CONVENTIA-CADRU pentru protectia minoritatilor nationale*)

*) Traducere oficiala

M.O. nr. 82/1995


Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte state semnatare ale prezentei conventii-cadru, considerind ca scopul Consiliului Europei il constituie realizarea unei unitati mai strinse intre membrii sai in vederea salvgardarii si promovarii idealurilor si principiilor care reprezinta patrimoniul lor comun, considerind ca unul dintre mijloacele pentru atingerea acestui obiectiv consta in salvgardarea si dezvoltarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, dorind sa dea curs Declaratiei sefilor de stat si de guvern ai statelor membre ale Consiliului Europei, adoptata la Viena la 9 octombrie 1993, fiind hotarite ca pe teritoriile lor respective sa protejeze existenta minoritatilor nationale, considerind ca bulversarile istoriei europene au aratat ca protectia minoritatilor nationale este esentiala pentru stabilitatea, securitatea democratica si pacea Continentului, considerind ca o societate pluralista si cu adevarat democratica trebuie nu numai sa respecte identitatea etnica, culturala, lingvistica si religioasa a fiecarei persoane apartinind unei minoritati nationale, dar si, deopotriva, sa creeze conditii corespunzatoare care sa le permita sa-si exprime, sa pastreze si sa dezvolte aceasta identitate, considerind ca realizarea unui climat de toleranta si dialog este necesara pentru a permite diversitatii culturale sa reprezinte o sursa, dar si un factor, nu de divizare, ci de imbogatire a fiecarei societati, considerind ca realizarea unei Europe tolerante si prospere nu depinde numai de cooperarea dintre state, ci necesita si cooperarea transfrontaliera intre autoritati locale si regionale, cu respectarea Constitutiei si a integritatii teritoriale a fiecarui stat, tinind seama de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si de protocoalele sale, tinind seama de angajamentele privind protectia minoritatilor nationale continute in conventiile si declaratiile Natiunilor Unite, precum si in documentele Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, in special cel de la Copenhaga din 29 iunie 1990, fiind hotarite sa defineasca principiile care trebuie respectate si obligatiile care decurg din acestea, pentru a asigura, in statele membre si in celelalte state care pot deveni parti la prezentul instrument, protectia efectiva a minoritatilor nationale si a drepturilor persoanelor apartinind acestora, in cadrul statului de drept, cu respectarea integritatii teritoriale si a suveranitatii nationale, fiind hotarite sa aplice principiile enuntate in prezenta conventie-cadru prin legislatia nationala si politici guvernamentale corespunzatoare, au convenit asupra celor ce urmeaza:


TITLUL I

ART. 1
Protectia minoritatilor nationale si a drepturilor si libertatilor persoanelor apartinind acestora face parte integranta din protectia internationala a drepturilor omului si, ca atare, constituie domeniul de cooperare internationala.

ART. 2
Dispozitiile prezentei conventii-cadru vor fi aplicate cu buna-credinta, intr-un spirit de intelegere, toleranta si cu respectarea principiilor bunei vecinatati, relatiilor prieteneste si cooperarii intre state.

ART. 3
1. Orice persoana apartinind unei minoritati nationale are dreptul sa aleaga liber daca sa fie tratata sau nu ca atare si nici un dezavantaj nu poate rezulta dintr-o asemenea alegere ori din exercitiul drepturilor legate de aceasta.

2. Personale apartinind minoritatilor nationale pot exercita drepturile si libertatile ce decurg din principiile enuntate in prezenta conventie-cadru, individual sau in comun cu altii.


TITLUL II

ART. 4
1. Partile se angajeaza sa garanteze fiecarei persoane apartinind unei minoritati nationale dreptul la egalitate in fata legii si la egala protectie a legii. In aceasta privinta, orice discriminare bazata pe apartenenta la o minoritate nationala este interzisa.

2. Partile se angajeaza sa adopte, daca este cazul, masuri adecvate pentru a promova, in toate domeniile vietii economice, sociale, politice si culturale, egalitatea deplina si efectiva intre persoanele apartinind unei minoritati nationale si cele apartinind majoritatii. Ele vor tine seama in mod corespunzator, in aceasta privinta, de conditiile specifice in care se afla persoanele apartinind minoritatilor nationale.

3. Masurile adoptate in conformitate cu paragraful 2 nu vor fi considerate acte de discriminare.

ART. 5
1. Partile se angajeaza sa promoveze conditiile de natura sa permita persoanelor apartinind minoritatilor nationale sa-si mentina si sa-si dezvolte cultura, precum si sa-si pastreze elementele esentiale ale identitatii lor, respctiv religia, limba, traditiile si patrimoniul lor cultural.

