Miris document ID: 1101224311109
PROPOZIM LIGJI PER LIRINË FETARE DHE POZITËN JURIDIKE TË BASHKËSIVE FETARE NË KOSOVË
Author: Assembly of Kosovo/Kuvendi i Kosovës
Language: Albanian
Translates: original document
Source: Forum 18
Country: Serbia
Document sub type: Draft Law
Date of publication: 2004-11

get HTML document