Miris document ID: 1042640477133
Presuda Europeskog suda za ljudska prava u predmetu Kutic Vojin i Ana protiv Republike Hrvatske
Author: European Court on Human Rights
Language: Serbo-Croatian
Source: Governemnt of the Republic of Croatia
Country: Croatia
Category: judgment/decision
Government level: National - State Level
Guiding principle: SUD JEDNOGLASNO:1. Smatra da je do¿lo do povrede ?lanka 6. stavak 1. Konvencije u vezi s pravom podnositelja zahtjeva na pristup sudu;2. Smatra da se u skladu s ?lankom 6. stavak 1. Konvencije ne postavlja nikakvo zasebnopitanje u vezi s trajanjem postupka;3. Smatra(a) da tu¿ena dr¿ava u roku od tri mjeseca od dana kada presuda postane kona?na u skladu sa ?lankom 44. stavak 2. Konvencije podnositeljima zahtjeva treba isplatiti 10.000 EUR(deset tisu?a eura) na ime nematerijalne ¿tete, koji ?e se iznos pretvoriti u doma?u valutu tu¿ene dr¿ave prema te?aju va¿e?em na dan namirenja, zajedno sa svim mo¿ebitno plativim porezima;(b) da se od isteka naprijed navedenog tromjese?nog roka do namirenja pla?a obi?na kamata prema godi¿njoj stopi od 18%;4. Odbacuje ostatak zahtjeva podnositelja zahtjeva za pravednu naknadu.
Date of judgement: 2002-3-1
Document number: 48778/99
Official version: yes
Legally binding: yes
Minority groups: all
Related laws: Law on Obligations. Zakon o obveznim odnosima. Official Gazette 53/91, 73/91, 3/94

get HTML document