2. Fara a se aduce atingere masurilor luate in cadrul politicii lor generale de integrare, partile se vor abtine de la orice politica ori practica avind drept scop asimilarea persoanelor apartinind minoritatilor nationale impotriva vointei acestora si vor proteja aceste persoane impotriva oricarei actiuni vizind o astfel de asimilare.

ART. 6
1. Partile vor incuraja spiritul de toleranta si dialogul intercultural si vor lua masuri efective pentru promovarea respectului reciproc, intelegerii si cooperarii dintre toate persoanele care traiesc pe teritoriul lor, indiferent de identitatea etnica, culturala, lingvistica ori religioasa a acestora, indeosebi in domeniile educatiei, culturii si al mijloacelor de informare.

2. Partile se angajeaza sa ia masuri corespunzatoare pentru a proteja persoanele care ar putea fi victime ale amenintarilor sau actelor de discriminare, ostilitate sau violenta, datorita identitatii lor etnice, culturale, lingvistice sau religioase.


ART. 7

Partile vor asigura respectarea drepturilor fiecarei persoane apartinind unei minoritati nationale la libertatea de intrunire pasnica si la libertatea de asociere, la libertatea de expresie si la libertatea de gindire, constiinta si religie.

ART. 8
Partile se angajeaza sa recunoasca fiecarei persoane apartinind unei minoritati nationale dreptul de a-si manifesta religia sau credinta sa si dreptul de a infiinta institutii, organizatii si asociatii religioase.

ART. 9
1. Partile se angajeaza sa recunoasca faptul ca dreptul la libertatea de expresie a fiecarei persoane apartinind unei minoritati nationale include libertatea de opinie si libertatea de a primi si a comunica informatii sau idei in limba minoritara, fara ingerinte ale autoritatilor publice si independent de frontiere. Partile vor veghea ca, in cadrul sistemelor lor lingvistice, persoanele apartinind unei minoritati nationale sa nu fie discriminate in accesul la mijloacele de informare.

2. Paragraful 1 nu impiedica partile sa utilizeze un regim de autorizare, nediscriminatoriu si fondat pe criterii obiective, pentru societatile de radio sonor, televiziune si cinema.

3. Partile nu vor crea obstacole in calea infiintarii si utilizarii mijloacelor de informare scrisa de catre persoanele apartinind minoritatilor nationale. In cadrul legal organizat pentru radioul sonor si televiziune, ele vor veghea ca, in masura posibilului si tinind seama de prevederile paragrafului 1, persoanelor apartinind minoritatilor nationale sa le fie acordata posibilitatea de a-si crea si utiliza propriile mijloace de informare.

4. In cadrul sistemului legislatiei lor, partile vor adopta masuri adecvate pentru facilitarea accesului persoanelor apartinind minoritatilor nationale la mijloacele de informare, pentru promovarea tolerantei si pentru a permite pluralismul cultural.

ART. 10
1. Partile se angajeaza sa recunoasca oricarei persoane apartinind unei minoritati nationale dreptul de a folosi liber si fara ingerinta limba sa minoritara, in privat si in public, oral si in scris.

2. In ariile locuite traditional sau in numar substantial de persoane apartinind minoritatile nationale, daca aceste persoane solicita acest lucru si acolo unde aceasta cerere corespunde unei nevoi reale, partile se vor stradui sa asigure, in masura posibilului, conditii care sa permita folosirea limbii minoritare in raporturile dintre aceste persoane si autoritatile administrative.

3. Partile se angajeaza sa garanteze dreptul oricarei persoane apartinind unei minoritati nationale de a fi informata cu promptitudine, intr-o limba pe care o intelege, cu privire la motivele arestarii sale, la natura si la cauza acuzatiei aduse impotriva sa, si sa se apere in aceasta limba, daca este necesar cu asistenta gratuita a unui interpret.

ART. 11
1. Partile se agajeaza sa recunoasca oricarei persoane apartinind unei minoritati nationale dreptul de a folosi numele (patronimul) si prenumele sau in limba minoritara, precum si dreptul la recunoasterea oficiala a acestora, in conformitate cu modalitatile prevazute in sistemul lor legal.

2. Partile se angajeaza sa recunoasca oricarei persoane apartinind unei minoritati nationale dreptul de a expune in limba sa minoritara insemne, inscriptii si alte informatii cu caracter privat, vizibile pentru public.

