Miris document ID: 1044440932453
Odlocitev U-I-283/94
Author: Constitutional Court of the Republic of Slovenia
Language: Slovene
Translates: original document
Source: Constitutional Court of the Republic of Slovenia
Country: Slovenia
Category: judgment/decision
Government level: National - State Level
Guiding principle: Ni v neskladju z Ustavo, da je pripadnikom avtohtone italijanskein mad¿arske narodne skupnosti z zakonom zagotovljena pravica,da na volitvah poslancev Dr¿avnega zbora in na volitvah clanovobcinskega sveta oddajo po dva glasova - enega za izvolitevpredstavnika avtohtone narodne skupnosti in drugega za izvolitevpreostalih poslancev oziroma clanov obcinskega sveta. Ustavazagotavlja pripadnikom skupnosti splo¿no in posebno volilnopravico.V neskladju z ustavnimi dolocbami o pravni dr¿avi, delitvioblasti, zakonitosti delovanja uprave in javnih pooblastilih je,da z zakonom niso opredeljena merila, po katerih komisijesamoupravnih narodnih skupnosti odlocajo o vpisu volivcev vposebni volilni imenik dr¿avljanov pripadnikov avtohtonihitalijanske in mad¿arske narodne skupnosti.Dr¿avljan ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanjeposlovni¿ke oziroma zakonske ureditve obsega mandata poslancaDr¿avnega zbora ¿e zgolj s tem, da ima volilno pravico.Dolocba obcinskega statuta, po kateri mora biti pod¿upanpripadnik avtohtone italijanske narodne skupnosti, ce je ¿upanSlovenec, ni v neskladju z ustavno dolocbo o enakosti predzakonom, ker je razlikovanje med kandidati utemeljeno z varstvomavtohtone italijanske oziroma avtohtone mad¿arske narodneskupnosti.Ni v neskladju z Ustavo in z zakonom, ce obcinski statut doloca,da je avtohtona italijanska narodna skupnost neposrednozastopana v svetu krajevne skupnosti.Ni v neskladju z Ustavo, ce obcinski statut daje krajevnimskupnostim pravno subjektiviteto.
Date of judgement: 1998-2-12
Document number: U-I-283/94
Official version: yes
Published on: Official Gazette of the Republic of Slovenia
Edition number: 20/1998
Legally binding: yes
Subject areas: public use of language; education; participation; right to vote
Minority groups: Italians; Hungarians

get HTML document