Stema României
Ministerul Justiției - România

Superlex - Home Page
Biblioteca de acte normative a Ministerului Justiției
Căutare în arhivă

Arhiva de jurisprudență a Ministerului Justiției


Arhive ale actelor normative  1864-2000


Regăsire după
Lista actelor normative după emitent
Lista după tipul actelor normative
Lista actelor normative după Monitorul Oficial


Acte contestate din punct de vedere constituțional


Regăsire după
Index tematic după acte interne
Index tematic după acte internaționaleArhive
Cautare in toate arhivele
Cautare in jurisprudenta
Superlex - Baza de date a Ministerului Justiției
Biblioteca de acte normative a Ministerului Justiției

Fără diacritice


Actul anterior Fișa actului Actul următor

DEC nr. 119 publicat în M.Of. nr. 468 din data: 12/07/98

DCC119/1998

DECIZIA Nr. 119 din 29 septembrie 1998 referitoare la sesizarea privind neconstituþionalitatea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii învãþãmântului nr. 84/1995


DECIZIA Nr. 119

din 29 septembrie 1998

referitoare la sesizarea privind neconstituþionalitatea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului

nr. 36/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii învãþãmântului nr. 84/1995


Lucian Mihai - preºedinte
Costicã Bulai - judecãtor
Constantin Doldur - judecãtor
Kozsokár Gábor - judecãtor
Ioan Muraru - judecãtor
Nicolae Popa - judecãtor
Lucian Stângu - judecãtor
Florin Bucur Vasilescu - judecãtor
Romul Petru Vonica - judecãtor
Paula C. Pantea - procuror
Florentina Geangu - magistrat-asistent
Pe rol, soluþionarea sesizãrii Curþii Supreme de Justiþie - Secþia de contencios administrativ, referitoare la - neconstituþionalitatea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii învãþãmântului nr. 84/1995, ca urmare a acþiunii formulate de Partidul Unitãþii Naþionale Române.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de 22 septembrie 1998, fiind consemnate în încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 29 septembrie 1998.

