 27 din Legea nr. 47/1992 ºi al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992.
Analizând contestaþia în raport cu prevederile Constituþiei, ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României ºi vãzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, Curtea reþine urmãtoarele:
Motivele invocate în contestaþie nu reprezintã impedimente juridice pentru ca o persoanã sã poatã candida la funcþia de Preºedinte al României, în sensul prevederilor art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3), art. 35 alin. (2) ºi ale art. 81 alin. (4) din Constituþie, astfel încât nu pot constitui temei legal pentru infirmarea înregistrãrii de cãtre Biroul Electoral Central a candidaturii domnului Gheorghe Frunda la alegerile preºedinþiale din 3 noiembrie 1996. În acest sens, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin mai multe hotãrâri, cu prilejul alegerilor din anul 1992 ºi al alegerilor din acest an, neexistând temei pentru a se reveni asupra celor statuate.
Prin natura lor, aceste motive de ordin politic ºi moral exced atribuþiilor Curþii Constituþionale, definite de Constituþie ºi de Legea nr. 69/1992, putând fi, eventual, apreciate numai de corpul electoral cu prilejul exprimãrii votului.
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul judecãþii de faþã urmeazã a fi respinsã.Pentru considerentele arãtate ºi vãzând dispoziþiile art. 144 lit. d) din Constituþie, ale art. 13 alin. (1) lit. B. a), ale art. 27 ºi 28 din Legea nr. 47/1992, precum ºi ale art. 2 alin. (2) ºi ale art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 69/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA

În numele legii

HOTÃRêTE:


Respinge ca neîntemeiatã contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului Gheorghe Frunda la funcþia de Preºedinte al României, formulatã de domnul Petria Eugeniu Dragoº.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Valer-Vasilie Bicã
vizitatori din
19 martie 1998

Domino Kappa Server

Mail to databasemaster databasemaster Mail to databasemaster

 Copyright© 1998 Ministerul Justiției, România. 
 Toate drepturile rezervate. 

 Difuzare pe Internet 
 în exclusivitate prin Kappa 

Powered by Lotus Notes

Sus