Stema României
Ministerul Justiției - România

Superlex - Home Page
Biblioteca de acte normative a Ministerului Justiției
Căutare în arhivă

Arhiva de jurisprudență a Ministerului Justiției


Arhive ale actelor normative  1864-2000


Regăsire după
Lista actelor normative după emitent
Lista după tipul actelor normative
Lista actelor normative după Monitorul Oficial


Acte contestate din punct de vedere constituțional


Regăsire după
Index tematic după acte interne
Index tematic după acte internaționaleArhive
Cautare in toate arhivele
Cautare in jurisprudenta
Superlex - Baza de date a Ministerului Justiției
Biblioteca de acte normative a Ministerului Justiției

Fără diacritice


Actul anterior Fișa actului Actul următor

H nr. 33 publicat în M.Of. nr. 237 din data: 09/30/96

HCC33/1996

HOTÃRÂREA Nr. 33 din 26 septembrie 1996


HOTÃRÂREA Nr. 33

din 26 septembrie 1996


Ioan Muraru — preºedinte
Costicã Bulai — judecãtor
Viorel Mihai Ciobanu — judecãtor
Mihai Constantinescu — judecãtor
Ioan Deleanu — judecãtor
Lucian Stângu — judecãtor
Florin Bucur Vasilescu — judecãtor
Romul Petru Vonica — judecãtor
Virgil Firuleasa — procuror
Maria Bratu — magistrat-asistent

Pe rol soluþionarea contestaþiei privind înregistrarea candidaturii domnului Gheorghe Frunda pentru funcþia de Preºedinte al României, la alegerile din 3 noiembrie 1996, depusã de domnul Pleºa Gheorghe Octavian la Biroul Electoral Central, cu nr. 232 din 24 septembrie 1996.
Contestaþia a fost înaintatã Curþii Constituþionale ºi formeazã obiectul Dosarului nr. 228D/1996.
Curtea a dispus soluþionarea contestaþiei fãrã citarea pãrþilor, având în vedere cerinþa legalã a rezolvãrii ei în - maximum 48 de ore, potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 47/1992, art. 11 alin. (2) ºi (3) ºi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, raportate la art. 85 din Legea nr. 68/1992 ºi coroborate cu art. 581 alin. 3 din Codul de procedurã civilã.
Magistratul-asistent prezintã obiectul contestaþiei.
Pentru susþinerea contestaþiei, domnul Pleºa Gheorghe Octavian solicitã: verificarea prenumelui domnului Frunda, Gheorghe sau György, din actele de stare civilã ºi actele de la ºcoalã, precum ºi dacã existã hotãrâre judecãtoreascã de schimbare a numelui; cazul în care nu existã hotãrâre judecãtoreascã, îl acuzã pe domnul Frunda Gheorghe de fals ºi uz de fals; verificarea listelor de semnãturi, în sensul de a se constata dacã prenumele semnatarilor sunt aceleaºi cu cele din buletinele de identitate sau sunt traduse în limba maghiarã; remarcã faptul cã domnul Gheorghe Frunda nu a semnat Constituþia ºi deci nu ar avea temei sã participe la alegeri.
Procurorul, având cuvântul în fond, apreciazã ca neîntemeiatã contestaþia, motivele invocate nefiind cauze legale de neeligibilitate.


CURTEA,

luând în dezbatere contestaþia înaintatã de Biroul Electoral Central, constatã cã este competentã sã o soluþioneze în temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 27 din Legea nr. 47/1992 ºi al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992.
Analizând contestaþia în raport cu prevederile Constituþiei, ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României ºi vãzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, Curtea reþine urmãtoarele:
Identitatea candidatului la funcþia de Preºedinte al României nu poate fi pusã la îndoialã. Cât priveºte faptul dacã modul de indicare a prenumelui candidatului constituie sau nu infracþiuni de fals ºi uz de fals, cercetarea acestora nu intrã în competenþa Curþii Constituþionale.
Cât priveºte celelalte motive invocate în contestaþie, acestea nu reprezintã impedimente juridice pentru ca o persoanã sã poatã candida la funcþia de Preºedinte al României, în sensul art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3), art. 35 alin. (2) ºi art. 81 alin. (4) din Constituþie, astfel încât nu pot constitui temei legal pentru infirmarea înregistrãrii de cãtre Biroul Electoral Central a candidaturii domnului Gheorghe Frunda la alegerile preºedinþiale din 3 noiembrie 1996.
Prin natura lor, aceste motive exced atribuþiile Curþii Constituþionale, definite de Constituþie ºi de Legea nr. 69/1992, putând fi, eventual, apreciate numai de corpul electoral cu prilejul exprimãrii votului.
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul judecãþii de faþã urmeazã a fi respinsã.
Pentru considerentele arãtate ºi vãzând dispoziþiile art. 144 lit. d) din Constituþie, ale art. 13 alin. (1) lit. B. a), ale art. 27 ºi 28 din Legea nr. 47/1992, precum ºi pe cele ale art. 2 alin. (2) ºi art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 69/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA

În numele legii

HOTÃRêTE:

Respinge ca neîntemeiatã contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului Gheorghe Frunda la funcþia de Preºedinte al României, formulatã de domnul Pleºa Gheorghe Octavian.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Curþii Constituþionale,
prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Maria Bratuvizitatori din
19 martie 1998

Domino Kappa Server

Mail to databasemaster databasemaster Mail to databasemaster

 Copyright© 1998 Ministerul Justiției, România. 
 Toate drepturile rezervate. 

 Difuzare pe Internet 
 în exclusivitate prin Kappa 

Powered by Lotus Notes

Sus