CURTEA,
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Partidul Unitãþii Naþionale Române, prin acþiunea înregistratã la 14 iulie 1997 la Curtea de Apel Bucureºti - Secþia de contencios administrativ, a chemat în judecatã Guvernul României, solicitând ca, în baza dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, sã se constate cã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii învãþãmântului nr. 84/1995 este "neconstituþionalã, nulã ºi neproducãtoare de efecte juridice". În motivarea acþiunii se susþine cã prin ordonanþa menþionatã se aduc reglementãri în domeniul rezervat, potrivit art. 72 lit. m) din Constituþie, legilor organice, încãlcându-se grav art. 114 alin. (1) din legea fundamentalã, text care interzice - emiterea de ordonanþe în domenii ce fac obiectul legilor organice.
Prin Sentinþa civilã nr. 790 din 25 august 1997, Curtea de Apel Bucureºti - Secþia de contencios administrativ a respins ca inadmisibilã acþiunea formulatã de Partidul Unitãþii Naþionale Române, reþinând în considerente cã art. 2 lit. a) din Legea nr. 29/1990 excepteazã de la controlul judecãtoresc, pe calea contenciosului administrativ, actele emise de Guvern în temeiul delegãrii legislative date acestuia prin art. 114 alin. (4) din Constituþie. Totodatã, s-a reþinut cã nu poate fi sesizatã Curtea Constituþionalã în vederea declanºãrii controlului de constituþionalitate, întrucât nu sunt întrunite cerinþele legale pentru sesizarea sa.
Partidul Unitãþii Naþionale Române a declarat recurs împotriva Sentinþei civile nr. 790/1997 a Curþii de Apel Bucureºti - Secþia de contencios administrativ, care a fost admis de Curtea Supremã de Justiþie prin Decizia nr. 369 din 18 februarie 1998, pronunþatã în Dosarul nr. 2.019/1997 ºi, pe cale de consecinþã, s-a casat sentinþa recuratã pe motiv cã instanþa de contencios administrativ nu este competentã sã soluþioneze cauza, dispunându-se trimiterea acesteia la Curtea Constituþionalã, "ca unica autoritate publicã ce poate exercita controlul constituþionalitãþii legilor ºi ordonanþelor".
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se considerã cã solicitarea Partidului Unitãþii Naþionale Române este inadmisibilã. În motivarea acestei opinii se aratã, în primul rând, cã astfel cum s-a stabilit prin jurisprudenþa Curþii Constituþionale, Guvernul este competent sã emitã ordonanþe de urgenþã ºi în domeniul legilor organice; în al doilea rând, cã pentru soluþionarea acþiunii introduse de Partidul Unitãþii Naþionale Române - ºi, deci, ºi a recursului - este necesarã îndeplinirea condiþiilor prevãzute la art. 144 lit. c) din Constituþie ºi la art. 23 din Legea nr. 47/1992, texte care au în vedere situaþia în care existã o cauzã pe rolul instanþelor judecãtoreºti ºi, pe cale - incidenþã, se evocã neconstituþionalitatea unor dispoziþii dintr-o lege ori dintr-o ordonanþã. Or, în situaþia de faþã, neconstituþionalitatea nu s-a invocat pe cale de excepþie, ci constituie chiar obiectul cererii formulate de Partidul Unitãþii Naþionale Române.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului ºi ale pãrþii prezente, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie, Curtea Constituþionalã decide asupra excepþiilor ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea legilor ºi a ordonanþelor.
În conformitate cu art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, excepþia de neconstituþionalitate poate viza numai acele prevederi dintr-o lege sau ordonanþã de care depinde soluþionarea cauzei în care acestea au fost invocate.
Rezultã cã, în cadrul controlului prevãzut la art. 144 lit. c) din Constituþie, instanþa de contencios constituþional este legal sesizatã în vederea declanºãrii controlului numai pe calea excepþiei de neconstituþionalitate invocate într-un litigiu pendinte la o instanþã de judecatã ºi numai dacã soluþionarea acelui litigiu depinde de legea sau de ordonanþa atacatã prin excepþie de neconstituþionalitate.
Curtea constatã însã cã în speþã Partidul Unitãþii Naþionale Române a solicitat prin chiar acþiunea introdusã în faþa Curþii de Apel Bucureºti constatarea neconstituþionalitãþii Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 36/1997. Or, potrivit Constituþiei ºi Legii de organizare ºi funcþionare a Curþii Constituþionale nr. 47/1992, excepþia de neconstituþionalitate nu poate face obiectul unei acþiuni directe - adresate instanþei judecãtoreºti sau Curþii Constituþionale.
Mai mult, potrivit dispoziþiilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, o excepþie de neconstituþionalitate ce a fost invocatã cu încãlcarea prevederilor art. 23 alin. (1) din aceeaºi lege este inadmisibilã.
În aceastã situaþie, sesizarea Curþii Constituþionale urmeazã a fi respinsã ca inadmisibilã, fiind contrarã prevederilor art. 144 lit. c) din Constituþie ºi art. 23 alin. (1) ºi (6) din Legea nr. 47/1992.
În sensul celor arãtate este ºi Decizia Curþii Constituþionale nr. 92 din 25 iunie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 3 august 1998.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 alin. (1) ºi (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilã sesizarea asupra neconstituþionalitãþii Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii învãþãmântului nr. 84/1995.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 29 septembrie 1998.

PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu


vizitatori din
19 martie 1998

Domino Kappa Server

Mail to databasemaster databasemaster Mail to databasemaster

 Copyright© 1998 Ministerul Justiției, România. 
 Toate drepturile rezervate. 

 Difuzare pe Internet 
 în exclusivitate prin Kappa 

Powered by Lotus Notes

Sus