3. In ariile locuite in mod traditional de un numar substantial de persoane apartinind unei minoritati nationale, partile vor depune eforturi, in cadrul sistemului lor legal, inclusiv, atunci cind este cazul, in cadrul acordurilor incheiate cu alte state, si tinind seama de conditiile lor specifice, pentru expunerea denumirilor locale traditionale, a denumirilor strazilor si a altor indicatii topografice destinate publicului, deopotriva in limba minoritara, acolo unde exista o cerere suficienta pentru astfel de indicatii.

ART. 12
1. Partile, daca este necesar, vor lua masuri in domeniul educatiei si al cercetarii, pentru a incuraja cunoasterea culturii, istoriei, limbii si religiei atit ale minoritatilor lor nationale, cit si ale majoritatii.

2. In acest context, partile vor asigura, intre altele, posibilitati corespunzatoare pentru pregatirea profesorilor, accesul la manuale si vor facilita contactele dintre elevi si profesori ai diferitelor comunitati.

3. Partile se angajeaza sa promoveze sanse egale de acces la educatia de toate nivelurile pentru persoanele aparinind minoritatilor nationale.

ART. 13
1. In cadrul sistemului lor educational, partile vor recunoaste dreptul persoanelor apartinind unei minoritati nationale de a infiinta si a administra propriile institutii private de educatie si formare.

2. Exercitiul acestui drept nu implica nici o obligatie financiara pentru parti.

ART. 14
1. Partile se angajeaza sa recunoasca dreptul oricarei persoane apartinind unei minoritati nationale de a invata limba sa minoritara.

2. In ariile locuite traditional sau in numar substantial de persoane apartinind minoritatilor nationale, daca exista o cerere suficienta, partile vor depune eforturi pentru a asigura, in masura posibilului si in cadrul sistemului lor educational, ca persoanele apartinind acestor minoritati sa beneficieze de posibilitati corespunzatoare de invatare a limbii lor minoritare ori de a primi o educatie in aceasta limba.

3. Paragraful 2 al acestui articol se va aplica fara a se aduce atingere invatarii limbii oficiale ori predarii in acesta limba.

ART. 15
Partile vor crea conditiile necesare pentru participarea efectiva a persoanelor apartinind minoritatilor nationale la viata culturala, sociala si economica si la treburile publice, in special acelea care le privesc direct.

ART. 16
Partile se vor abtine sa ia masuri care, modificind proportiile populatiei din arii locuite de persoane apartinind minoritatilor nationale, sint indreptate impotriva drepturilor si libertatilor decurgind din principiile inscrise in prezenta conventie-cadru.

ART. 17
1. Partile se angajeaza sa nu aduca atingere dreptului persoanelor apartinind minoritatilor nationale de a stabili si a mentine contacte libere si pasnice peste frontiere cu persoane care se afla in mod legal in alte state, indeosebi cu acelea cu care au in comun identitatea etnica, culturala, lingvistica sau religioasa, ori patrimoniul cultural.

2. Partile se angajeaza sa nu aduca atingere dreptului persoanelor apartinind minoritatilor nationale de a participa la activitatile organizatiilor neguvernamentale, atit la nivel national, cit si international.

ART. 18
1. Partile vor depune eforturi pentru a incheia, daca este necesar, acorduri bilaterale si multilaterale cu alte state, indeosebi cu statele vecine, pentru a asigura protectia persoanelor apartinind minoritatilor nationale respective.

2. Daca este cazul, partile vor lua masuri pentru incurajarea cooperarii transfrontaliere.

ART. 19
Partile se angajeaza sa respecte si sa aplice principiile inscrise in prezenta conventie-cadru, aducindu-le, daca este necesar, numai acele limitari, restrictii si derogari prevazute in instrumentele juridice internationale, in special in Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, in masura in care acestea sint relevate pentru drepturile si libertatile decurgind din principiile mentionate.

TITLUL III

ART. 20
In exercitarea drepturilor si libertatilor decurgind din principiile inscrise in prezenta conventie-cadru, orice persoana apartinind unei minoritati nationale va respecta legislatia nationala si drepturile celorlalti, in special ale persoanelor apartinind majoritatii sau altor minoritati nationale.


ART. 21

Nici o dispozitie din prezenta conventie-cadru nu va fi interpretata ca implicind vreun drept de a intreprinde vreo activitate ori vreun act contrar principiilor fundamentale ale dreptului international, in special celor ale egalitatii suverane, integritatii teritoriale si independentei politice a statelor.

