Stema României
Ministerul Justiției - România

Superlex - Home Page
Biblioteca de acte normative a Ministerului Justiției
Căutare în arhivă

Arhiva de jurisprudență a Ministerului Justiției


Arhive ale actelor normative  1864-2000


Regăsire după
Lista actelor normative după emitent
Lista după tipul actelor normative
Lista actelor normative după Monitorul Oficial


Acte contestate din punct de vedere constituțional


Regăsire după
Index tematic după acte interne
Index tematic după acte internaționaleArhive
Cautare in toate arhivele
Cautare in jurisprudenta
Superlex - Baza de date a Ministerului Justiției
Biblioteca de acte normative a Ministerului Justiției

Fără diacritice


Actul anterior Fișa actului Actul următor

DEC nr. 109 publicat în M.Of. nr. 250 din data: 10/16/96

DCC109/1996

DECIZIE privind constituþionalitatea Legii pentru ratificarea Tratatului de înþelegere, cooperare ºi bunã vecinãtate dintre România ºi Republica Ungarã, semnat la Timiºoara la 16 septembrie 1996

Act contestat dpdv constitutional prin: LEGE PENTRU RATIFICAREA TRATATULUI DE ÎNÞELEGERE, COOPERARE ºI BUNÃ VECINÃTATE DINTRE ROMÂNIA ºI REPUBLICA UNGARÃ*TIMIªOARA 16 SEPTEMBRIE 1996


CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

DECIZIE

privind constituþionalitatea Legii pentru ratificarea Tratatului de înþelegere,

cooperare ºi bunã vecinãtate dintre România ºi Republica Ungarã,

semnat la Timiºoara la 16 septembrie 1996


Curtea Constituþionalã a fost sesizatã, la data de
4 octombrie 1996, de cãtre grupurile parlamentare ale Partidului Unitãþii Naþionale Române din Senat ºi din Camera Deputaþilor, asupra încãlcãrii unor prevederi din regulamentele celor douã camere ale Parlamentului la adoptarea Legii pentru ratificarea Tratatului de înþelegere, cooperare ºi bunã vecinãtate dintre România ºi Republica Ungarã, solicitându-se „reluarea dezbaterilor în Camera Deputaþilor asupra acestui act normativ“.
Prin sesizare se considerã cã legea pentru ratificarea tratatului sus-menþionat a fost adoptatã cu „încãlcarea grav㓠a regulamentelor celor douã Camere ale Parlamentului ºi, pe cale de consecinþã, cã aceastã lege nu este constituþionalã, respectarea procedurii parlamentare condiþionând constituþionalitatea adoptãrii unei legi. Însã contestarea constituþionalitãþii unei legi nu poate fi fãcutã decât în condiþiile prevãzute la art. 144 lit. a) din Constituþie.
Analizând sesizarea, din punct de vedere al condiþiilor prevãzutela art.144 lit. a)dinConstituþieºila art.17alin. (1) din Legea nr. 47/1992, în care Curtea s-ar putea pronunþa, rezultã cã aceasta este inadmisibilã, deoarece o obiecþie de neconstituþionalitate ridicatã de parlamentari poate fi invocatã numai de cel puþin 50 de deputaþi sau de cel puþin 25 de senatori, nu de grupurile parlamentare, aºa cum este sesizarea ce face obiectul acestei cauze.
În sesizare se invocã prevederile art. 144 lit. b) din Constituþie.
Potrivit art. 144 lit. b) din Constituþie, Curtea Constituþionalã se pronunþã numai asupra constituþionalitãþii regulamentelor Parlamentului.
Rezultã cã, faþã de aceste prevederi constituþionale, sesizarea este tot inadmisibilã, deoarece excede atribuþiei Curþii Constituþionale, prevãzutã de art. 144 lit. b) din Constituþie, care se referã exclusiv la controlul constituþionalitãþii regulamentelor parlamentului, nu ºi al actelor concrete de aplicare a prevederilor acestor regulamente. În acest sens este ºi practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale, aºa cum rezultã din Decizia Plenului nr. 22 din 27 februarie 1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 7 aprilie 1995, ºi din Decizia nr. 98 din 25 octombrie 1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 31 octombrie 1995.
Faþã de cele arãtate, în temeiul art. 144 lit. a) ºi b) din Constituþie ºi al art. 21 ºi 22 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:


Respinge ca inadmisibilã sesizarea grupurilor parlamentare din Senat ºi din Camera Deputaþilor ale Partidului Unitãþii Naþionale Române cu privire la constituþionalitatea Legii pentru ratificarea Tratatului de înþelegere, cooperare ºi bunã vecinãtate dintre România ºi Republica Ungarã, semnat la Timiºoara la 16 septembrie 1996.
Prezenta decizie se comunicã Preºedintelui României.
Deliberarea a avut loc pe data de 8 octombrie 1996 ºi la ea au participat: Ioan Muraru, preºedinte, Costicã Bulai, Viorel Mihai Ciobanu, Mihai Constantinescu, Ioan Deleanu, Lucian Stângu, Florin Bucur Vasilescu ºi Romul Petru Vonica, judecãtori.

Preºedintele Curþii Constituþionale,
prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Valer-Vasilie Bicã
Bucureºti, 8 octombrie 1996.
Nr. 109.

Žvizitatori din
19 martie 1998

Domino Kappa Server

Mail to databasemaster databasemaster Mail to databasemaster

 Copyright© 1998 Ministerul Justiției, România. 
 Toate drepturile rezervate. 

 Difuzare pe Internet 
 în exclusivitate prin Kappa 

Powered by Lotus Notes

Sus