Miris document ID: 1183476007130
вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ²è²æÆÜ ¼ºÎàôÚòÀ ²¼¶²ÚÆÜ öàøð²Ø²êÜàôÂÚàôÜܺðÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ Þðæ²Ü²Î²ÚÆÜ ÎàÜìºÜòƲÚÆ 25-ð¸ Ðà¸ì²ÌÆ 1-ÆÜ ÎºîÆ Ð²Ø²Ò²ÚÜ
Author: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia
Language: Armenian
Source: Government of Armenia
Country: Armenia
Date of reception: 2001-5
Date of publication: 2001-5
Official version: yes

get PDF document