ART. 22

Nici o dispozitie din prezenta conventie-cadru nu va fi interpretata ca limitind sau aducind atingere drepturilor omului si libertatilor fundamentale care pot fi recunoscute in conformitate cu legile oricarei parti contractante sau cu orice alta conventie le care respectiva parte contractanta este parte.

ART. 23
Drepturile si libertatile decurgind din principiile inscrise in prezenta conventie-cadru, in masura in care acestea fac obiectul unei prevederi corespondente din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau din protocoalele aditionale la aceasta, vor fi intelese in conformitate cu aceste din urma prevederi.

TITLUL IV

ART. 24
1. Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei este insarcinat sa vegheze la aplicarea prezentei conventii-cadru de catre partile contractante.

2. Partile care nu sint membre ale Consiliului Europei vor participa la mecanismul de supraveghere a punerii in aplicare, potrivit unor modalitati care urmeaza a fi determinate.

ART. 25
1. Intr-un interval de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei conventii-cadru cu privire la respectiva parte contractanta, aceasta va transmite secretarului general al Consiliului Europei informatii complete asupra masurilor legislative si de alta natura, adoptate in aplicarea angajamentelor enuntate in prezenta conventie-cadru.

2. Ulterior, fiecare parte contractanta va transmite secretarului general, periodic si ori de cite ori Comitetul Ministrilor solicita, orice informatii suplimentare, relevante pentru aplicarea prezentei conventii-cadru.

3. Secretarul general va inainta Comitetului Ministrilor informatiile transmise in conformitate cu prevederile prezentului articol.

ART. 26
1. In evaluarea adecvarii masurilor adoptate de parti pentru punerea in aplicare a principiilor enuntate in prezenta conventie-cadru, Comitetul Ministrilor va fi asistat de un comitet consultativ, ai carui membri vor avea experienta recunoscuta in domeniul protectiei minoritatilor nationale.

2. Compunerea Comitetului consultativ si procedura acestuia vor fi fixate de catre Comitetul Ministrilor intr-un interval de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei conventii-cadru.

TITLUL V

ART. 27

Prezenta conventie-cadru va fi deschisa spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Pina la data intrarii sale in vigoare, ea va fi, de asemenea, deschisa spre semnare oricarui alt stat invitat in acest sens de catre Comitetul Ministrilor. Ea va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii.
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

ART. 28
1. Prezenta conventie-cadru va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care douasprezece state membre ale Consiliului Europei isi vor fi exprimat consimtamintul de a fi legate de conventia-cadru conform dispozitiilor art. 27.

2. Pentru oricare stat membru care isi exprima ulterior consimtamintul de a fi legat de conventia-cadru, aceasta va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ART. 29
1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii-cadru si dupa consultarea statelor contractante, Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei va putea invita sa adere la conventie, printr-o decizie luata cu majoritatea prevazuta in art. 20 d) din Statutul Consiliului Europei, oricare state care nu sint membre ale Consiliului Europei care, fiind invitate sa semneze conform dispozitiilor art. 27, nu au facut-o inca, sau oricare alt stat care nu este membru.

2. Pentru oricare stat care adera, conventia-cadru va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare le secretarul general al Consiliului Europei .

ART. 30
1. Oricare stat poate, in momentul semnarii sau al depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa specifice teritoriul (teritoriile) pentru care aceasta asigura relatiile internationale, caruia (carora) i (li) se va aplica prezenta conventie-cadru.

2. Oricare stat poate, la orice data ulterioara, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, sa extinda aplicarea prezentei conventii-cadru la oricare alt teritoriu specificat in declaratie. Cu privire la acest teritoriu, conventia-cadru va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general.

3. Orice declaratie facuta in virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa, in ce priveste oricare teritoriu specificat printr-o astfel de declaratie, prin notificare adresata secretarului general. Retragerea devine efectiva in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.

ART. 31
1. Oricare parte poate, in orice moment, sa denunte prezenta conventie-cadru printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denuntarea devine efectiva in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 6 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.

ART. 32
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, celelalte state semnatare si oricarui stat care a aderat la prezenta conventie-cadru:
a) orice semnare;
b) depunerea oricarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii-cadru, in conformitate cu art. 28, 29 si 30;
d) orice alt act, notificare sau comunicare legate de prezenta conventieicadru.
Drept pentru care, subsemnatii, avind depline puteri in acest sens, au semnat prezenta conventie-cadru.
Incheiata la Strasbourg la 1 februarie 1995, in limbile franceza si engleza, ambele texte fiind egal autentice, intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificata fiecaruia dintre statele membre ale Consiliului Europei si fiecarui stat invitat sa semneze sau sa adere la prezenta conventie cadru.