Miris document ID: 1044440339971
Odlocitev U-I-416/98
Author: Constitutional Court of the Republic of Slovenia
Language: Slovene
Translates: original document
Source: Constitutional Court of the Republic of Slovenia
Country: Slovenia
Category: judgment/decision
Government level: National - State Level
Guiding principle: Dol¿nost zakonodajalca ni bila zgolj to, da je dolocil posebno pravico romske skupnosti, temvec je bila njegova pristojnost tudi ureditev njenega izvr¿evanja na nacin, ki bo zagotavljal romski skupnosti, ki ¿ivi v Republiki Sloveniji, dejansko izvr¿evanje te posebne pravice. Ker je dolocba petega odstavka 39. clena Zakona o lokalni samoupravi nepopolna (pravna praznina), je Ustavno sodi¿ce ugotovilo, da je Zakon v neskladju z Ustavo (1. tocka izreka). Upo¿tevajoc, da je avtohtonost romske skupnosti na obmocju Mestne obcine Novo mesto nesporno ugotovljena, Ustavno sodi¿ce ugotavlja, da bi Mestna obcina Novo mesto ¿e na podlagi sedanje ureditve lahko uresnicila svojo zakonsko obveznost iz petega odstavka 39. clena ZLS in omogocila romski skupnosti izvolitev predstavnika v Obcinski svet na lokalnih volitvah jeseni leta 1998. Iz navedenega razloga je Ustavno sodi¿ce ugotovilo, da je izpodbijan statut v neskladju z ZLS, ker ne doloca, da ima romska skupnost, ki je avtohtono naseljena na obmocju Mestne obcine Novo mesto, svojega predstavnika v Obcinskem svetu (2.tocka izreka).
Date of judgement: 2001-3-22
Document number: U-I-416/98-38
Official version: yes
Published on: Official Gazette of the Republic of Slovenia
Legally binding: yes
Subject areas: non-discrimination; participation; right to vote; right of association
Minority groups: Roma/Gypsies
Related laws: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98, 70/00); Statut Mestne obcine Novo mesto (Uradni list RS 47/99); Zakon o ustanovitvi obcin in dolocitvi njihovih obmocij (Uradni list RS 60/94, 69/94, 56/98, 75/98)

get HTML document