Miris document ID: 1172054617034
INICIJALNI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI MEÐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD OD 1993-2003. GODINE
Author: BOSNA I HERCEGOVINA VIJECE MINISTARA
Language: Serbo-Croatian
Source: BOSNA I HERCEGOVINA VIJECE MINISTARA
Country: Bosnia and Herzegovina
Consultative organization: United Nations
Date of publication: 2004-1-1
Official version: no

get PDF document