Miris document ID: 1044441759821
Odlocitev U-I-296/94
Author: Constitutional Court of the Republic of Slovenia
Language: Slovene
Translates: original document
Source: Constitutional Court of Republic of Slovenia
Country: Slovenia
Category: judgment/decision
Government level: National - State Level
Guiding principle: Zakonske dolocbe, ki urejajo uporabo simbolov avtohtonihitalijanske in mad¿arske narodne skupnosti, ne posegajo vpravice, pravne interese oziroma pravni polo¿aj pobudnice kotposlanske skupine politicne stranke. Ker njen pravni interes zavlo¿itev pobude ni izkazan, je Ustavno sodi¿ce pobudo zavrglo.Iz dolocbe 64. clena Ustave, po kateri imajo avtohtoniitalijanska in mad¿arska narodna skupnost in njuni pripadnikipravico uporabljati svoje narodne simbole, izhaja, da smejo kotsvoje uporabljati simbole italijanskega in mad¿arskega naroda neglede na to, ali so ti identicni italijanskim oziroma mad¿arskimdr¿avnim simbolom. ¿e iz Zakona o grbu, zastavi in himniRepublike Slovenije in o slovenski narodni zastavi pa izhaja, dase simboli, ki jih avtohtoni narodni skupnosti in njunipripadniki uporabljajo kot svoje narodne simbole, smejo oburadnih prilo¿nostih uporabljati le ob simbolih RepublikeSlovenije in na nacin, iz katerega je razvidno, da gre simbolomRepublike Slovenije prednost. Dolocbe navedenega zakona, pokaterih se v dolocenih primerih ob simbolih Republike Slovenijeizobesi tudi zastava italijanske oziroma mad¿arske narodneskupnosti in se poleg dr¿avne himne lahko igra tudi himna tehskupnosti, zato niso v nasprotju z Ustavo.
Date of judgement: 1999-1-28
Document number: U-I-296/94
Official version: yes
Published on: Official Gazette of the Republic of Slovenia
Edition number: 14/1999
Legally binding: yes
Minority groups: all
Related laws: Zakon o grbu, zastavi in himni Republike

get HTML document